Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Turan Mahallesi “Balıkçı Barınağı” Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Turan Mahallesi “Balıkçı Barınağı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 30.05.2019 tarih ve 2019/10-11 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. ve 10. Maddeleri uyarınca onaylandığı belirtilmektedir.

03.11.2003 tarih ve 25278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik”in 15. maddesi gereğince belediyemiz internet sayfasında 29.08.2019 ve 27.09.2019 tarihleri arasında 30 gün (1 ay) süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.


Tarih : 29.8.2019 12:24:26