İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Hikmet Memiş
 • Görevi : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

 • Özgeçmiş

  1965 yılında Bigadiç'te doğdu. 1985 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Bigadiç Belediyesinde Harita ve Kadastro Mühendisi olarak göreve başladı. 1990 ile 2008 yılları arası TKGM Balıkesir Kadastro Müdürlüğünde Kontrol Mühendisi olarak görev yaptı. 2009 ile 2014 yılları arası Balıkesir Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yaptı.

  2015 yılından beri Kamulaştırma Şube Müdürü olarak görev yapmakta olan Hikmet Memiş, 2021 Ocak ayı itibariyle İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı olarak görevini yürütmektedir.

  Memiş; evli ve bir çocuk babasıdır.
İlgili Haberler


İlgili Duyurular


 • Görevleri
 • Mevzuatlar
 • Faaliyet Raporları
 • Hizmet Rehberi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1) Belediyenin ve bağlı iştiraklerinin mülkiyet ve tasarrufu altındaki bina, tesis ve işyerleri ile işletme sorumluluğunda bulunan yolcu ve yük terminallerine, kapalı ve açık otoparklara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi vermek, değiştirmek, yenilemek ve denetlemek. Belediye sınırları içerisinde bulunan alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi vermek, değiştirmek, yenilemek ve denetlemek, alışveriş merkezlerine ruhsat verirken üst meslek gruplarının yazılı görüşünü almak,

(2) Karayolları ve Belediyenin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yollar üzerindeki akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları için imar planı yapımına esas olmak üzere asgari mesafe tespit işlemleri yapmak. Akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına esas olmak üzere asgari mesafe tespit işlemlerini yapmak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunulmak üzere belge düzenlemek,

(3) Belediye sınırları içerisindeki yapılaşmanın imar planlarına uygunluğunu denetlemek, tespit edilen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıları, Belediyeye intikal eden, yapılaşma ile ilgili şikâyet dilekçelerini yerinde inceleyerek gerekli işlemleri yapmak üzere ilgili İlçe Belediyesine bildirmek, birlikte sonuçlandırmak, ilçe belediyelerince imara aykırı uygulamanın üç ay içinde düzeltilmemesi halinde İmar Kanundan alınan yetkileri kullanmak, İmar Kanunda öngörülen cezaları kesmek, ilgilileri meslek kuruluşlarına bildirmek, Kanunda öngörülen cezaları vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,

(4) Belediye hüküm ve tasarrufuna bırakılan kıyı alanlarını imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek amacıyla, imar planları kapsamında denetlemek, aykırı davrananlara Kanunda belirtilen para cezalarını vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Dairesi Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,

(5) Planlı Alan Tip İmar Yönetmeliği genel hükümlerine, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümlerine ve belde şartlarına aykırı olmamak kaydıyla, Belediye sınırları içerisinde uygulanacak olan Balıkesir İmar Yönetmeliğini hazırlamak, Belediye Meclisine sunmak, kabulü ve onayı sonrasında ilçe belediyeleri, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin ilgili temsilcilikleri ile Belediyenin ilgili birimlerine göndermek ve gerektiğinde güncellemek,

(6) İlçe belediyeleri ve Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, imar uygulamaları ve Balıkesir İmar Yönetmeliği hakkındaki sorularına mevzuata uygun görüş bildirmek,

(7) Yapılaşma, imar mevzuatı, inşaat gibi konularda ilgili birimleri bilgilendirmek amacı ile toplantı ve seminerler düzenlemek,

(8) İlçe belediye meclisleri ile kurum ve kuruluşların imar uygulamaları hakkındaki kararlarını, imar mevzuatı çerçevesinde inceleyerek görüş oluşturmak ve Belediye Meclisine sunmak, sonuçları takip etmek,

(9) İlçe belediyelerince verilen inşaat ve onarım ruhsatlarını ve yapı kullanma izinlerini incelemek ve aylık olarak düzenleyerek arşivlemek,

(10) Belediye Meclisinin İmar ve Bayındırlık Komisyon toplantılarına katılım sağlayarak, Meclis tarafından komisyona havale edilen imar ve yapı işleri hakkında, üyelerin bilgilenmesini sağlamak,

(11) İlçe belediyeleri ile diğer kurum ve ilgili birimlerle koordineli çalışarak kaçak yapılaşmayı önlemeye çalışmak, gerekiyorsa kaçak yapılar ile ilgili yıkım kararı aldırmak, Belediyeye, hazineye, Katma Bütçeli Dairelere ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde, inşa veya iskân durumunda bulunan daimi veya geçici bütün izinsiz yapıları tespit etmek ve kararı aldırmak, bu tür yapıların yıkımı için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve ilgili Daire Başkanlıklarından talepte bulunmak,

(12) Kentin bütününe yönelik uygulamalarda eşgüdümü sağlamak amacıyla, İlçe Belediyeleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediye birimlerinin bu yöndeki çalışmalarına katılım sağlamak, gerektiğinde mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum ve güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etme, özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmalarına iştirak etmek,

(13) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde özel inşaat yapan yüklenicilerin sicillerini tutmak,

(14) Valilikçe talep edildiğinde Mahalli İskân Komisyonuna personel görevlendirmek, il sınırları içinde iskân olunanları yerleştirmek için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imkânları yetersiz olduğunda, iskâna tahsis edilecek yerleri ölçmek, dağıtmak ve inşaatları kontrol etmek gibi işlerde görevlendirmek üzere Belediye personel, araç ve gereçleri ile hazineden bedelsiz olarak devralınmış ve belirli bir maksada tahsis edilmemiş, Gecekondu Kanunu amaçları dışında kalan belediye arazilerini tahsis işlemlerini yerine getirmek,

(15) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunması alanında, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Bölge Kurulları ve Tabiat Varlıkları Komisyonlarınca alınacak kararların uygulanmasını sağlamak, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görev almak veya teknik temsilcisini görevlendirmek, Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu kurmak, işletmek, Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkilendirmesi ile kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek; büroda sanat tarihi, mimarlık, şehir plânlama, mühendislik, arkeoloji gibi meslek alanlarından uzmanlar görevlendirmek,

(16) Kent kimliğinin belirlenmesi ve korunarak yaşatılması için çalışmalar yapmak, bu kapsamda koruma amaçlı araştırma, geliştirme, değerlendirme çalışmaları yürütmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun, değerlerin ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin il düzeyinde envanterini çıkarmak ve yayınlamak, Tarihi Miras Bilgi Sistemi kurmak ve işletmek,

(17) Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmazlara ait yenileme alanlarını tespit etmek, avan ve uygulama projeleri hazırlamak, onaylamak, uygulamak, ilçe belediyeleri tarafından hazırlanan diğer projeleri onaylamak, sit alanlarında veya bir alanın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve/veya Tabiat Varlıkları Komisyonlarınca sit olarak ilanı halinde, üç yıl içinde koruma amaçlı imar planı hazırlamak, düzenleme projeleri, uygulama programlarını hazırlamak ve sonuçlandırılmak üzere Koruma Bölge Kuruluna vermek, koruma amaçlı imar plânlarının yapımı için İller Bankası Genel Müdürlüğünden bütçe talep etmek, sit alanlarında plân ve proje düzenlenmeleri ve uygulamalarını beş yıl süre ile denetlemek, aykırı hareket edenleri, Kültür ve Turizm Bakanlığına ve ilgili meslek odalarına bildirmek,

(18) Belediye mülkiyeti veya tasarrufunda bulunan ve korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarının koruma amaçlı bakım ve onarım planlama, önceliklendirme çalışmalarını yapmak; rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon, sokak iyileştirmesi, çevre düzenlemesi vb. projelerini Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile koordine ederek yaptırmak, Fen işleri Dairesi Başkanlığınca üretilen koruma amaçlı bakım, onarım, yeniden inşa projelerinin onayını Kültür Varlıklarını Koruma Kurullarında nve Tabiat Varlıkları Komisyonlarından almak,

(19) Belediye mülkiyeti veya tasarrufunda bulunan kültür ve tabiat varlıklarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, kullanılması veya tahsisi işlemlerini yürütmek, taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve bunların korunma alanlarının kamulaştırma, satın alma, takas vb. işlemleri ile ifraz-tevhit işlemlerinin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak,

(20) Milli Parklar Kanunu kapsamına giren yerlerdeki turizm bölge, alan ve merkezlerinde, turizm yatırımlarına ilişkin plan, proje ve yatırım kararlarını Çevre ve Şehircilik ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarının görüşünü alarak sonuçlandırmak,

(21) Birden fazla İlçe Belediyesini ilgilendiren kentsel sit alanlarının yönetimi için, alanda mülkiyet hakkı bulunanlar, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile üniversitelerin ilgili bölüm temsilcilerinden oluşan bir Danışma Kurulu kurmak, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulunda görev almak, yönetim plânı taslağı hazırlamak veya hazırlatmak, bütçe tahsis etmek,

(22) Yerel yapıların araştırılması, geliştirilmesi ve tip proje üretilmesi çalışmaları yapmak, Belediye sınırları dâhilinde bulunan yerel özellikli yapılarda kullanılan materyalleri ve inşa tekniklerini araştırarak, tanıtımını yapmak, kırsal mahallelerde uygulanabilecek tip projeler üretmek veya ürettirmek,

(23) Belediye sınırları içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliğinde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve kulelerin arsaları ve enkazı ve benzeri yerler ile belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanılan ve belediye tasarrufunda bulunan bu alanların kullanımı ile ilgili projeler üretmek,

(24) TOKİ ile koordineli olarak, Balıkesir ilinde müstakbel rezerv yapı alanları, muhtemel riskli alanlar ile kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarının tespitine ilişkin çalışmalar yapmak, rezerv yapı alanları hakkında Maliye Bakanlığının, riskli alanlar hakkında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşünü almak, rezerv yapı alanlarının belirlenmesi için riskli alanların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talepte bulunmak,“Kentsel Dönüşüm Master Planını” hazırlamak, hazırlatmak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordine ederek, yürürlüğe girmesi için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak, çalışmalar hakkında ilçe belediyelerini bilgilendirmek,

(25) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istendiğinde riskli binaların tespiti, gerektiğinde bizzat Belediyece yıktırılması veya güçlendirilmesi, bu konularda anlık ve ikişer aylık periyodik raporların Bakanlık İl Müdürlüğüne zamanında gönderilmesi iş ve işlemlerini yönetmek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kamulaştırılmış riskli binaların Belediyeye devri ve üzerindeki riskli binanın yıkılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazın Belediyeye satışı iş ve işlemleri yürütmek,

(26) Kentsel dönüşüm ve gelişim kapsamında yürütülen uygulamalardan elde edilen gelirlerin, kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılmak üzere kaydedilmesini ve bu gelirlerin kentsel dönüşüm uygulamaları dışındaki işler için kullanılmamasını takip etmek, sağlamak; riskli alanlar ve riskli alan dışındaki riskli yapılar nedeniyle talep edilen kiraların ödenmek üzere Belediye hesabına aktarılması halinde, bu bedelleri riskli yapı sahiplerinin hesaplarına aktarılmasını sağlamak,

(27) Rezerv yapı alanları, riskli alanlar ile kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında ilçe belediyelerince hazırlanan kentsel tasarım projeleri ve imar plan tekliflerini 15 gün içinde cevaplandırmak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş olmaları halinde ilçe belediyelerinin meclislerince alınan kentsel tasarım proje kararlarını, Belediye Meclisi onayına sunmak, onaylanan kararları Bakanlar Kurulu Kararına sunulmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göndermek,

(28) Rezerv yapı alanları, riskli alanlar ile kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarındaki imar plan tekliflerini kentsel tasarım projesi ile birlikte, riskli yapı veya yapıların bulunduğu parsellerdeki imar plan tekliflerini ise, Bakanlıkça talep edilmesi halinde kentsel tasarım projesi ile birlikte hazırlamak, Belediye Meclisi Kararı istihsal etmek, planlama alanı ile yakın çevresinin meri planları, mevcut durumu gösteren bilgi ve belgeler ve ilgili kurum ve kuruluş görüşleri ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmek,

(29) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülen ve onaylanan kentsel tasarım projelerinin hayata geçirilmesini sağlamak üzere imar plan değişikliklerini Belediye Meclisi Kararı ile uygulamaya koymak,

(30) Mekânsal strateji planı ve çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Belediye sınırları içerisinde il çevre düzeni planı ve kıyı alanları dışında 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak, kurum ve kuruluşların veya vatandaşların il çevre düzeni planı ve nazım imar planları değişikliği taleplerini incelemek, değerlendirmek, gerekirse değişiklik taslaklarını hazırlamak,

(31) Nazım imar planlarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde İlçe Belediyelerine uygulama imar planlarını yaptırmak, uygulama imar planları, imar ıslah planları, plan notları ile lejantları hakkında, ilçe belediye meclislerince alınmış olan kararları mevzuat çerçevesinde incelemek, değerlendirmek, değişiklik taslaklarını hazırlamak, bu kapsamda İmar planlarını ve uygulamalarını hemşehrilerin inşaat işlerini güçleştirmeyecek, onları düzensiz uygulamalara zorlamayacak şekilde ve zamanında yapmak, yaptırmak,

(32) Nazım imar planlarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde uygulama imar planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin planlarını yapmak, yaptırmak,

(33) Kanunlarla Belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği projeler, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar ve ıslah uygulamasını yapmak, yaptırmak, ruhsatlandırmak,

(34) Mevcut imar planlarında bölge ve genel otopark yerleri ayrılmamış veya yetersiz olan yerlerde, imar planlarında bölge ve genel otopark yerlerini belirleyen revizyonlar yapmak,

(35) Hazırlanan imar planları ve revizyonları ile konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, mezarlık alanlarını tespit etmek, ıslaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek sahaları seçmek,

(36) İmar planlarını yaparken ve denetlerken yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini etkilemediğini kontrol etmek,

(37) Yeni ilçe, mahalle kurulması, birleşme, katılma veya tüzel kişiliğin kaldırılması işlemlerini takip etmek,

(38) Daire başkanlıklarının da görüşünü alarak Belediyenin 5 yıllık İmar Programı ve Ek İmar Programını hazırlamak, programı ve her ölçekte yapılan nazım ve uygulama imar planlarını, bunlar üzerinde yapılan değişiklik tekliflerini, bu kapsamdaki esas ve prensipleri Belediye Meclisi kararına sunmak, onaylatmak,

(39) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, gecekondu dönüşüm projesi uygulama alanlarında, mülkiyeti kendisine ait arazilerde veya Valilikçe toplu konut sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve ölçekte hazırladığı planları Belediye Meclisinde onaylatmak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca uygulama yapılacak yerlerde ihtiyaç olması halinde, Başkanlıkça kurulacak birimlere, talep üzerine geçici olarak personel görevlendirmek,

(40) İçerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya ilgili kısmını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordine etmek,

(41) Belediye Meclisi komisyon toplantılarına katılarak, Meclis tarafından komisyona havale edilen imar planları, değişiklik teklifleri ve imar mevzuatı hakkında, üyelerin bilgilenmesini, planların aynen veya değiştirilerek onaylanmasını sağlamak,

(42) Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanan ve onaylanan plan/program ve planlama/programlama kararlarına ilişkin dosyaların, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve Belediye birimlerine dağıtımını yapmak; plan ve planlama kararlarının çizimini orijinal paftalar üzerine ve sayısal ortamda yapmak, yaptırmak, plan tadilat dosyalarını düzenli bir şekilde arşivlemek,

(43) İlçe belediyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının imar uygulamaları ile binalı veya binasız arazi ve arsa düzenleme sahalarındaki uygulamalarının çevre düzeni planına ve her ölçekte nazım ve uygulama imar planlarına uygun olmasını denetlemek, bu maksatla her türlü bilgi ve belgeyi istemek, incelemek, gerektiğinde örneklerini almak, denetim maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işbirliği yapmak, 
denetim sonucunda tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için ilgili ilçe belediyelerine üç ayı geçmemek üzere süre vermek, bu süre içerisinde giderilmeyen eksiklik ve aksaklıkları gidermek,

(44) İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri birbirleri ve yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirilmesini, bunların yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırılmasını, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtılmasını ve re'sen tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

(45) Uygulama imar planı veya planlama ana kararları ya da prensiplerini etkileyecek nitelikteki arazi ve arsa düzenlemeleri ve uygulamalarının tespiti halinde, gerekli bilgi ve belgeleri düzenlemek, yazışmaları yapmak,

(46) Belediye birimlerine, imar mevzuatı kapsamında gerçekleştirdikleri ve fiziksel mekânı ilgilendiren projelerinin proje ve/veya yapım aşamalarında gerekli desteği sağlamak,

(47) İmar planlarını kitapçık haline getirerek, ücreti karşılığında isteyenlere vermek,

(48) Sağlıklı Kentler Birliği ile üyelik işlerini, çalışmalarda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

(49) Kentleşme, planlama ve her türlü yapılaşmayla ilişkili olarak zemin yapısını, depremsellik ve afet durumunu, arazi şartlarını ortaya koymak, planlama kademelerine veri hazırlamak, mikro bölgeleme, jeolojik, jeofizik (sismolojik) ve jeoteknik açıdan incelemeler yapmak veya yaptırmak ve önerilerde bulunmak, teknolojiye dayalı aletsel laboratuvar çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

(50) İlçe Belediyelerinin imar planları ve parsel bazında zemin etüt raporlarına yönelik yapacağı araştırmalar için standartlar belirlemek, ilçe belediyelerinden intikal eden uygulama imar planlarına yönelik hazırlanan mikro bölgeleme, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etüt raporları ile parsel bazında onaylanan zemin etüt raporlarına görüş bildirmek,

(51) Belediye sınırları içerisinde imar planlarının yapılması ve revize edilmesine yönelik zemin araştırmaları yapmak veya yaptırmak, Belediyenin bina, yol, köprü, tünel, doğalgaz geçiş güzergâhları hafriyat ve benzeri yapı işleri için zemin araştırmalarını yapmak veya yaptırmak ve gerektiğinde zemin etüt raporlarını onaylamak,

(52) Bina ve zemin hareketlerinin, deprem davranışlarının tehlike ve risklerinin izlenmesine yönelik ivmeölçer cihazları ile yerel sismik ağ kurularak sismolojik çalışmalar yapmak veya yaptırmak, zemin hareketleri, deprem, afet tehlike ve risklerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları yanında, üniversite ve diğer bilimsel kurumlarla işbirliği yaparak, plan, proje, uygulama, araştırma inceleme, geliştirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

(53) Deprem bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi doküman ve eğitimi vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde, panel, konferans, seminer gibi etkinlikler düzenlemek, depremle ilgili bilgilendirici kitapçık, broşürler ve eğitim malzemeleri hazırlamak, hazırlatmak,

(54) Deprem tehlikesi risk haritalarının oluşturulması konularında çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

(55) Deprem sonrası kullanımı gerekenler başta olmak üzere, Belediye mülkiyet ve tasarrufunda bulunan mevcut yapı stoku performans analizlerinin yapılması, değerlendirilmesi ve riskli yapıların belirlenmesi, güçlendirme projelerinin hazırlanması iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, afet riski taşıyan ve farklı nedenlerden tehlike arz eden yapıların yıkımı için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve ilgili diğer Daire Başkanlıklarından talepte bulunmak,

(56) 2B niteliğindeki alanların sınırlarının tespiti ve içindeki taşınmazların devralınması için, alana ait varsa uydu fotoğrafları, her tür ve ölçekte imar planı, parselasyon planı, mülkiyet bilgileri, kadastral paftalar ve hâlihazır haritaları temin etmek; proje alanı sınırını onaylatmak üzere Valilikler aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göndermek, onaylanan proje alanında kalan taşınmazların devrini Maliye Bakanlığına talep etmek, uygun görülenleri emlak vergi değeri üzerinden devralmak üzere Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına bildirmek,

(57) Hâlihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinden başlamak üzere mahalle hâlihazır haritalarını hazırlamak veya hazırlatmak ve güncelleştirmek, bu kapsamda, il, ilçe ve mahalle sınırları ile ilgili çalışmalar yapmak; il, ilçe ve mahalle sınır değişikliklerine ilişkin kayıtları tutmak, sınır uyuşmazlıklarına ilişkin olarak Belediye Meclisi kararını istihsal etmek,

(58) 1/5.000 ölçekli harita ve bunlara ilişkin harita bilgilerinin üretimleri konusunda, Bakanlıklar arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kuruluna bilgi vermek,

(59) Belediye sınırları içerisinde ve etkilenen bölgelerinde 1/500 ve 1/5000 arasındaki her ölçekte hâlihazır harita yapmak, yaptırmak, ayrıca, Daire Başkanlıklarınca hazırlanacak yatırım projelerine altlık olmak üzere hâlihazır harita ve plankote hazırlamak veya hazırlatmak, şehrin tanıtımına yönelik rehber amaçlı haritalar yapmak veya yaptırmak ve kullanıma sunmak, ıslaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis etmek üzere seçilmiş sahaların haritalarını hazırlamak, hazırlanan ve hazırlatılan haritaları onaylamak ve arşivlemek, Belediye birimlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve halkın kullanımına sunmak,

(60) Yapımı tamamlanan hâlihazır harita ve harita bilgilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ve Harita Genel Komutanlığına kaydettirmek, bunlarla birlikte, hava filmleri orijinalleri ile paftaların birer nüshasını Harita Genel Komutanlığına, deniz harita ve harita bilgilerini Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına, 1/5.000 ve daha büyük ölçekli harita yapımı amacıyla üretilen hava filmleri hariç diğer arşiv belge ve bilgileri ile paftaların birer manyetik kopyasını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne vermek,

(61) Uygulama Planları kapsamında, planlamaya altlık oluşturmak üzere, görev ve yetki sahası içerisindeki kadastro ve tapu bilgilerini temin etmek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bu çerçevede protokol düzenlemek,1/5000 ölçekli nazım imar planlarını hazırlamak, hazırlatmak ve tescil ettirmek, Belediye faaliyet, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği uygulama imar ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak ve tescil ettirmek,

(62) Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak adı ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi gibi numarataj çalışmalarına ilişkin tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek, binalar cetvelini hazırlamak, gerektiğinde bu görevi Belediye Meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devretmek veya onlarla birlikte yapmak, sayım, seçim gibi konularda Muhtarlıklar, Yüksek Seçim Kurulu ve Devlet İstatistik Enstitüsü ile işbirliği içinde gerekli çalışmaları yürütmek,

(63) İlçe belediyelerinden intikal eden uygulama imar planları hakkında görüş belirtmek, Daire Başkanlıkları ve Belediye bağlı kuruluşları ile İlçe Belediyeleri, Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri ve diğer resmi kurumların ilgili birimleri ile hizmet amaçlı olarak çalışmalar yapmak,

(64) Üretilen ve biriken harita ve planların, ayrılması, belirli dönemlerde ayıklanması ve muhafazasına, daha fazla ihtiyaç olmayan veya yıprananların imhasına, gerektiğinde uygun şartlarda kullanıma sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla, Harita ve Planlarla İlgili Arşiv Hizmetleri Yönergesini hazırlamak, gerektiğinde güncellemek,

(65) Belediye yetki alanında numaralama işlemlerinin adres standardına uygun yürütülmesi, zamanında ve uygun şekilde Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi sistemini tanımlamak, uygulama esas ve usullerini, birimlerin bu faaliyet alanındaki görev ve sorumlulukları belirlemek amacıyla Numaralama İşlemleri Yönergesini hazırlamak, gerektiğinde güncellemek,

(66) Balıkesir genelinde Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi veri toplama çalışmalarını yürütmek, kırsal alanlarla ilgili verilen toplanması ve işlenmesi hususunda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak, Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi veri toplama çalışmaları kapsamında,ilgili Belediye birimleri, İlçe Belediyeleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonda bulunmak ve teknik destek sağlamak,

(67) Belediyenin veri, yazılım ve semboloji standartlarını oluşturmak, bunları diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordine ederek uyumlu hale getirmek,

(68) Belediye Coğrafi/Kent Bilgi Sistemini kurmak, veritabanını oluşturmak, sistemi işletmek ve idamesini sağlamak, bu kapsamda, Belediye birimlerinin Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu, uygulama programlarını hazırlamak, hazırlatmak, yazılım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, toplanan coğrafi verileri Belediye veri modeline uygun hale getirmek, Coğrafi veritabanında bulunan ve işlenen verilerin, Belediye web sitesi üzerinden paylaşımını sağlamak, Belediye Araç Takip Sisteminin kurulması ve yönetilmesini, sistemin hafriyat takip sistemleri gibi Belediyenin diğer takip sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak, bütün bu alanlarda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon ve işbirliği yapmak,

(69) Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi verilerinin, ihtiyaç duyan kişi ve kuruluşlara, Belediye Meclisi tarafından onaylanmış fiyat üzerinden satışını yapmak, bu maksatla fiyat tarifeleri hazırlayarak ve/veya güncelleyerek, Belediye Meclisi kararı istihsal etmek üzere Meclis Tarife Komisyonuna vermek, mekânsal ilişkisi olan tüm verilerin yazılım araçları sayesinde CBS ile ilişkilendirilmesini sağlamak, UKOME, AYKOME, AFKOM, Kırsal Bilgi Sistemi vb. çalışmaların CBS ile entegrasyon içinde yürütülmesi ve gerektiğinde yayınlanmasını sağlamak,

(70) Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi için verilen toplanması ve işlenmesi ile ilgili esas ve usullerin, sistemin işleyişi ile ilgili iş süreçleri ve akış şemalarının açıkça izahı, toplanan verinin, kullanılan yazılım ve semboloji standartlarının yayımlanması için Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi Yönergesini yayınlamak ve gerektiğinde güncellenmektir.


No Tarih Açıklama İndir
430 28.07.2020 Boş Arsalar, Bina Bahçeleri ve Terkedilmiş Yapılar Bakım Yönetmeliği
938 24.10.2019 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Açıklama İndir
İmar ve Şehircilik Başkanlığı 2015 Performans
İmar ve Şehirlicilik Başkanlığı 2015 Stratejik Plan