Balıkesir İli Edremit İlçesi Güre Termal Turizm Merkezi Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği

Balıkesir İli Edremit İlçesi Güre Termal Turizm Merkezi Revizyon Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 27.08.2018 tarihli ve 2018-06/04 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

03.11.2003 tarih ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” in 15. Maddesi gereğince Belediyemiz internet sayfasında 04.10.2018 ve 02.11.2018 tarihleri arasında 30 gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 4.10.2018 12:00:41