Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Gelirler ve İcra Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Selçuk İlhan
  • Görevi : Gelir ve İcra Şube Müdürü
  • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 1506
  • E-posta : malihizmetler@balikesir.bel.tr

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

Gelir ve İcra Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak Belediyenin sunacağı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek için yapılan çalışmaları karara bağlamak üzere Belediye Meclisine sunmak,

(2)    Kanunda belirtilen Belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, alacak ve gelirlerinin takip ve tahsil işlerini yürütmek, alacak ve gelirlerinin tahsilinin, mevzuatta belirtilen şartlarda sağlandığını kontrol etmek,

(3)    Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak,

(4)    Vergi, resim ve harç borçlarının tahsilinde uzlaşma yoluna gitmek için mükelleflerin uzlaşma taleplerini değerlendirmek, uzlaşma komisyonu yetkisinde olanları komisyona havale etmek, komisyon kararlarını uygulamak,

(5)    Tarh ve tahakkuk eden alacakların tahsili için vezneler oluşturmak,

(6)    Şube Müdürlüğünün faaliyet ve görevlerine ilişkin muhasebe işlemlerini yürütmek, gelirler ve icra ile ilgili konularda gereken raporları hazırlamak,

(7)    Kamu zararına yol açanlara veya kamu zararına yol açmasa da harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşacak şekilde harcama talimatı veren harcama yetkilileri ile mali istatistiklere esas verileri süresinde Maliye Bakanlığına göndermeyenlere üst yönetici tarafından verilen idari para cezalarını tahsil etmek,

(8)    Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını, sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek üzere Belediye Meclisine,  beş bin TL ve daha az olanlarını Belediye Encümenine sunmak,

(9)    Belediyenin diğer kamu idareleri nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

(10)    Ayrıca;

a)    Belediye yetki alanları içerisinde ilan ve reklam araçlarının ve tanıtım faaliyetlerinin yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmak, ilan ve reklam araçlarının kent bütünlüğünde, kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenlemek, ilan ve reklam işlerini, bu işleri yapan gerçek kişilerle, özel ve kamu tüzel kişilerinin uymaları zorunlu esasları belirlemek amacıyla İlan ve Reklam Yönetmeliği ile

b)    Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılmasında izlenecek yol ve yöntemlerin belirtilmesi, Başkanlık birimlerince yerine getirilecek görev ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla Belediye Gelirlerini Tahakkuk, Tahsil ve Takip Yönergesi hazırlamak ve gerektiğinde güncellemek,

(11)    Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan Tüketici Hakem Heyeti’ne katılım sağlamaktır.