Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Mehmet Akif Şencan
 • Görevi : Ulaşım Planlama Raylı Sis. Dairesi Başkanı

 • Özgeçmiş

  1977 yılında Balıkesir/Edremit ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Edremit’te tamamladıktan sonra 1994 yılında Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde üniversite hayatıma başladı. Mezuniyetinin ardından 2000-2001 yıllarında Bingöl’de asteğmen olarak vatani görevini yaptı. Askerlik dönüşü 2002-2014 yılları arasında MSB Bursa Kalite Yönetim Bölge Başkanlığında, Kalite Güvence Uzmanı ve Muayene Komisyonu Uzman üye olarak görev yaptıktan sonra, 2014 yılında Balıkesir Karesi Belediyesinde çalışmaya başladı. 2015-2019 yılları arasında Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevinde bulundu.

  2019 yerel seçimlerinden sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir.

  Şencan; evli ve bir çocuk babasıdır.


 • Görevleri
 • Mevzuatlar
 • Faaliyet Raporları
 • Hizmet Rehberi

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ileUlaşım Trafik Düzenleme Komisyonu (UTDK) toplantı ve çalışmaları için sekretarya görevini yürütmek, UKOME kararı gerektiren konularda ön inceleme ve değerlendirme yaparak Daire Başkanlığı görüşünü oluşturmak, Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususlarda UKOME’de karar alınmasını sağlayarak konuyu İçişleri Bakanlığı’na iletmek,

(2)    Tahsis, izin ve devir işlemlerinde bütçe tarifesi ile belirlenen ücretlerin ilgili birimce tahsilini sağlamak ve takip etmek,

(3)    S (Öğrenci Servisi) ve T (Taksi) plakalar için Ticari Taşıt Tahsis Belgesi düzenlemek ve T plakalı taşıtların kayıtlarını arşivlemek, servis araçlarını uygunluk açısından denetlemek ve araç uygunluk belgesi düzenlemek, kara, deniz ve raylı ulaşım sistemleri içerisinde ticari olarak faaliyet gösteren araçlara ruhsat ve güzergâh izin belgesi vermek, kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

(4)    Büyükşehir sınırları içinde ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirmek için, önlem ve projelere yön vererek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere, kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptamak, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlamak,

(5)    Nazım İmar Planı ve temel kentsel ulaşım planlama ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlamak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve UKOME tarafından onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözlemleyerek planları değerlendirmek, her 5 yılda bir güncellemek, Ulaşım Ana Planının, Nazım İmar Planı ile bütünlük içinde hareket etmesi ve ileride ulaşımla ilgili aksaklık ve problemler çıkmaması için, İmar Planları, ÇED Raporları, Yapı Ruhsatı, Plan Tadilatı konularında ulaşım ve trafik açısından inceleme yapmak ve görüş oluşturmak, il içi ulaşıma yön verecek, kentiçi trafiğin tıkandığı noktalarda çözüm üretecek sistem, etüt, uygulama planları ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,

(6)    Ulaşım Ana Planı geliştirmeönerilerine göre yapılan projeleri ilgili alt yapı kurumları,İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı ile koordine etmek,gerekli durumlarda imar plan tadilatlarını teklif etmek,

(7)    Şehir içinde araç, yaya ve bisikletlilerin dolaşımını kolaylaştıracak, kentin tarihi dokusuna ve bölgenin özelliklerine uygun, konut alanlarında yaya öncelikli ve engelli erişimini sağlayıcı yaya yolları ve geçitlerine yer veren plan ve projeler geliştirmek,bu alanlarda altyapı standartları belirlemek,

(8)    Belediye sınırları içerisinde toplu taşıma hizmetlerini, Ulaşım Ana Planında yer alan hedeflere uygun olarak yönetmek üzere gereken plan ve programları hazırlamak, bunlarla ilgili toplu ulaşım sistemleri arasında optimum hat planlaması yapmak ve hatların entegrasyonunu sağlamak, yeni hat ve güzergah taleplerini incelemek ve değerlendirmek, UKOME kararlarını istihsal etmek, plan ve programları Belediye Şirketi ve Belediye tarafından yetkilendirilen özel ve tüzel kişiler eliyle uygulamaya koymak,

(9)    Toplu taşıma araçlarının Günlük Hareket Programını hazırlamak, hazırlatmak, gerektiğinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatlerini daha erken saatlere almak veya daha geç saatlere kadar uzatmak,

(10)    Ulaşım etütleri ile ilgili bilgi toplamak ve denetim amacıyla toplu taşıma araçlarını durdurmak, işletenden yolcu sayımları, yapılan kilometre, sefer süreleri konusunda ani veya belirlenen periyotlarda düzenli olarak bilgi aktarımı istemek, yolcu ve araç personeli ile anket yapmak,

(11)    Toplu taşıma araçları, sürücü ve hizmetlileri, bu yönetmelik ve yapılacak sözleşme hükümleri uyarınca, çalışmaları sırasında denetlemek, denetim sonuçlarını her zaman ve her araçta bulundurulacak ve istendiğinde ibraz edilecek Denetim Defterine işlemek, denetimde görülen menfi ve müspet hususları, denetimi yapan tarafından işletene iletilmesini sağlamak,

(12)    Balıkesir genelindeki otopark ihtiyacına yönelik olarak yeni otopark alanlarının belirlenmesi için gerekli plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,

(13)    Kentsel ulaşım konusunda veri tabanı oluşturmak ve verileri güncel tutmak,

(14)    Bağlı şube müdürlükleri bünyesinde, Belediye sınırları içerisinde, kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı niteliğindeki geri sahalarında, “Bütünleşik Kıyı alanları Yönetim Planı” ile her tür ve ölçekte imar planı, etüt, proje yapmak/yaptırmak ve hazırlanan projelerin ihale dosyalarını hazırlamak,

(15)    Büyükşehir sınırları içerisindeki şehir içi ve şehirlerarası terminalleri, denizyolu ile toplu taşıma hizmetleri kapsamında Büyükşehir sorumluluğundaki liman, iskele ve kıyı tesislerini mevzuata uygun olarak işletmek veya işlettirmek, fiziki şartlarında, çalışma ortamlarında, faaliyet ve görevlerinde, personelin performanslarında mevzuatın öngördüğü yüksek standartlara ulaşmak ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek için gereken koordinasyon ve eşgüdümü sağlamak, ihtiyaçlara göre yeni terminaller ve limanlar kurmak,    imar planlarına uygun olarak en az 2.000 m2 alan üzerinde kurulu ve yol ağlarıyla bağlantısı olan terminalleri ve limanları karayolu altyapısıyla irtibatlandırmak,

(16)    Terminalleri, liman, iskele ve kıyı tesislerinde planlı ve plansız denetim ve kontroller yapmak, eksik ve aksaklıkları tespit etmek, acil olan ve yüksek maliyet gerektirmeyen tedbirlerin hemen alınmasını sağlamak, kontroller sonucu alınması gereken, maliyet gerektiren ve acil olmayan düzenlemelerin yıllık performans programlarına girmesini ve bütçelenmesini sağlamak, böylece terminal, liman, iskele ve kıyı tesislerinin ihtiyaçlarını gidermek ve gereken teknik ekipmanı sağlamak, terminaller ve limanlar arasında anlık ortak bilgi paylaşımını ve iletişimi temin etmek,

(17)    Terminal ve Liman Zabıtası marifetiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri ve mevzuat çerçevesinde gerekli denetimleri yaptırmak, terminal güvenliğini aldırmak ve temizlik birimleri ile terminal temizliğini yaptırmak, kontrol ve denetimlerle tespit edilen aksaklıkların, talep ve şikâyetlerin süratle giderilmesini sağlamak,

(18)    Ulaştırma Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ uyarınca terminallerde giriş-çıkış ve transit geçiş fiyatlarını ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan Liman İşletme Ücret Tarifeleri uyarınca liman giriş-çıkış fiyatlarını tespit etmek,

(19)    Terminallerde ve limanlarda, belediye hesabında biriken tutarları takip etmek, bu şekilde gelir olarak kaydedilen tutarların en az yüzde onu kadar payın, o terminalin temizlik, güvenlik, aydınlatma, bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması ve kapasitesinin arttırılması, ihtiyaç duyulan bilgi işlem sisteminin kurulması ve lüzumlu diğer teknik donanımın sağlanması, ortak tesislerin kurulması ve işletilmesinde harcanması için izleyen yılın belediye bütçesine ödenek konulmasını sağlamak, bu şekilde ayrılan ödenekleri belirlenen oranlarda terminal ve limanlara tahsis etmek ve bu amaca uygun olarak kullandırmak,

(20)    Büyükşehir içindeki kara ve deniz yolu toplu taşıma hizmetlerini yürütmek, bu amaçla toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, şehir içinde ve denizde yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan engelliler için erişilebilir olmayanları tespit etmek, bunlara yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin ve çalışma ruhsatı verilmemesini sağlamak, toplu taşıma güzergâhlarında yolcu indirme bindirme duraklarının ve iskelelerin durumlarını takip etmek, bu konudaki şikâyetleri cevaplandırmak, hasar tespitlerini yapmak, bakım ve onarımlarının, yenilerin montajlarının yapılmasını sağlamak, sosyal hizmetler ve yardım kapsamında hasta, engelli ve cenazelerin; amatör spor kulüplerine ve okullara destek kapsamında sporcu ve öğrencilerin ulaşımını Belediye imkânları çerçevesinde sağlamak, uygun bulunanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırmaktır.

(21)    Büyükşehir Belediyesinin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, yol çizgilerini, yaya geçidi ve okul geçidi çizgilerini çizmek, yolların ve çizgilerin yıllık bakımlarını yapmak,

(22)    UKOME kararları gereği veya gerekli görülen kavşaklara ve yerlere ışıklı-ışıksız trafik işaretleri, sinyalizasyon ve işaret levhalarının imal ve montajları ile yer işaretlemelerini karayolları işaretleme standartlarına uygun olarak yapmak, mevcut olanların periyodik kontrollerini yapmak, yıpranan veya hasar görenler ile ilgili gerekli yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek,

(23)    Düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla kurulan Trafik Elektronik Denetleme Sistemini  (TEDES)  işletmek, karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak kazı, yol, kavşak ve asfalt çalışmaları sırasında, ilgili alt yapı birim veya kurumlarınca karayolu üzerinde alınması gereken trafik tedbirlerini aldırmak, işaretlemeleri yaptırmak ve bunları denetlemek,

(24)    Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri, gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak, yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen ve görev alanında bulunan tedbirleri almak,

(25)    Karayolunda trafiği hususunda işbirliği ve koordinasyon esaslarını belirlemek maksadıyla, trafik zabıtası ile bir protokol yapmak,

(26)    Madenlerin Geçiş Yolu İzin Belgesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

(27)    Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,

(28)    Ayrıca;

a)    İşletme sorumluluğu Belediyeye ait otobüslerin, terminaller ve limanların işletilmesinde görevli teşkilin belirlenmesi ve bu teşkilin çalışma esas ve usullerinin standardizasyonuna ilişkin olarak Otobüs, Terminal ve liman İşletmesi Yönetmeliğini,

b)    Toplu Taşıma İşletmecilerin uyacağı Belediye yasak ve kurallarını belirlemek, işleyişe dair iş ve işlemlerin standardizasyonunu sağlamak için Toplu Taşıma Yönetmeliğini,

c)    Belediye ve Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından yürütülen, denetlenen ve organize edilen toplu taşıma araçlarından faydalanan vatandaşlara verilecek indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarına ait esas ve usulleri belirlemek, iş ve işlemleri standardize etmek için Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliğini,

ç)    Ticari Taksi İşletmecilerinin uyacağı Belediye yasak ve kurallarını belirlemek, işleyişe dair iş ve işlemlerin standardizasyonunu sağlamak için Ticari Taksi Yönetmeliğini,

d)    Servis Araçlarının İşletmecilerin uyacağı Belediye yasak ve kurallarını belirlemek, işleyişe dair iş ve işlemlerin standardizasyonunu sağlamak için Servis Araçları Yönetmeliğini,

e)     Belediye sınırlarında deniz ve iç suyolu taşımacılığı ve kıyı tesislerinin işletilme esas ve usullerin standardizasyonu, ilgili taraflar ve Belediye’nin görev ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin olarak Deniz ve İç Suyolu Taşımacılığı ve Kıyı Tesisleri Yönetmeliğini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.


No Tarih Açıklama İndir
099 26.01.2021 Toplu Taşıma Yönetmeliği
834 26.10.2020 Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
429 28.07.2020 Servis Araçları Yönetmeliği
072 21.01.2020 Ticari Taksi Yönetmeliği
096 22.01.2019 Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği
970 28.07.2016 Otobüs Terminal ve Liman İşletmesi Yönetmeliği
Açıklama İndir
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı 2015 Performans