Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Fatih Doğan
 • Görevi : Kent Estetiği Dairesi Başkanı
 • Faks : (+90) 266 224 29 17

 • Özgeçmiş

  1981 Balıkesir doğumlu olan Fatih DOĞAN  ilkokulu Ali Hikmet Paşa İlkokulu’nda, Ortaokulu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, liseyi Zühtü Özkardaşlar Lisesi'nde tamamladıktan sonra 2000 yılı Mart ayında başladığı Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü Haziran 2003'de bitirdi.

  2004 yılında Adapazarı Belediyesi’nde Makine Mühendisi olarak göreve başlayan DOĞAN 2005-2009 yılları arasında Özel Kalem Müdürü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak iki Müdürlük görevini yapmıştır. 2009 yılı Yerel Seçimlerinden sonra Fen İşleri Müdürü olarak göreve devam eden DOĞAN 2010 yılında Fen İşleri Müdürü görevine ilave olarak Park ve Bahçeler Müdürü görevini de sürdürdü.

  23 Haziran 2014’te Sakarya’dan memleketi Balıkesir’e dönüş yaparak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde Makine Mühendisi olarak göreve başladı. Büyükşehir Belediyesi’nden Aralık 2014’te Fen İşleri Müdürü olarak Karesi Belediyesi’ne geçiş yaptı. Eylül 2015’te Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Yapı Kontrol Müdürlüklerinin bağlı olduğu Teknik İşler Başkan Yardımcılığına atandı.

  Karesi Belediyesi Teknik İşler Başkan Yardımcılığı görevinden Eylül 2016’da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne Kent Estetiği Daire Başkanı olarak geçiş yaptı. 6 Aralık'ta yönetimin değişmesiyle Mühendis olarak Kırsal Hizmetler Dairesi'ne görevlendirildi.

  30 Kasım 2018’de Karesi Belediye Başkanlığı’na Aday Adayı olmak için istifa eden DOĞAN 16 Nisan 2019’da Kent Estetiği Daire Başkanı olarak göreve tekrar geri döndü.

  DOĞAN; evli ve 2 çocuk babasıdır.

 • Görevleri
 • Mevzuatlar

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın Faaliyet ve Görevleri;

(1) Büyükşehir yetki ve sorumluluk alanındaki kentsel mekânlarda, öncelikle ana arterler ve kıyı şeritlerinde kent estetiğine olumlu, olumsuz etki eden tüm donatı elemanlarının (Elektronik haberleşme sistemleri, ATM, konteynır, kent mobilyaları, ilan ve reklam panoları vb.) envanterini çıkarmak ve bu envanteri belirli periyotlarda güncellemek,

(2) Kent estetiğini, kentsel mekânları iyileştirmeye yönelik ARGE çalışmaları yürütmek,

(3) Büyükşehir yetki ve sorumluluk alanında kentsel mekânlarda ve doğal sit alanlarında her türlü yeşil alan, ağaçlandırma sahaları, bahçeler, çocuk ve bölge parkları, spor sahaları, yaya yolları, bisiklet yolları gibi kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üreterek, avan projeler hazırlamak veya hazırlatmak,

(4) Kentsel mekânlar için avan projelerin hazırlanması ve bu projelerin Stratejik Plana uygun uygulama projelerine dönüştürmek konusunda, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Fen İşler Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere ilgili birim amirleri, kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonda bulunmak, hazırlanan projelerin yatırım programlarına dâhil edilmesini sağlamak,

(5) Kentsel mekânlar oluşturmak için hazırlanan ve yatırım programlarına dâhil edilen ortak kullanım alanlarına ilişkin projeler hazırlamak.

(6) Büyükşehir yetki ve sorumluluk alanında bulunan kentsel mekânlarda (Ana arter, cadde, bulvar, orta kaldırım, tretuvar, tesis, meydan, anıt, tarihi eser çevreleri, köprülü kavşaklar, sahil şeritleri vb.) kent estetiğini bozan, görüntü kirliliği oluşturan tüm uygunsuzlukları, sahil şeritlerinde kıyıya geçişi engelleyecek şekilde oluşturulmuş duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engelleri tespit etmek, tespit edilen uygunsuzlukları gidermek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Kurulunda karar alınmasını teklif etmek, uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak için ilgili birimler, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği yapmak,

(7) Halkın ücretsiz kullanımına açık ve Belediyeye ait park, bahçe, spor tesisi,  yaya yolu, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması ile otopark, alt-üst geçit, köprülü kavşak aydınlatmalarını, tesis etmek ve işletmek, trafo ve jeneratörleri dâhil sistemlerin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, enerji giderlerinin azaltılması için gerekli tasarruf çalışmalarını yapmak, kompanzasyon sistemlerini kurmak ve takip etmek, tesis edilen, bakım ve onarımları yapılan bu tür tesislerden uygun görülenlerin işletme yükümlülüğünü dağıtım şirketine protokol ile iz bedel üzerinden devretmek,

(8) Belediye tarafından anahtar teslimi yaptırılan alt-üst geçit ve köprülü kavşak işlerine ilişkin aydınlatma tesislerini, bağlantı anlaşması yapıldıktan sonra, mülkiyeti TEDAŞ’a ait olmak üzere ilgili dağıtım şirketine protokol ile iz bedel üzerinden devretmek,

(9) Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenen genel aydınlatma abonelerinin bağlantı anlaşmalarını hazırlamak ve takip etmek,

(10) Genel aydınlatma giderlerinin takip ve kontrolü kapsamında, dağıtım şirketi tarafından düzenlenen güç bilgileri tablosunu ve faturaları onaylamak, onaya sunulan faturalardan, itiraz konusu olanları yazı ile dağıtım şirketine bildirmek, tüketim miktarlarını ve ödenen tutarları ödeme dönemlerine göre takip ve kontrol etmek,

(11) İl Aydınlatma Komisyonuna, biri Şube Müdürü olmak üzere 2 üye vermek, ilin genel aydınlatma mimarisi üzerine projeler geliştirmek ve bazı bölgelerde yapılacak aydınlatmanın tipi hakkında İl Aydınlatma Komisyonuna önerilerde bulunmak, uygun bulunan aydınlatma projelerini uygulamaya koymak,

(12) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Enerji Yöneticisini görevlendirmek, belediye enerji yöneticisi marifetiyle, Belediyeye ait bina ve tesislerde de enerji verimliliğinin artırılması amacıyla, her bina ve tesiste enerji yöneticisi görevlendirilmesini takip ve kontrol etmek, enerji tüketim bilgilerini ve enerji yöneticisinin tespitlerini içeren raporları her yıl Ocak ayı sonuna kadar Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne göndermek,

(13) Belediye sorumluluğunda bulunan alanlarda elektrik montaj ve tadilat işlerini yürütmek,

(14) Aydınlatmada yenilenebilir enerji kaynaklarından istifade edilmesine yönelik, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak, ARGE faaliyetleri yürütmek, projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak, mevcut olanları işletmek,

(15) Belediye genelinde enerji verimliliği hizmetlerinin etkinliğini ve enerji bilincini artırmak amacıyla, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konularında hizmet içi eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmektir.

(16) Kentte bulunan veya bulunması planlanan rekreasyon (aktif / pasif) alanlarının tespiti için İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ve diğer kurumlar ile birlikte çalışmak,

(17) Ağaçlandırma sahaları düzenlemek, bu sahalarda ağaçlandırma yapmak, ağaç budama-bakım ve nakilleri ile bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele etmek,

(18) Hemşehrilerden gelen talepler doğrultusunda ağaç kesme, budama, ağaç sökme ve dikme, imkânlar dâhilinde ve ücreti mukabilinde bitkisel toprak temini hizmetleri vermek,

(19) Kentsel mekânlarda, çevrede yaşayan nüfusa uygun büyüklükte olacak şekilde, hemşehrilerin ve çocukların temiz hava almasına yönelik, yaya yolları, spor alanları, bölge ve çocuk parkları, hayvanat bahçeleri, karayollarının orta kaldırımları ve yollar üzerindeki meydanlarda, alt ve üst geçitlerde peyzaj düzenlemeleri, sahil şeridi peyzaj düzenlemeleri yapmak, yaptırmak,

(20) Gerektiğinde ilçe belediyeleri ile birlikte şehitlikler yapmak, yaptırmak,

(21) Kentsel alanlarda atıl bulunan küçük ve bakımsız kentsel mekânları(yol, kavşak ve köprü kenarları ve benzeri yerler) tespit etmek ve yeşil alan ve/veya dinlenme parkı olarak düzenlemek, hemşehrilerin bu konudaki dilek, şikâyet ve önerilerini değerlendirerek ilgili birimler ve kurumlarla koordineli olarak çözüme kavuşturmak,

(22) Kentsel alanlarda bulunan kamuya ait binalar, eğitim tesisleri ve dini tesislerin bahçe tanzimi ve çevre düzenlemesi ile ilgili başvuruları değerlendirmek, uygun bulunanları yıllık programa almak, gereken düzenlemeleri yapmak, tanzimi tamamlanmış yerlerin eksik görülen donanımlarını tamamlamak,

(23) Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan tüm kentsel mekânların, bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak, engelli erişimi ve kullanımına uygun olmasını sağlamak, su tesisat ve malzeme montaj ve tadilat işlerini yürütmek, su faturalarının takibini ve ödeme işlemlerini yapmak, bu alanlarda kendiliğinden yetişen ve ekonomik değeri olan bitkisel ürünlerin, ilgili mevzuat uyarınca satışını yapmak,

(24) Kentsel mekânlarda gerekli olan araç, gereç ve malzemeleri, kent mobilyası, gübre, toprak gibi zirai sarf malzemeleri ile fidan ve tohum ihtiyaçlarının tespitini, temin veya tedarikini yapmak, bu malzemeler için ambar işletmek, ambar kayıtlarını tutmak,

(25) Yapım, bakım, onarım, tedarik faaliyetlerinin tamamını içerecek şekilde yıllık programlar hazırlamak ve uygulamaya koymak,

(26) Belediyenin kutlama, tören, kültürel ve sosyal etkinlik vb. faaliyetlerinde, faaliyeti düzenleyen Başkanlık birimleri ile koordineli çalışarak, faaliyet alanlarının düzenlenmesine, kış aylarında Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda karla mücadele çalışmalarına destek olmak,

(27) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Kuruluna sekretarya hizmeti sunmak, kurul tarafından alınan ilke kararlarını ilgililere yayımlamak, uygulamaları ve sonuçlarını takip ve kurula rapor etmek,

(28) Yer Seçim Belgesi verilecek elektronik haberleşme istasyonlarının kent ve yapı estetiğine uygunluğu hakkında görüş oluşturmak,

(29) Büyükşehir yetki ve sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar, ana yol, meydan ve tarihi mekânlar ile sahil şeritlerinde tabela, reklam, afiş ve dış mekân düzenlemelerine getirilecek esaslar hakkında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Kuruluna teklifler hazırlamak,

(30) Kent estetiği alanında mevzuatta öngörülen veya Kent Estetiği Kurulu tarafından tespit edilen cezaları vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Dairesi Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmaktır.


No Tarih Açıklama İndir
835 26.10.2020 Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
789 17.09.2015 Kent Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik