Savaştepe İlçesi, 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Değişikliği

Savaştepe İlçesi, 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Değişikliği Savaştepe İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 49 ada, 4 ve 16 parsellere ait imar planı değişikliğinin 09.03.2021 tarihli ve 3600 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uygun lduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanan; Savaştepe İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 49 ada, 4 ve 16 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun'nun 20/A Maddesinde yer alan "... İVEDİ YARGILAMA USULÜNDE DAVA AÇMA SÜRESİ OTUZ GÜNDÜR..." hükmüne tabi olup belediyemiz internet sayfasında 29.03.2021 ve 27.04.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 29.3.2021 14:57:04