Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Ayhan Arık
 • Görevi : Fen İşleri Dairesi Başkanı
 • Faks : (+90) 266 239 05 20

 • Özgeçmiş

  Ayhan Arık, 1971 yılında İstanbul’da doğdu.

  Liseyi Salihli Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında esnek üstyapı konusunda yüksek lisans yaptı. Aynı anabilim dalında rijit üstyapı konusunda doktoraya devam etmektedir.

  1994-2006 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2006 yılı başında Balıkesir Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne geçerek, kontrol mühendisi, şube müdürü, müdür yardımcısı ve vekil il müdürü görevlerinde bulundu. 2011 yılında Balıkesir İl Özel İdaresinde yeni kurulan Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne birim müdürü olarak atandı.

  2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

  Evli ve iki kız çocuk babasıdır.


 • Görevleri
 • Mevzuatlar
 • Faaliyet Raporları

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1) Belediye görev ve sorumluluk alanında yapımı planlanan, Fen İşleri Daire Başkanlığı sorumluluğundaki yapım işlerine (bina, yol, köprü vb.) ait arazi çalışmalarını yapmak, Etüt ve proje hazırlama aşamasında, ilgili kurum ve birimlerle koordinasyon ve işbirliğini sağlamak maksadıyla gereken yazışmaları yapmak,

(3) Belediye görev ve sorumluluk alanında bulunan, Fen İşleri Daire Başkanlığı sorumluluğundaki her türlü yapım işinin (bina, yol, köprü vb.) etüt ve projelerini yapmak, yaptırmak,

(4) Fen İşleri Daire Başkanlığı sorumluluğundaki Yapım işlerinin ihale dosyalarının teknik dokümanını hazırlamak,

(5) Belediye sorumluluğundaki her türlü bina inşaat işlerinin topoğrafik ölçümlerini ve aplikasyon işlemlerini yapmak,

(6) Fen İşleri Daire Başkanlığı sorumluluğundaki Projelerin tanıtım amaçlı görsellerini ve raporlarını hazırlamaktır.

(7) Kanunlarla belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü bina ve tesisin yapım işlerini yapmak, yaptırmak,

(8) Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, kütüphane, müze, spor alanları, dinlence, eğlence ve benzeri yerler ile gerektiğinde mabetler, sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, yaptırmak,

(9) Alt ve üst geçitler, köprüler yapmak, yaptırmak,

(10) Yolcu ve yük terminalleri, açık ve kapalı otopark yerleri yapmak, yaptırmak,

(11) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak,

(12) Yapımı gerçekleştirilen bina ve tesislerin muayene ve kabul işlemlerini yapmak ve ilgili birim, kuruluş veya kurumlara teslim etmek,

(13) Bildirime tabi olarak belediye bina ve tesislerinin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı sorumluluğundaki bakım, onarım ve tadilatını yapmak, yaptırmak,

(14) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ve büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, kütüphane, müze, spor alanları, dinlence, eğlence ve benzeri yerler, gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri ilgili bina ve tesislerin onarım ve tadilatını yapmak ve gerektiğinde malzeme desteği sağlamak,

(15) İlgili birimlerin talepleri ve mevzuata uygunluğu halinde, Belediyeye ait bina ve tesislerin küçük ve büyük onarımlarını yapmak, yaptırmak,

(16) Talep üzerine bina yıkım işlerini yönetmek, yıkıma destek olacak kolluk personeli, uzman personel, işçi, ilave araç ve iş makinesi taleplerini ilgili Başkanlık birimlerinden yapmak veya yıkım işini hizmet alımı usulü ile yaptırmak,

(17)  Halkın ücretsiz kullanımına açık ve Büyükşehir Belediyesine ait bina, tesis, park, bahçe, spor tesisi, otopark  vb yerlerin aydınlatma ve elektrik altyapısını tesis etmek, ettirmek. İşletilmesi, bakımı ve küçük onarımları için ilgili daire başkanlıklarına ve iştiraklere devir etmek, enerji giderlerinin azaltılması için gerekli tasarruf çalışmalarını yapmak, kompanzasyon sistemlerini tesis ve takip etmek, tesis edilen, bakım ve onarımları yapılan bu tür tesislerden uygun görülenlerin işletme yükümlülüğünü dağıtım şirketine devrini sağlamak üzere İl Aydınlatma Komisyonuna başvuruda bulunmak.

(18) Genel aydınlatma giderlerinin takip ve kontrolü kapsamında dağıtım şirketi tarafından düzenlenen güç bilgileri tablosunu ve faturaları onaylamak, onaya sunulan faturalardan, itiraz konusu olanları yazı ile dağıtım şirketine bildirmek, tüketim miktarlarını ve ödenen tutarları ödeme dönemlerine göre takip ve kontrol etmek.

(19) İl Aydınlatma Komisyonuna, Şube Müdürlüğünden 2 üye görevlendirmek.

(20) İlin genel aydınlatma mimarisi üzerine projeler geliştirmek ve bazı bölgelerde yapılacak aydınlatmanın tipi hakkında İl Aydınlatma Komisyonuna önerilerde bulunmak, uygun bulunan aydınlatma projelerini uygulamaya koymak.

(21) Belediyeye ait elektrik yüksek gerilim tesislerinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesini üstlenen işletme sorumlusu görevlendirmek ya da hizmet alımı yapmak,

(22) Belediyece gerçekleştirilen veya desteklenen program, tören ve benzeri etkinliklere imkânlar çerçevesinde seyyar jeneratörle seyyar elektrik enerjisi temin etmek,

(23) Enerji verimliliği ve tasarrufu kapsamında;

a) Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği çerçevesinde, başta Belediye binalarında olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak enerji temini konusunda çalışmalar yapmak, yenilenebilir enerji kaynakları için hazırlanan hibe gibi muhtelif fonlardan faydalanmak,

b) Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan projelere, çalışmalara katılmak, destek vermek, diğer kurum ve kuruluşlardan gelebilecek taleplere göre temiz enerji kaynakları ile ilgili bilgilendirme çalışmaları düzenlemek,

c) Enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmaları yürütmek, bu kapsamda; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Enerji Yöneticisini görevlendirmek, çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet almak, enerji yöneticisi sertifikası sahip bir kişi tarafından verilebilecek hizmet üç bina ile sınırlı olduğundan belediye enerji yöneticisi marifetiyle, Belediyeye ait bina ve tesislerde de enerji verimliliğinin artırılması amacıyla, binalar ve tesislerde enerji yöneticisi görevlendirilmesini takip ve kontrol etmek, Enerji tüketim bilgilerini ve enerji yöneticisinin tespitlerini içeren raporları her yıl Mart ayı sonuna kadar Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına göndermek,

ç) Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği gibi konularda AR-GE çalışmaları yapmak, proje üretmek ve uygulamak, Belediyenin enerji giderlerini takip etmek, tüketim fazlalığı olan birimlerde etüt ve proje çalışmaları yürüterek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, Enerji giderlerinin azaltılması için enerji verimliliği ve enerji tasarrufu çalışmaları yapmak,

d) Enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik, belediyenin diğer birimlerine bilinçlendirme eğitimleri düzenlemek,

e) Belediye genelinde enerji verimliliği hizmetlerinin etkinliğini ve enerji bilincini artırmak amacıyla, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi ile koordineli olarak, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konularında hizmet içi eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek,

f) Enerji yönetimi hizmetlerini daha etkili yürütmek üzere Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde gereken diğer tedbirleri almak,

(24) Ambar İşletmesi kapsamında;

a) Belediyeye ait bina ve tesislerin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı sorumluluğundaki bakım ve onarım işleri için temin veya tedarik edilen mallar ve malzemeyi teslim almak, ambar giriş kayıtlarını yapmak, ambarda depolamak ve belgeye dayalı talebe istinaden dağıtmak, ambar çıkış kayıtlarını tutmak,

b) Ambarlarda depolanan mallar ile malzemelerin, tasnifine, envanter kontrolüne, ambarda iken bakımına ve korunmasına yönelik her türlü iş ve işlemleri yapmak,

c) Şube Müdürlüğü yetkisinde olan ve evsafını kaybetmiş veya kullanım yeri kalmayan mallar ile malzemelerin ekonomiye yeniden kazandırılması için toplanması, depolanması, kayıtlarının tutulması işlemlerini yapmak,

ç) Evsafını kaybetmiş veya kullanım yeri kalmayan bu mallar ile malzemeleri Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlara teslim etmek veya usulüne uygun şekilde satışını yapmak ve bedelinin gelir kaydedilmesini sağlamak üzere, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına teslim etmektir.


No Tarih Açıklama İndir
245 14.05.2020 Fen İşleri Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Açıklama İndir
Fen İşleri 2015 - 2019 Stratejik Plan
Fen İşleri 2015 Performans Programı