İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü  • Görevleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Balıkesir genelinde Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi veri toplama çalışmalarını yürütmek, kırsal alanlarla ilgili verilen toplanması ve işlenmesi hususunda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,

(2) Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi veri toplama çalışmaları kapsamında, ilgili Belediye birimleri, İlçe Belediyeleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonda bulunmak ve teknik destek sağlamak,

(3) Belediye Coğrafi/Kent Bilgi Sistemini kurmak, veritabanını oluşturmak, sistemi işletmek ve idamesini sağlamak, bu kapsamda,

a) Belediye birimlerinin Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu,

1) Uygulama programlarını hazırlamak, hazırlatmak,

2) Yazılım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak,

b) Toplanan coğrafi verileri Belediye veri modeline uygun hale getirmek,

c) Coğrafi veritabanında bulunan ve işlenen verilerin, Belediye web sitesi üzerinden paylaşımını sağlamak,

ç) Belediye Araç Takip Sisteminin kurulması ve yönetilmesini, sistemin hafriyat takip sistemleri gibi Belediyenin diğer takip sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak,

d) Bütün bu alanlarda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon ve işbirliği yapmak,

e)     Şehrin tanıtımına yönelik rehber amaçlı haritalar yapmak veya yaptırmak ve kullanıma sunmak,

(4) Belediyenin veri, yazılım ve semboloji standartlarını oluşturmak, bunları diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordine ederek uyumlu hale getirmek,

(5) Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi verilerinin, ihtiyaç duyan kişi ve kuruluşlara, Belediye Meclisi tarafından onaylanmış fiyat üzerinden satışını yapmak, bu maksatla fiyat tarifleri hazırlayarak ve/veya güncelleyerek, Belediye Meclisi kararı istihsal etmek üzere Meclis Tarife Komisyonuna vermek,

(6) Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi için verilerin toplanması ve işlenmesi ile ilgili esas ve usullerin, sistemin işleyişi ile ilgili iş süreçleri ve akış şemalarının açıkça izahı, toplanan verinin, kullanılan yazılım ve semboloji standartlarının yayımlanması için Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi Yönergesini yayınlamak ve gerektiğinde güncellenmek,

(7)   Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak adı ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi gibi numarataj çalışmalarına ilişkin tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek, binalar cetvelini hazırlamak, gerektiğinde bu görevi Belediye Meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devretmek veya onlarla birlikte yapmak,

(8) Sayım, seçim gibi konularda Muhtarlıklar, Yüksek Seçim Kurulu ve Devlet İstatistik Enstitüsü ile işbirliği içinde gerekli çalışmaları yürütmek,

(9) Belediye yetki alanında numaralama işlemlerinin adres standardına uygun yürütülmesi, zamanında ve uygun şekilde Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi sistemini tanımlamak, uygulama esas ve usullerini, birimlerin bu faaliyet alanındaki görev ve sorumlulukları belirlemekamacıyla Numaralama İşlemleri Yönergesini hazırlamak, gerektiğinde güncellemek,

(10) Mekânsal ilişkisi olan tüm verilerin yazılım araçları sayesinde CBS ile ilişkilendirilmesini sağlamak,

(11) UKOME, AYKOME, AFKOM, Kırsal Bilgi Sistemi vb. çalışmaların CBS ile entegrasyon içinde yürütülmesi ve gerektiğinde yayınlanmasını sağlamak.