Stratejik Plan

ulasim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan Çağrısı

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

İlgide kayıtlı mevzuat hükümleri gereğince, İdaremizin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yıllık Stratejik Planın hazırlanması ve ön çalışmasının yapılması gerekmektedir.

Kurumsal itibarı ve kaliteyi artıracak bir stratejik plan tüm paydaşların katılımı yanında kurumsal sahiplenme ile mümkündür. Bu çerçevede tüm çalışanlarımızın stratejik planlama çalışmalarına katılarak destek vermeleri, stratejik planlamanın belirli bir birimin veya ekibin işi olarak görülmemesi, Belediyemizin geleceğini birlikte şekillendirme bilinciyle çalışmalara ortak olunması beklenmektedir.

Bu bağlamda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı hazırlık çalışmalarında stratejik planlamanın temel ilkeleri olan “sahiplenme ve katılımcılık” esas alınarak, farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya getiren, bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilecek analizlerin esas alındığı bir süreç izlenecektir.

Hazırlanacak Stratejik Plana, başta yönetim kademelerinde yer alan personel olmak üzere tüm çalışanların el ve gönül birliğiyle destek vermesi, katkıda bulunması ve kendisinden beklenenleri zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirmesi hususlarında;

Gereğini önemle rica ederim.

Yücel YILMAZ

Büyükşehir Belediye BaşkanıTarih Açıklama İndir
2020 2020 Stratejik Plan 1. Dönem İzleme Raporu
2020 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2020 - 2021 İç Kontrol Eylem Planı
2020 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Risk Yönetim Belgesi
2020 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan 2020 - 2024
2019 2020 - 2024 Stratejik Plan Çalışmaları Rehberlik, Eğitim ve Analiz Çalışmaları
2019 Risk Strateji Belgesi
2018 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2018 - 2019 yılı İç Kontrol Eylem Planı
2014 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2015 - 2019 Stratejik Planı