Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Vehbi Yörük
 • Görevi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı

 • Özgeçmiş

  1986 yılı Balıkesir/Susurluk ilçesi doğumludur.

  İlkokulu Yıldız ilkokulu, Ortaokulu Demirkapı ortaokulunda tamamladı.

  Burhaniye Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Acil tıp teknisyenliğini bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi İtfaiyecilik ve Yangın güvenliği bölümünden mezun oldu. Lisansını Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladıktan sonra 2007 yılında Balıkesir Belediyesi  İtfaiye Müdürlüğünde göreve başlayarak İtfaiye eri, İtfaiye Çavuşu ve İtfaiye Amiri olarak görev yaptı.

  2010 yılında Balıkesir İtfaiye Müdürü olarak görevlendirildi. Balıkesir'de İtfaiye alanında  İtfaiye eğitim merkezi, İtfaiye grup amirlikleri gönüllü itfaiyecilik gibi projeleri yürüttü.

  2013 yılında Vatani görevini Ardahan'da yapmak üzere görevden ayrıldı.

  2014 yılında Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü olarak görevlendirildi.

  2018 yılında Karesi ilçesinde Yeşil Alan Park ve Okullar hayat olsun projelerini yürüttü.

  2019 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi.
İlgili Haberler • Görevleri
 • Mevzuatlar
 • Faaliyet Raporları
 • Hizmet Rehberi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1) Belediye sınırlarında bulunan tesis ve faaliyetleri Çevre Kanunu, Belediye Kanunu ve bu kanunlara bağlı mevzuat kapsamında izlemek, denetlemek ve idari yaptırım uygulamak, Çevre Kanunu ve Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında aykırılık içeren faaliyetlere verilecek yasal süreleri tespit etmek, aykırılık içeren faaliyetle ilgili idari para cezası uygulanması ve/veya faaliyetin durdurulması kararını vermek, şikâyete bağlı, ani veya planlı olarak yürütülen tüm kontrollerin yazışmalarını hazırlamak, denetim yetkilisinin ve Müdürün onayı ile ilgililerine bilgi vermek, izin ve görüş verilecek konularla ilgili faaliyeti incelemek, ihtiyaç halinde kontrol tedbiri aldırmak ilgili birim ve /veya kuruluşlara görüş vermek,

(2) Çevre kontrol hizmetlerinin yapılmasında, dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla, gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamak, Belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarında mevzuat uyarınca gereken tesislerde çevre yönetim birimlerinin kurulmasını, çevre görevlilerinin belirlenmesini ve Çevre Görevlisi Belgelerini alınmalarını takip ve kontrol etmek, çocuklar, gençler ve öğrencilerde çevre bilincini ve çevreye duyarlılığını arttıracak projeler geliştirip, eğitimler vermek,

(3) Çevre ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin olarak rutin ve/veya şikâyete istinaden yapılan kontrol/denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak, yapılan kontrol/denetimlerde tespit edilen yetki dışı konularda ise yetkili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak,

(4) Hava kalitesi hedef değerleri ile uyumluluğu sağlamak için, eylem planları ve temiz hava planlarının hazırlanmasında, alınacak önlemlerde, bilgi ve raporların iletiminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüğü ile işbirliği yapmak ve çalışmalara katkı sağlamak, çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetki alınan bölgelerde ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için, katı, sıvı, gaz yakıtları satışa sunanları ve yakma tesisi işletenleri denetlemek, gerekirse haklarında yaptırım uygulamak,

(5) Büyükşehir sorumluluğuna yetki devri alınan alanlarda, çevresel gürültü kaynaklarını denetlemek,  çevresel gürültü kontrolü yaparak gürültü seviyesinin düşürülmesi de dâhil gürültü ile ilgili sorunlar ve etkileriyle baş etmek, onay verilen mimari projelerde ve yapı ruhsatlarında mevzuatla belirlenmiş limitleri aramak,

(6) Çevre kontrol hizmetlerinin yapılmasında, dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla, gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamak,

(7) İklim değişikliği ile mücadele ve bu hususta ulusal ve uluslararası çalışmaların takibi ve yönetmelikler ve uluslararası sözleşmeler kapsamında kurumumuzun yerine getirmekle yükümlü olduğu çalışmaları yürütmek, gerekli raporları hazırlamak ve hazırlatmak, Balıkesir iline ait yerel iklim değişikliği eylem planını hazırlamak,

(8) Çevre ve İklim Değişikliği etkinliğine verilen önemin artmasını sağlamak, iklim değişikliği konularında Avrupa Birliği müktesebatına yerel düzeyde uyum sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, Çevre ve İklim Değişikliği birlikleri ile ulusal ve uluslararası ortak projeler üretilerek gerçekleştirilmesini sağlamak,

(9) Yerelde iklim değişikliği ile mücadele yaygınlaştırılmasına yönelik kurumsal ve kentsel kapasitenin geliştirmesi konusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve hazırlatmak, Çevre ve İklim Değişikliği konularında faaliyette bulunan yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve birlikler ile işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak yürütülecek projelerde yer almak ve proje çıktılarını uygulamak,

(10) İklim değişikliği konularında Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ve yapacağı çalışmaların görünürlüğünü artırmak ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirilmek, bilinçlendirmek ve farkındalıklar yaratmak amacıyla afiş, broşür, tabela, dergi, bülten, kamu spotu hazırlamak, hazırlatmak ve sayılan bu hususlardaki çalışmaların çeşitli sosyal medya mecraları aracılığı ile yayımını sağlayacak çalışmalar yapmak,

(11) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak enerji temini konusunda çalışmalar yapmak, bu alanda teknoloji turizmine dönük stratejiler geliştirmek, temiz enerji kullanımını sağlayarak, CO2 salınımının engellenmesiyle küresel ısınmayı azaltıp, çevrenin korunmasına katkı sağlamak,

(12) Yenilenebilir enerji kaynakları için hazırlanan hibe gibi muhtelif fonlardan faydalanmak, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan projelere, çalışmalara katılmak, destek vermek, enerji verimliliği ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri yapmak ve uygulamak,

(13) Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği gibi konularda AR-GE çalışmaları yapmak, proje üretmek ve uygulamak, Belediyenin enerji giderlerini takip etmek, tüketim fazlalığı olan birimlerde etüt ve proje çalışmaları yürüterek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, Enerji giderlerinin azaltılması için enerji verimliliği ve enerji tasarrufu çalışmaları yapmak,

(14) Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak toplumda farkındalık oluşturacak ve özendirecek, projeleri gerçekleştirmek, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak, ARGE faaliyetleri yürütmek, projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak, mevcut olanları işletmek,

(15) Belediye genelinde enerji verimliliği hizmetlerinin etkinliğini ve enerji bilincini artırmak amacıyla, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi ile koordineli olarak, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konularında hizmet içi eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmektir,

(16) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları uygulamak, kanunlarda öngörülen cezaları vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Daire Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,

(17) Mahalli Çevre Kuruluna imza yetkisini haiz üye vermek,

(18) Büyükşehir sorumluluk alanında hayvan koruma gönüllülerinin müracaatlarını değerlendirmek, sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitasyonu için, hayvan barınakları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, sahipsiz evcil hayvanları toplatmak, toplatılan veya bakımevine getirilenleri Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydetmek, kısırlaştırmak, aşılamak, tıbbî bakımlarını yapmak ve işaretlemek, Sahipsiz Hayvan Edinme Formu ile kayıt altına alarak sahiplendirilmelerini sağlamak veya alındığı ortama geri bırakmak, bu amaçla yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği ve duyurular yapmak,

(19) Sahipsiz veya güçten düşmüş olanların beslenmelerinin sağlanması amacıyla, lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerini toplamak, bu alanda değerlendirmek,

(20) Sokak hayvanlarının sağlık kayıtlarını tutmak, bulaşıcı hastalıklara yakalananları tecrit etmek bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmek ve halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek,

(21) İl Hayvanları Koruma Kuruluna üye görevlendirmek, il sınırları içinde hayvanların korunmasına ilişkin sorunları belirleyip, kurula, koruma sorunlarının çözüm tekliflerini içeren yıllık, beş yıllık ve on yıllık  plân ve projeler sunmak, hayvanların korunması amacıyla her türlü önlemi almak,  İl Hayvanları Koruma Kurulunca hazırlanan programlarla eşgüdüm içerisinde programlar hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, sonuçlarını kurula rapor etmek,

(22) Bir yerde hayvansal kaynaklı hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilerle koordineli olarak durumu tespit etmek ve hayvanların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ve mevzuatta belirtilen usullerde bertaraf etmek ve gömmektir.

(23) Belirli bir program dâhilinde vektör (haşere ve böcekler) üreme alanlarını tespit ederek raporlamak, oluşabilecek vektörlere karşı, Belediyeye ait halk sağlığı alanlarında ve ilçe belediyeleri ile koordine etmek suretiyle diğer alanlarda biyosidal ürünler ile ilaçlama yapmak,

(24) İlaçlama yapmak istenildiğinde, her ilaçlama işleminden önce kullanılacak ilaçların isimleri ve ilaçlama tarihlerini Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğüne bildirmek, oluşabilecek vektöriyel hastalıklar ile ilgili tedbirler almak ve koruma programları oluşturmak, kent zararlıları ve alınabilecek tedbirler ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmaktır.

(25) Büyükşehir sorumluluğunda olan yolların ve alanların Yönetim Planı dâhilinde temizliğini yapmak, yaptırmak,

(26) Halka açık kıyı alanlarında ve kıyıya yakın deniz yüzeyinde yer alan kaynağı belirsiz katı atıkları karadan ve denizden yapılan çalışmalar ile toplamak veya toplatmak, Belediye işletmesine ait plajların temizliğini yapmak, yaptırmak,

(27) Büyükşehir sorumluluk alanında, atıkların izin verilen tesisler dışında geri kazanılmasına, bertaraf edilmesine ve/veya ettirilmesine, toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesine, dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesine mani olmak, bu alanda denetimler yapmak,

(28) Büyükşehir Katı Atık Yönetim Plânını uygulamak, katı atıkların (kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç) yeniden değerlendirilmesi, geçici depolama ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler işletmek veya işlettirmek,

(29) İlçe Belediyelerinin evsel katı atık tarifelerinin tetkik ve kontrolünü yapmak, tarife taslaklarını hazırlamak ve Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclisinin evsel katı atık tarifelerini halka duyurmak,

(30) İlçe belediyeleri tarafından yürütülen sıfır atık yönetim sistemi uygulamalarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile sıfır atık yönetim sistemine yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

(31) Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almak, ilçe belediyeleri tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemek,

(32) Büyükşehir Gemi Atıkları Yönetim Planını uygulamak, bu kapsamda deniz araçlarının atıklarını atık alma gemileri ile toplatmak, arıtmak, gemi atıklarını atık kabul tesisine almak, bununla ilgili düzenlemeleri yapmak, transfer raporlarını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermek,

(33) Büyükşehir Tıbbi Atık Yönetim Plânını uygulamak, tıbbi atıkların geçici depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,

(34) Tehlikeli atıkları belediyenin katı atık düzenli depolama tesislerine kabul etmemek, Belediye tesislerinde oluşan tehlikeli atıkları lisanslı firmalarla yapılacak protokol çerçevesinde teslim etmek,

(35) Atıkların bertarafının mevzuat doğrultusunda sağlandığının tesis sahibi tarafından belgelenmesini istemek, gerçek ve tüzel kişilerce kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinin planlanması, inşaatı ve işletilmesi aşamalarında yapılacak çalışmaları desteklemek,

(36) Atık yağları belediye katı atık depolama sahalarına kabul etmemek, atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini ve kanalizasyona boşaltılmasını önlemek, Belediye tesislerinde oluşan atık yağların lisanslı firmalara yapılacak protokol çerçevesinde teslim etmek,

(37) Bitkisel atık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek, Belediye tesislerinde oluşan atık yağların lisanslı firmalara yapılacak protokol çerçevesinde teslim etmek,

(38) Ömrünü tamamlamış araç lastikleri belediyenin katı atık düzenli depolama tesislerine kabul etmemek, Belediye araçlarından çıkan lastikleri lisanslı firmalarla yapılacak protokol çerçevesinde teslim etmek,

(39) Atık elektrikli ve elektronik eşyaların il genelinde etkin toplanması amacıyla ilçe belediyeleri tarafından yürütülen çalışmaları koordine etmek,

(40) Atık pil ve akümülatörlerin belediyenin katı atık düzenli depolama alanlarında evsel atıklarla birlikte bertarafına izin vermemek, kuruluş ve işletme giderleri pil üreticileri tarafından karşılanacak geçirimsizlik koşulları sağlanmış, nemden ari ve meteorolojik şartlardan korunmuş atık pil depolama alanlarının kurulması için katı atık düzenli depolama alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis etmek, üreticilerin şehrin muhtelif yerlerinde yapacakları atık pil ve akümülatör toplama işlemlerine yardımcı olmak ve işbirliği yapmak, okullar, halk eğitim merkezleri, mahalle muhtarlıkları, eğlence yerleri ve halka açık merkezlerde pilleri ayrı toplama ile ilgili üreticilerin sorumluluğu ve programı dâhilinde gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak pilleri ücretsiz olarak toplamak,

(41) Tüm atıkların yönetimi ve kontrolü kapsamında ayrıca, Belediye tarafından işletilen tesislere çevre lisansı almak, aldırmak, okullara, kurum ve kuruluşlara, halka ve personele bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak ve başka kurum kuruluşlarca yapılan bu gibi faaliyetlere katkıda bulunmak, atık yönetimi alanında ilçe belediyelerinin faaliyetlerini koordine etmek, toplama ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamak, atıkların aktarma istasyonundan bertaraf tesislerine kadar taşınması ve işlenmesi faaliyetlerinin yetkilendirilmiş kişilerce yapılmasını denetlemek, denetimlerde atıkların yasal olmayan yollarla taşındığının, izinsiz geçici depolandığının, çevre lisansı olmadan geri kazanıldığının ve bertaraf edildiğinin tespiti halinde, durumu tespit tutanağı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmek,

(42) Atıkların kontrolü faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgileri ve diğer kayıtları tutmak, talep edildiğinde Valiliğe ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına vermek,

(43) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde belediye yasakları koymak, öngörülen cezaları vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Daire Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,

(44) Çevreye kirletici etkisi olan faaliyet veya tesisler için bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak, atık oluşumunun önlenmesi için israfı önlemeye teşvik edecek çalışmalarda bulunmak,

(45) Atıkların öncelikli olarak maddesel geri dönüşüm ve diğer geri kazanım imkânlarının azami ölçekte değerlendirilmesini sağlamak/sağlatmak, geri dönüşümü/geri kazanımı mümkün olmayan atıkların nihai bertaraf işlemlerinde düzenli depolama yöntemini son seçenek olarak değerlendirmek,

(46) Sıfır Atık Yönetim Sistemine geçiş süreci de dahil olmak üzere, mevcut atık yönetim hizmetlerinin sıfır atık yönetim sistemine entegre edilmesine yönelik program ve politikalarını belirleyerek bu hususları stratejik planlara ve bütçelere yansıtmakla,

(47) Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulması, işletilmesi ve izlenmesine yönelik olarak Bakanlıkça hazırlanan kılavuz doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmekle, sisteme ilişkin tam maliyet esaslı tarifeleri belirlemekle ve uygulamakla, Sıfır Atık Yönetim Sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılmasına yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmakla, bu kapsamda düzenlenen faaliyetlere katkı ve katılım sağlamakla, Sıfır Atık Bilgi Sistemine kayıt olmak ve Sıfır Atık mevzuatı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak istenen bilgi ve belgeleri sisteme kaydetmek.

(48) Büyükşehir Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Plânını uygulamak depolama ve yeniden değerlendirme sahalarını, taşıma ve bertaraf bedellerini belirlemek ve ilan etmek, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak,

(49) İlgili Daire Başkanlıkları ile görüşerek hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, hafriyat sahası bulunmayan ilçelerde uygun alanlar bularak Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının bertarafının sağlanması, Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının saha dışı ihtiyaç dâhilinde dökümlerinin kontrol edilerek uygunluk verilmesi ve dolgu sonrası kontrollerinin yapılması, kaçak dökümlerle mücadele kapsamında denetimler yapılarak gerekli yaptırımların uygulanması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, hafriyat sahası olan ilçelerdeki hafriyat kamyonlarının sisteme dahil edilerek kontrolünün sağlanması ve hafriyat toprağı taşıma izin belgesinin düzenlenmesi.

(50) Büyükşehir sorumluluk alanında çevrenin korunması, geliştirilmesi, temizlenmesine ilişkin etüt, plan, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmak veya yaptırmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle işbirliği yapmak,

(51) Daire Başkanlığı sorumluluk alanında, diğer Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak faaliyet konuları ile ilgili tüm etüt, plan, proje çalışmalarını, projeler ile ilgili her türlü alan tahsislerinin yürütülmesi, izinlerin alınması, yazılım programları vb. için ilgili Daire Başkanlıkları, kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek,

(52) Entegre Atık Yönetim Planları hazırlamak bu kapsamda, Büyükşehir Sorumluluğundaki Yol ve Alanların (Kıyılar dâhil) Temizliği Yönetim Planını, Büyükşehir Katı Atık Yönetim Plânını, Büyükşehir Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Plânını, Büyükşehir Gemi Atıkları Yönetim Planını, Büyükşehir Tıbbi Atık Yönetim Plânını, Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların yönetimine ilişkin, Büyükşehir Tehlikeli Atık Yönetim Plânını yapmak ve yaptırmak, Büyükşehir Entegre Atık Yönetim Plânını İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planına uyumlu hale getirmek, hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Planlarını ilçe belediyeleri ile koordine etmek, Valiliğe ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmak, ilgili diğer kurumlara göndermek,

(53) Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların yönetimine ilişkin Büyükşehir Tehlikeli Atık Yönetim Plânı yapıldığında, kurulacak sistemi öneri halinde Mahalli Çevre Kuruluna sunmak, Valiliğin uygun görüşü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayını almak,

(53) Atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin tesisler kurmak, kurdurmak, atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin tesisler kurmak, kurdurmak,

(54) İlçe belediyeleri ile koordineli olarak Stratejik Gürültü Haritaları çıkarmak, Eylem Planları hazırlamak, kamuoyu bilgisine sunmak,

(55) Çevresel Etki Değerlendirmesi taleplerine cevap vermek üzere Belediye adına görüş oluşturmak ve isteyen birim, kurum kuruluşlara vermektir.


No Tarih Açıklama İndir
833 26.10.2020 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Açıklama İndir
Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 2015 Performans