Zabıta Dairesi Başkanlığı

Güvenlik Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Nurullah Erel
  • Görevi : Güvenlik Şube Müdür V.
  • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 2007

  • Özgeçmiş

    Nurullah Erel 1984 tarihinde Balıkesir'de doğdu. İlköğretimi Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulunda, orta öğrenimini Balıkesir Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini Selçuk Üniversitesi sosyoloji bölümünde tamamlamıştır.

    2007 yılında Balıkesir Belediyesinde zabıta memuru olarak göreve başlamış olup; 2009 yılından itibaren trafik zabıta memuru olarak, 2014 yılında zabıta daire başkanlığında trafik komiseri olarak ve 2015 yılından itibarende zabıta daire başkanlığında trafik zabıta şube müdür vekili olarak görevine devam etmektedir.  • Görevleri

Güvenlik Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Vali ve belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin güvenlik hizmetleri ilgili emirlerini yerine getirmek,

(2) Güvenlikle ilgili kanunların belediyelere görev olarak verdiği hususları takip, kontrol etmek, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

(3) Gerektiğinde hal zabıtasına yardımcı olmak üzere özel güvenlik hizmeti sağlamak,

(4) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemek,

(5) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği görevleri yerine getirmek üzere Daire Başkanlığı genelinde koordine etmek,

(6) Afet ve acil durum plânlarına göre, Daire Başkanlığından talep edilen ekip ve donanımı hazırlamak, bu donanımı kullanacak personelin plan görevlerine yönelik olarak eğitimlerini planlamak ve bu hususu İdari İşler Şube Müdürlüğü ile koordine etmek,

(7) Belediye sınırları dışında olabilecek yangın ve doğal afetlere, talep edilen yardım ve desteği, İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Birimi ile koordine etmek ve hazırlanmasını sağlamak,

(8) Başkanlık birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve bu birimlerle koordineli olarak, mesai saatleri içinde ve/veya dışında devamlı veya süreli olarak güvenlik zabıtası ve/veya özel güvenlik personeli tahsis etmek,

(9) Belediye bina, tesis ve hizmetlerinde koruyucu güvenliğin kesintisiz devamı için;

a) Koruyucu güvenlik Yönergesi hazırlamak ve gerektiğinde güncellemek,

b) Başkanlığın Nöbetçi Amirliği ve Nöbetçi Memurluğu hizmetlerini yürütmektir.