Gönen İlçesi Taştepe Mahallesi Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği

Gönen ilçesi Taştepe Mahallesi 127, 249, 250 Parseller ve 123 Ada 1, 2 Parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave+Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 15.10.2018 ve 13.11.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 15.10.2018 10:30:29