1. Hukuk Müşavirliği

ulasim
  • Adı : Tuğba Varol
  • Görevi : 1. Hukuk Müşaviri

  • Özgeçmiş

    Tuğba Varol, 1980 yılında Çanakkale’de doğdu. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2009 yılında Balıkesir İl Özel İdaresinde avukat olarak çalışmaya başladı.

    2014 yılından itibaren, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde 1. Hukuk Müşaviri olarak görev yapıyor.  • Görevleri

1. Hukuk Müşavirinin Görev ve Sorumlulukları;

(1) Göreve ilk katıldığından itibaren bir ay içinde ve sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar veya değişiklik olduğunda Mal Bildirim Beyannamesini hazırlamak ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesine göndermek,

(2) Müşavirliğin kanun ve yönetmeliklerde belirtilen faaliyet ve görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak,1. Hukuk Müşaviri sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmek,

(3) Müşavirliğin faaliyet ve görev alanında, uygulama yönetmelikleri ve/veya yönergeler, talimatlar, standartlar, yıllık performans programları, personel görev tanımlarını hazırlamak, hazırlatmak bu kapsamda,

a) Faaliyet ve görevlerin girdilerini, iş süreçleri ve iş akış şemalarını, performans hedef ve göstergeleri ile birlikte çıktılarını belirlemek,

b) Dünyadaki gelişmeleri ve üst norm mahiyetindeki mevzuatı takip etmek, gerektiğinde ve değişen mevzuata göre Müşavirliğin iç mevzuatını güncellemek, gerekiyorsa Belediye Başkanına teklifler yapmak,

(4) Müşavirliğin faaliyet ve görevlerini, stratejik plan, performans ve yatırım programlarına, mali yönetim ve iç kontrol sistemi esaslarına Belediye Başkanının emir ve talimatlarına göre yönetmek ve yerine getirmek, bu kapsamda,

a) Müşavirliğin yatay ve dikey iletişim ve personel yönetim sistemini kurmak ve işletmek,

b) Faaliyet ve görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmek üzere bütçe teklifleri yapmak, yıllık programlar hazırlamak,

c) Faaliyet, görev ve yetki alanında her türlü kaynaktan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirmek, bu maksatla gerçekleştirme görevlisi belirlemek, Başkanlık birimlerin tamamını ilgilendiren hususlardaki taşınır mal ve malzeme alımları için Müşavirlik ihtiyaçlar listesini Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına göndermek,

ç) Ödeme emri belgelerini hazırlatmak ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,

d) Müşavirliğin idari ve malî karar ve işlemlerine ilişkin iç kontrol sistemini kurmak, sistemin işleyişine ve birimin faaliyet ve görev özelliklerine uygun olarak iç kontrol standartları geliştirilmek,

e) Kurumsal risk yönetimi çalışmalarının Müşavirliği ilgilendiren kısımlarının yürütülmesini sağlamak,

f) Müşavirliğin faaliyet ve görevlerinin başarısını tehlikeye düşürecek, belirlenen amaç ve performans hedeflerine ulaşılmasını etkileyecek riskleri tespite, değerlendirmeye ve bu riskleri karşılayıcı kontrolleri tesis etmeye yönelik çalışmalar yapmak,

g) Yürütülen faaliyetleri, görevlerin ve personelin performansını yılda en az bir defa değerlendirmek ve riskleri gözden geçirerek, alınması gereken tedbirlere yönelik bir eylem planı oluşturmak ve uygulamaya koymak,

ğ) Faaliyet raporlarını ve iç kontrol güvence beyanını hazırlamak, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,

h) Belediye Meclisi Denetim Komisyonun, dış ve iç denetim birimlerinin istediği bilgi ve belgeyi gecikmeksizin temin etmek,

ı) Etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak amacıyla, Müşavirlikçe üretilen ve sunulan hizmetlerin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, faaliyet ve görev alanında Kamu Hizmet Standartları Tablosunu oluşturmak ve uygun vasıtalarla hemşerilere duyurulmasını sağlamak,

(5) Müşavirliğin teşkilat, norm kadro değişikliklerine, her düzeyde yöneticilerin vekâlet veya tedviren yürütme ve personelin Müşavirlik dışına geçici görevlendirmelerine ilişkin tekliflerini onaylatmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına göndermek,

(6) Başkanlık personeline, Hukuk İşleri alanında verilecek eğitimler ile Müşavirlik personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi hususunu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi ile koordine etmek,

(7) Müşavirliğe teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için ikmal, temin, tedarik, bakım ve onarım sisteminin tesisi dâhil gerekli tedbirleri almak,

(8) Müşavirliğin, evrak olarak veya elektronik ortamda resmi yazışma sistemini mevzuata uygun olarak tesis etmek ve yönetmek,

(9) Müşavirliğin birim arşivini kurmak ve yönetmek, arşivlik malzemenin tasnif edilerek arşivlenmesini ve muhafaza edilmesini, zamanı geldiğinde ayırma, ayıklama ve imha işlemlerine tabi tutulmasını veya kurum arşivine gönderilmesini sağlamak,

(10) Müşavirlikte, mesleki risklerin önlenmesi için eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü iş sağlığı ve güvenliği için gereken tedbiri almak, bu maksatla,

a) Sürekli risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak, çalışanlara görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak,

b) İş sağlığı ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmek ve mevcut durumu iyileştirici çalışmalar yapmak, iş sağlığı ve güvenliği için gereken araç ve gereçleri sağlamak,

c) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların hemen giderilmesini sağlamak,

ç) Yeterli eğitim, bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli önlemleri almak,

d) Meydana gelen iş kazası ve ortaya çıkan meslek hastalıklarına ilişkin hususları Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne zamanında ve usulünce bildirmek,

(11) Belediye Başkanı tarafından verilecek, memuriyet sınıfı ve derecelerine uygun ve hizmete müteallik diğer faaliyet ve görevleri yapmaktır.