Balıkesir Bigadiç Hisarköy Termal Turizm Merkezi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 17.04.2019 tarihli ve E.333948 sayılı yazısı ilgi yazı ve ekleri ile; Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 14.12.2018 tarihli ve E.2681857 sayılı yazısında Balıkesir ili, Bigadiç ilçesi, Hisarköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve tapuda orman vasfıyla hazine adına kayıtlı olan 108 ada, 124 parselin yaklaşık 4 ha’lık kısmında “B Tipi Mesire Alanı” yapılmasına ilişkin 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün görüşünün istenildiği belirtilmiştir.

İlgi yazıda konunun, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 29.01.2019 tarihli gündeminde görüşüldüğü ve 2019-2/5 sayılı karar uyarınca Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü talebinin uygun görülerek, Balıkesir ili sınırları içerisinde bulunan Termal Turizm Merkezlerine ilişkin Çevre Düzeni Planlarında “Mesire Alanları” ve “Orman Alanları”na ilişkin Plan Notu Değişikliğinin onaylanması hususunun kararlaştırılarak, Balıkesir Bigadiç Hisarköy Termal Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliğinin 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 7. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmektedir.

03.11.2003 tarih ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” in 15. Maddesi gereğince, Belediyemiz internet sayfasında 02.05.2019 ve 31.05.2019 tarihleri arasında 30 gün (1ay) süre ile duyurulacak olup olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 3.5.2019 14:43:03