Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Ahmet Şahan
 • Görevi : Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı
 • Faks : (+90) 266 239 03 20

 • Özgeçmiş


  Ahmet ŞAHAN, 1963 yılında Denizli'de doğdu. Orta öğrenimini Manisa Lisesinde, Yüksek öğrenimini Konya Selçuk Üniversitesinde Mühendislik Mimarlık Fakültesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünde, Yüksek Lisans Eğitimini ise Konya Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kadastro Ana Bilim Dalında tamamlamıştır.

  1984-2003 yılları arasında İller Bankası Genel Müdürlüğünde Kontrol Mühendisliği akabinde de Başmühendis olarak, 2003 yılında Muğla Kadastro Müdürlüğünde Kontrol Mühendisi olarak, 2004 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdür Yardımcısı olarak, 2007 yılında Aydın Kadastro İl Müdürü olarak,2012 yılında Tapu ve Kadastro Bursa 4. Bölge Müdürü olarak, 2014-2015 tarihleri arasında Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı olarak görev almıştır.

  Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı görevini yürütmekte iken; 23.12.2015 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı olarak atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.

  Evli ve iki çocuk babasıdır.

 • Görevleri
 • Mevzuatlar
 • Faaliyet Raporları

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1) Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak, mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, kamulaştırılacak alanların 5 Yıllık İmar Programı kapsamına alınmasını sağlamak, programda yer alan taşınmazların kamulaştırması için Belediye Meclisi ve Belediye Encümen kararı ile Valilik onayı dâhil, gerekli iş ve işlemleri yapmak,

(2) Kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde sınırlı aynî hak tesis edilecek taşınmaz mal, kaynak veya bunların üzerindeki irtifak haklarının gerekli iş ve işlemleri yapmak, kamulaştırma kararlarını tapu siciline şerh konulması için kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirmek,

(3) Tapuda kayıtlı olan taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının kamulaştırılmasında öncelikle satın alma usulünü uygulamak, bu kapsamda kıymet takdir komisyonunu, uzlaşma komisyonunu görevlendirmek, komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmek, takas veya bedel üzerinde uzlaşma sağlanması için çalışmak, tapuda ferağ işlemlerini yapmak, kamulaştırma bedelini ödemek,

(4) Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde, yapılan bedel tespiti de dâhil toplanan bilgi ve belgeleri,  taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının kamulaştırma bedelinin tespiti ve bu bedelin ödenmesi karşılığında Belediye adına tescili için ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine göndermek üzere 1. Hukuk Müşavirliğine göndermek, mahkeme kararına göre, taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının Tapu Sicil Müdürlüğünde Belediye adına tescilini yaptırmak,

(5) Kamulaştırma işlemleri veya kamulaştırmasız el koyma nedeniyle Belediyeye karşı açılacak davalarda savunma için gerekli bilgi, belge ve görüşleri I. Hukuk Müşavirliğine vermek, Mahkeme kararı doğrultusunda taşınmazın Tapu Sicil Müdürlüğünde Belediye adına tescili için gerekli işlemleri yapmak,

(6) Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğundaki kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için taşınmazların yönetimini yapmak, bu kapsamda Belediye birimlerince kullanımına ihtiyaç duyulan taşınmaz malın, satın alınmasına veya takasına, kamu kurumlarından Belediyeye tahsisine, devrine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine ilişkin çalışmaları karar vermek üzere Belediye Meclisine sunmak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına ilişkin hazırlıkları karar vermek üzere Belediye Encümenine sunmak, bu alanda Belediye Meclisi ve Encümeninin almış olduğu kararları uygulamak,

(7) Görevlerini yerine getirirken Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uygun hareket etmek,

(8) Kıyılarda mahalli ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, mevzuatta yazılı amaçlarla Belediye birimlerince kullanılmak üzere, uygun kıyı kesimlerinin Belediyeye tahsisinin yapılması veya kiralanması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

(9) Belediyeye bağışlanan taşınmazlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak, taşınmazların Tapu Sicil Müdürlüğünde Belediye adına tescilini sağlamak,

(10) Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek, bu kapsamda Belediyeye ait taşınmazları numaralandırmak, taşınmaz envanterini tutmak, güncel bulundurmak, kayıt formlarını yenilemek, yenilenen formları, taşınmaz icmal cetvellerini hazırlanmak üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınagöndermek,

(11) Belediye ile hisseli taşınmazlarda ortaklığın satın alma yoluyla giderilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak, bu kapsamda diğer hissedarlar tarafından açılan ortaklığın giderilmesi davalarına ilişkin gerekli bilgi, belge ve görüşleri 1. Hukuk Müşavirliğine vermek, diğer hisseleri satın almak için Belediye Encümeni onayı çerçevesinde pey sürmek ve kamulaştırma için kıymet takdir ve uzlaşma komisyonları görevlendirmek, komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmek,

(12) Belediyeye ait imar ipoteği alacakları için Belediye Encümen kararı istihsal etmek ve kararı kıymet takdir ve uzlaşma komisyonlarına havale etmek, komisyonların sekretaryasını yürütmek, ilgili tapu müdürlüğünde ipotek terkin işlemlerini tamamlamak,

(13) İmar planında toptancı hali, terminal, itfaiye, otopark vb. tesis yeri olarak belirlenmiş alanlarda özel mülkiyete ait arazilerin bulunması halinde, bu arazileri malikin rızası ile satın almak veya kamulaştırma yolu ile iktisap etmek, Belediye Encümeni kararıyla kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

(14) Gecekondu ve İmar Affı Kanunu kapsamındaki taşınmazlar için, gecekonduların ıslah, tasfiye ve önleme bölgeleri içinde varsa Hazine veya Vakıflar idaresindeki veya şahıslara ait taşınmazları tespit etmek, parsel sahipleri aleyhine kanuni ipotek tesis edilerek, tapu sicilinden terkin ettirmek, uygun bulunanların belediye mülkiyetine alınmasını sağlamak ve konut yapımı, kiraya verme, satma ve sair şekilde değerlendirilmesine ilişkin hususları Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve/veya Belediye Şirketleri ile koordine etmek, gecekonduların ıslah, tasfiye ve önleme bölgelerinden elde edilen gelirleri Türkiye Ziraat Bankası Gecekondu Fon Hesabına aktarmak, bu gelirleri aynı bölgede kullanmak üzere programlar hazırlamak ve bu programları Toplu Konut İdaresi Başkanlığına göndermek,

(15) Büyükşehir sınırları içinde kendisine, eşine veya on sekiz yaşından küçük çocuklarına ait konutu olmayan dar gelirli kişilere, afete maruz kalanlara, durumu Gecekondu Kanununun 25’inci maddesine uyanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere, bedeli Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak üzere arsa tahsisi yapmak,

(16) Sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle ve amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis etmek,

(17) Belediye sınırları içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliğinde olan seyir ve gezinme, harman yerleri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve kulelerin arsaları ve enkazı ve benzeri yerler ile belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanılan ve belediye tasarrufunda bulunan alanları tespit etmek ve tescil ettirmek,

(18) Büyükşehir mülkiyetindeki taşınmazları satmak, kiraya vermek, takas ve kamu kurumlarına tahsis etmek veya devrini yapmak, tahsis kararının kaldırılmasına veya devrin geri alınmasına, tahsis amacının değişimine veya süre uzatımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

(19) Belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz yönetimini gerçekleştirmek, bu kapsamda, taşınmaz numaralarına ve mevzuatta belirtilen içeriğe göre taşınmaz dosyalarını hazırlamak, mevcutlarla birlikte, içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilen ve elden çıkarılan taşınmazların durumlarını ve sayısını takip etmek, cins tashihi, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek, taşınmaz üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile kayıtlı diğer bilgileri Tapu Sicil Müdürlüğünden öğrenmek, gerektiğinde terkin edilmesini sağlamak, binalara ve tesislere ait bakım ve onarım işlerini takip etmek, taşınmazlara ait dosya kayıt ve kontrol iş ve işlemlerini yürütmek,

(20) Belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazları, ihtiyaç sahibi Belediye birimlerine mevzuat esaslarına göre teslim etmek,

(21) Toptancı halleri ve mezbahalar dışındaki Belediyeye ait işyerlerini kiraya vermek veya işlettirmek; kiraya veya işletmeye verilen Belediyeye ait yerlerin, sözleşmeye uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek, sözleşmeye aykırılığın tespiti halinde süreli ihtar göndererek süre sonunda aykırılığın giderilip giderilmediğini kontrol etmek, aykırılık devam ediyor ise dava açılmak üzere gerekli bilgi ve belgeleri 1.Hukuk Müşavirliğine vermek, kullanım bedellerinin kiracı, işletmeci veya tahsis sahibi adına tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek, bir yıldan fazla süreli kiralamalarda kira artışı için gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek, kiralama ve işletme süresi dolanları teslim almak, rıza göstererek tahliye etmeyenlerin tahliyesinin sağlanmak için gerekli bilgi ve belgeleri 1.Hukuk Müşavirliğine vermek,

(22) Kiracı ve işgalci envanterini tutmak, güncel bulundurmak, kayıt formlarını yenilemek, kiracı ve işletmecilere ait sicil dosyalarını tamamlamak, tutmak ve muhafazasını sağlamak,

(23) Kanunlarda ve sözleşmelerde öngörülen cezaları vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Dairesi Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,

(24) Belediyeye ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak ilçe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devretmek veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis etmek ya da bu taşınmazları aynı kuruluşlara kiraya vermek, devir veya tahsis edilen taşınmazın amaca uygun kullanımını takip etmek, süresi sonunda tahsis kararının kaldırılmasına veya devrin geri alınması iş ve işlemlerini yürütmek,

(25) Belediye tarafından yapılan, yaptırılan konut, toplu konutları, satmak, kiraya vermek, gerektiğinde bunun için diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve onlarla ortak projeler gerçekleştirmek,

(26) Kullanımı uygun olmayan imar parsellerindeki, Belediye ile hisseli taşınmazlarda, ortaklığın hisse satarak giderilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak, bu kapsamda, diğer hissedarlar tarafından açılan ortaklığın giderilmesi davalarına ilişkin gerekli bilgi, belge ve görüşleri 1. Hukuk Müşavirliğine vermek, diğer hissedarlara satış işlemlerini gerçekleştirmek, bunlara ilişkin kıymet takdir ve uzlaşma komisyonları görevlendirmek, komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmek,

(27) Belediyeye ait olup depreme dayanıklı olmayan veya ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yıkımı kararını Belediye Meclisinden istihsal etmek, kararı Fen İşleri Dairesi Başkanlığına göndermek, yıkım kararı verilen binanın aboneliklerini iptal ettirmek, boşaltmak ve yıkıma hazır hale getirmek, kayıtlardan düşmek için gereken iş ve işlemleri yapmak,

(28) Mülkiyeti Belediyeye ait veya tasarrufundaki taşınmazlara ilişkin Emlak Beyannamelerinin ilgili Belediyelere verilmesini sağlamak,

(29) Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından Kıyı Kanunu kapsamında hazineden kiralanan taşınmazların, üçüncü kişilere kiralamalarını yapmak, işgaliye bedellerinin alınmasını sağlamak ve Mal Müdürlüğüne olan ödemeleri takip etmek, ödenmesini sağlamak,

(30) Belediye hüküm ve tasarrufundaki bina ve tesislerin yönetimine dair iş ve işlemlerin standardizasyonu için Emlak Yönetimi Yönergesini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.


No Tarih Açıklama İndir
1675 27.12.2018 Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Açıklama İndir
Emlak İstimlak Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
Emlak İstimlak Daire Başkanlığı 2015 Performans