Bigadiç İlçesi Servi Mahallesi 188 Ada 7 ve 9 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Bigadiç ilçesi Servi Mahallesi 188 ada 7 ve 9 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 22.11.2018 ve 21.12.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 22.11.2018 09:22:03