Department of Fire Brigade

ulasim
 • Adı : Halil Yılmaz
 • Görevi : İtfaiye Dairesi Başkanı
 • Faks : (+90) 266 245 88 15

 • Özgeçmiş

  11.09.1966 Gökçebayır Köyü, Ezine doğumludur.

  İstanbul Üniversitesi, Jeomorfolog ünvanlı Coğrafya Bölümü mezunudur. (1984-1988) Memuriyet hayatına İBB İstanbul İtfaiyesinde başlamış, itfaiye okulunda Temel İtfaiyecilik, Arama-Kurtarma, İlkyardım, Yangın Güvenliği eğitimlerini başarıyla tamamlayarak müdahale birimlerinde görev almıştır. Sırasıyla İtfaiye Grup Amir Muavini, İtfaiye Grup Amiri, Anadolu Yakası Teknik Bölge Müdür Yardımcısı (1998-2006) ve belli sürelerde Müdür V. olarak görev yapmıştır.

  İBB İstanbul İtfaiyesinde Avrupa Yakası Bölge Müdür Yardımcısı olarak (2006 – Mart 2018) görev yapmakta iken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına naklen atanmıştır. Yine Kasım 2018 – Nisan 2019 tarihleri arası BBB Genel Sekreter yardımcısı olarak  görev yapmıştır.

  Yurtiçi – Yurtdışı birçok mesleki eğitim, fuar ve kurumsal etkinlikler ile yönetim organizasyonlarında aktif rol almıştır.

  1999 Marmara Depreminden, Ekim 2020 İzmir Depremine kadar birçok olayda emir-komuta görevi üstlenmiş ve Valilik Makamlarınca Başarı Belgesi ile taltif edilmiştir.

  Hızlı İlk Müdahale, Gönüllü İtfaiyecilik, Orman ve Deniz Sahalarının Korunması ile Afet Yönetimi- Kurumlar arası iş birliği özel proje çalışmaları yapmıştır.

  Ayrıca; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevi yanı sıra Ülkemiz geneli İtfaiye Teşkilatlarını temsilen 1998 yılında kurulmuş olan Tüm İtfaiyeciler Birliğinin halen 7.Genel Başkanı olarak hizmet vermektedir.

  1991 Balıkesir merkez; evli ve eşi branş öğretmeni olup, 3 çocuk babasıdır.
 • Görevleri
 • Mevzuatlar
 • Faaliyet Raporları

İtfaiye Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak, Yangın Raporu tanzim etmek, gerektiğinde gönüllü itfaiye teşkilleri kurmak ve mevzuatını hazırlamak,

(2)    Su baskınlarına müdahale etmek, doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek, arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) maddeler ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

(3)    İmar planları yapılırken konut, ticaret, sanayi ve organize sanayi gibi fonksiyon bölgeleri arasında, yangın havuzları ve su ikmal noktalarının yapımına imkân verecek şekilde yeşil kuşaklar ayrılmasını sağlamak, bu alanlara yangın havuzları, su ikmal noktaları ve depoları, ulaşımı zor noktalara pompalı su hidrantları yapmak, yaptırmak, belirtilen tesislerin öncelikle yapılması için gerekli ödeneklerin belediye bütçesine konulmasını sağlamak,

(4)    Belediye itfaiye teşkilâtının çalışma usul ve esaslarına, çalışanların görev ve yetkilerine, memurluğa alım için taşımaları gereken niteliklere, alacakları meslek içi eğitimlere, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafete ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimlere ilişkin yönerge ve talimatların hazırlanmasına destek sağlamak,

(5)    İtfaiye hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülmesi için, belediye itfaiye yangın personelinin çalışma süresi ve saatlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı kalmaksızın düzenlemek, buna dair Belediye İtfaiye Personeli Çalışma Esasları Yönetmeliğini hazırlamak,

(6)    İtfaiye personeline; yıllık, aylık, haftalık, günlük eğitim programları çerçevesinde, yangın önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatının araç gereç ve malzemeleri, söndürücü cihazlar, söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde araştırma ve inceleme, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri için itfaiyeye nazari ve uygulamalı eğitimler vermek,

(7)    Belediye sorumluluk alanında meydana gelebilecek deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, çökme ve benzeri afetlerde, yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak  derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirler ile yapılacak yardım çalışmalarına katkı sağlamak, bu maksatla gerekli olan ekipman ve donanımı hazırlamak,

(8)    İl veya bölge düzeyinde, afet ve acil duruma hazırlık, planlama, bilgi paylaşımı, ortak eğitim, tatbikat ve karşılıklı yardımlaşma çalışmaları maksadıyla, yılda en az iki defa olmak üzere düzenlenen “İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu”nun istişare toplantısına hazırlık yapmak ve hazırlıkları toplantıya katılmadan önce Belediye Başkanına arz etmek,

(9)    Afet ve Acil Durum Yönetimi ve müdahale çalışmalarının etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için, il düzeyinde yapılan plânlara uygun ve bu planlarla koordineli olarak, yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla çalışmalar yapmak, yapılan planlamaları İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilgili belediye birimleri ve bağlı kuruluşları, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordine etmek, hızlı ve etkileşimli haberleşme sistemlerini ve gereken lojistik merkezleri önceden kurmak ve hazır etmek,

(10)    Beklenen afet ve acil durumları göz önüne almak suretiyle, yeterli büyüklükte, afet risk değerlendirmesi yapılmış geçici barınma alanları belirlemek ve imkânlar dâhilinde bu yerlerin altyapısı hazır hale getirmek, geçici barınma alanı olarak belirlenen yerlerin hiçbir şekilde başka amaçla kullanılmamasını sağlamak, geçici iskân alanı olarak kullanılabilecek mevcut pazaryeri, park, bahçe ve yeşil alanların altyapılarını afetlerde kullanılabilir hale dönüştürmek üzere projeler hazırlamak,

(11)    Afet ve acil durumları göz önüne alarak, ihtiyaç duyulabilecek yapı stoku envanterini hazırlamak, cadde ve sokak isimleri, toplu kullanım alanları gibi her türlü veriyi kent bilgi sistemlerine işlemek ve güncel olarak bulundurmak, bu bilgileri AFAD ile paylaşmak,

(12)    Afet ve acil durum plânları doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemleri almak; halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak, afet ve acil durum yönetimine katılım için gönüllülüğü özendirici ve teşvik edici çalışmalar yapmak, gönüllülere eğitim, teçhizat gibi ihtiyaçları konusunda destek vermek, farklı toplumsal grupların afet ve acil durum yönetimine katılımını sağlamak,

(13)    Afet ve acil durumlarda, afet ve acil durum mahallinde gerekli incelemeleri yaparak Belediyece yapılabilecek hizmetleri acilen tespit etmek ve düzenlemek, gerekli hallerde afet ve acil durum bölgesinde Seyyar Komuta Merkezi oluşturarak, tüm çalışmaların buradan yönetmek, afetten etkilenen vatandaşların barınma, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının hijyenik şartlarda karşılanmasını sağlamak, çevreye ve insanlara zarar verebilecek tehlikelerin ortadan kaldırılması çalışmalarına katılmak, kurtarma çalışmalarının bittiği uzmanlarca belirlenen yerlerde enkaz kaldırma çalışmalarının başlatılmasını sağlayarak koordine etmek,

(14)    Belediye sınırları dışında olabilecek yangın ve doğal afetlere sağlanacak yardım ve desteği koordine etmek, gerektiğinde diğer afet ve acil durum bölgelerine araç, gereç, malzeme ve personel desteği sağlamak, afet ve acil durumlarda diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak yardım ve destek konusunda işbirliğini geliştirmek, belediye ile kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında meydana gelebilecek yangınlarda karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği protokolü düzenlemek,

(15)    Konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve belgeleri vermek, inşaat ruhsatına tabi bina veya mevzuat gereği ayrıca hazırlanan “Binaların Yangın Algılama ve Söndürme Projelerine”, projelerin (mimari, tesisat ve elektrik) onayından önce uygun görüşü vermek, raporlamak,

(16)    Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile bunların bina, araç, gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere Yangın Yeterlilik Belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak, gerekirse binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cinsi, miktarı ve yerlerinin belirlenmesi konusunda görüş vermek,

(17)    Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesine istinaden, “yangın güvenliği, muayene ve raporlama ücretinin” tahsilini sağlamak,

(18)    Kanunlarda öngörülen cezaları vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Daire Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,

(19)    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde, patlayıcı ve yanıcı maddeler, yanıcı ve parlayıcı sıvıların üretim ve depolama yerlerini imar planlarına göre tespit etmek, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 114’üncü maddesi kapsamındaki yanıcı ve parlayıcı sıvı depoları ve dolum tesisleri için izin vermek,

(20)    Yangına karşı önleyici ve yangın halinde alınacak tedbirler konusunda toplumsal bilinç düzeyini artırmak amacıyla Başkanlık dışında verilecek yangın ve afetlerle mücadele eğitimleri için yıllık program hazırlamak, bu kapsamında müteakip yıl içinde uygulanmak üzere, halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirme toplantıları, yangına karşı alınacak önlemler konusunda eğitimler, kamu ve özel kuruluşlarına ait itfaiye birimlerine eğitim ve müşterek tatbikatlar, gerektiğinde gönüllü itfaiye personelinin yetiştirilmesine yardımcı olacak eğitimler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak anlaşma çerçevesinde okullara eğitim desteği faaliyetleri, sivil savunma hizmet teşkilatı mükelleflerinden, mahalli itfaiye servisi mükelleflerine yangın, afet ve acil durum eğitim ve tatbikatları programlamak, program çerçevesinde bizzat yönetimini üstlendiği eğitimleri yaptırmak,

(21)    Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden bu alanda faaliyet gösteren özel firmalara temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

(22)    Yapılan işbirliği anlaşmaları çerçevesinde, müdahale edilen olayın büyüklüğüne göre ilgili kuruluşlardan yardım talep etmek, bu yardımların olay mahallinde uygun görülen yerlere sevkini ve orada idaresini sağlamak, Belediye sınırları içinde meydana gelen yangın ve afetlerde hasar tespit çalışmalarına yardımcı olmak,

(23)    Bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin imhası için oluşturulan İmha Komisyonu’nu talepte bulunması halinde imha işlemi sırasında, gerekli tedbirleri alarak hazır bulunmak,

(24)    İtfaiye memuru alımı için taşınması gereken niteliklere, görevde yükselme, meslekten çıkarılma ve meslek içi eğitimlere, ilişkin iç mevzuatı, gerekiyorsa İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliklere uygun olarak geliştirmek, çıkarılan bu yönetmelik ve yönergeleri belirli dönemlerde güncellemek,

(25)    Daire Başkanlığı personelinin görev yeterliliklerini, görevlerdeki etkinliği ve verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevler için gereken ehliyeti kazandırmak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitim programını ve eğitimleri yönetmek, eğitim ihtiyaçlarının tespitinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, yer vermek, bu kapsamda eğitimlerini yaptırmak ve eğitim kayıtlarını tutmak, Belediye İtfaiye personelinin görevde yükselme eğitim ve sınavları ile ilgili iş ve işlemleri, diğer eğitim ve spor faaliyetlerini yürütmek,

(26)    Başkanlık personelinin, yangın ve afetle mücadele alanında eğitim ve tatbikat ihtiyaçlarını belirlemek, Eğitim Kurulunca uygun bulunan eğitimlerin Başkanlığın Yıllık Eğitim Programına girmesini sağlamak, Başkanlığın ve Daire Başkanlığının Yıllık Eğitim Programlarının hazırlanmasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,

(27)    Yangın önleme ve eğitim çalışmalarının verimliliğinin artırılması amacıyla, ulusal ve uluslararası uzman kişi ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

(28)    İtfaiye personelinin üniformasının ve olaylara müdahalede kullanılan teçhizatın yönetmeliğe uygun şekilde olması için Grup Amirliklerinden bildirilen eksikliklerin giderilmesine ilişkin hususları yerine getirmek, üniforma ve teçhizat ihtiyaçlarını her yıl tespit etmek ve tedarikini sağlamaktır.


No Tarih Açıklama İndir
428 28.07.2020 İtfaiye Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
247 26.02.2019 Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği
Açıklama İndir
İtfaiye Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
İtfaiye Daire Başkanlığı 2015 Performans