İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Yangın Önleme Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Seyfullah Tolga
  • Görevi : Yangın Önleme Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş

    1984 Balıkesir doğumlu, İlk ve orta öğrenimini Balıkesir'de, lise öğrenimini 2004 yılında Burhaniye Sağlık Meslek Lisesinden, 2006 yılında Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu itfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Balıkesir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde İtfaiye Eri olarak memuriyete başlamış olup, 2014 yılında görevde yükselme sınavı ile İtfaiye Çavuşluğu kadrosuna geçmiştir. 2014-2019 yılları arasında Yangın önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü ruhsat biriminde çalışmış olup, 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle Yangın Önleme Şube Müdür Vekili olarak atanmış olup görevine devam etmektedir.2019 Mayıs ayı itibariyle Yangın Önleme Şube Müdür Vekili olarak görevlendirilmiştir.

    Evli ve 2 çocuk babasıdır.  • Görevleri

Yangın Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Yangınların önlenmesi işleri kapsamında;

a)    Konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve belgeleri vermek,

b)    İnşaat ruhsatına tabi bina veya mevzuat gereği ayrıca hazırlanan “Binaların Yangın Algılama ve Söndürme Projelerine”, projelerin (mimari, tesisat ve elektrik) onayından önce uygun görüşü vermek, raporlamak,

c)    Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile bunların bina, araç, gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere Yangın Yeterlilik Belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak, gerekirse binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cinsi, miktarı ve yerlerinin belirlenmesi konusunda görüş vermek,

ç)    Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesine istinaden, “yangın güvenliği, muayene ve raporlama ücretinin” tahsilini sağlamak,

d)    Kanunlarda öngörülen cezaları vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Daire Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,

e)    İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde, patlayıcı ve yanıcı maddeler, yanıcı ve parlayıcı sıvıların üretim ve depolama yerlerini imar planlarına göre tespit etmek, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 114’üncü maddesi kapsamındaki yanıcı ve parlayıcı sıvı depoları ve dolum tesisleri için izin vermek,

f)    Yangına karşı önleyici ve yangın halinde alınacak tedbirler konusunda toplumsal bilinç düzeyini artırmak amacıyla Başkanlık dışında verilecek yangın ve afetlerle mücadele eğitimleri için yıllık program hazırlamak, bu kapsamında müteakip yıl içinde uygulanmak üzere,

1)    Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirme toplantıları, yangına karşı alınacak önlemler konusunda eğitimler,

2)    Kamu ve özel kuruluşlarına ait itfaiye birimlerine eğitim ve müşterek tatbikatlar,

3)    Gerektiğinde gönüllü itfaiye personelinin yetiştirilmesine yardımcı olacak eğitimler,

4)    İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak anlaşma çerçevesinde okullara eğitim desteği faaliyetleri,

5)    Sivil savunma hizmet teşkilatı mükelleflerinden, mahalli itfaiye servisi mükelleflerine yangın, afet ve acil durum eğitim ve tatbikatları programlamak,

g)    Program çerçevesinde bizzat yönetimini üstlendiği eğitimleri yaptırmak,

ğ)    Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden bu alanda faaliyet gösteren özel firmalara temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

h)    Yapılan işbirliği anlaşmaları çerçevesinde, müdahale edilen olayın büyüklüğüne göre ilgili kuruluşlardan yardım talep etmek, bu yardımların olay mahallinde uygun görülen yerlere sevkini ve orada idaresini sağlamak,

ı)    Belediye sınırları içinde meydana gelen yangın ve afetlerde hasar tespit çalışmalarına yardımcı olmak,

(2)    Belediye itfaiye personelinin eğitimi kapsamında;

a)    İtfaiye memuru alımı için taşınması gereken niteliklere, görevde yükselme, meslekten çıkarılma ve meslek içi eğitimlere, ilişkin iç mevzuatı, gerekiyorsa İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliklere uygun olarak geliştirmek, çıkarılan bu yönetmelik ve yönergeleri belirli dönemlerde güncellemek,

b)    Daire Başkanlığı personelinin görev yeterliliklerini, görevlerdeki etkinliği ve verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevler için gereken ehliyeti kazandırmak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitim programını ve eğitimleri yönetmek, bu kapsamda;

1)    Personelin ihtiyaç duydukları eğitim konularında, bireysel ve toplu eğitim ve tatbikat ihtiyaçlarını analiz etmek ve önceliklendirmek,

2)    Başkanlık personeline verilecek bireysel ve toplu eğitimleri ve yaptırılacak tatbikatları elde mevcut zaman nispetinde ve öncelikler çerçevesinde belirlemek,

3)    Bireysel ve toplu eğitimlere ilişkin yıllık eğitim programlarını hazırlamak, bu programın Başkanlığın Yıllık Eğitim Programına da girmesini sağlamak,

4)    Onaylanan eğitim programının uygulanmasını takip ve kontrol etmek, gerektiğinde acil ihtiyaçlar için program güncellemelerini yapmak,

5)    Uygulanan programı yılsonunda değerlendirmek ve alınan dersleri müteakip programlara aktarmak, faaliyet raporunu hazırlamak,

6)    Uygulama sorumluluğu bizzat üstlenilen bireysel veya toplu eğitim ve tatbikatları bizzat yönetmek (planlamak, uygulamayı başında takip ve kontrol etmek, faaliyeti bitiminde değerlendirmek ve alınan dersleri müteakip eğitimlere aktarmak, faaliyet raporunu hazırlamak),

7)    Yönetim sorumluluğu başka birim veya personele verilen veya dışarıdan alınan eğitimlerin yönetim ve uygulanmasını denetlemek ve faaliyet raporlarını hazırlamak,

c)    Eğitim ihtiyaçlarının tespitinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, yer vermek, bu kapsamda eğitimlerini yaptırmak ve eğitim kayıtlarını tutmak,

ç)    Belediye İtfaiye personelinin görevde yükselme eğitim ve sınavları ile ilgili iş ve işlemleri, diğer eğitim ve spor faaliyetlerini yürütmek,

d)    Başkanlık personelinin, yangın ve afetle mücadele alanında eğitim ve tatbikat ihtiyaçlarını belirlemek, Eğitim Kurulunca uygun bulunan eğitimlerin Başkanlığın Yıllık Eğitim Programına girmesini sağlamak,

e)    Başkanlığın ve Daire Başkanlığının Yıllık Eğitim Programlarının hazırlanmasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak,

f)    Başkanlık personeline, İtfaiye görevleri alanında verilecek eğitimler ile Şube Müdürlüğü personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi hususunu İdari ve Lojistik Amirliği ile koordine etmek,

(3)    Yangın önleme ve eğitim çalışmalarının verimliliğinin artırılması amacıyla, ulusal ve uluslararası uzman kişi ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmaktır.