Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

ulasim
  • Adı : İlker Şahin
  • Görevi : Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

  • Özgeçmiş

    1980 İstanbul doğumlu, evli ve iki çocuk babası olan İlker Şahin, 2005 yılında Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu.

    İş yaşantısına 2006 yılında, özel bir yazılım firmasında yerel yönetimlerde bilişim sistemleri projeleri ve Ar-Ge çalışmalarında görev alarak başladı. Aynı yıl Balıkesir Belediyesi büny1esinde; adres bilgi sistemi oluşturma, saha çalışmaları, gelir arttırıcı çalışmalar, numarataj çalışmaları projelerini yürüttü. 2008 yılında Kent Bilgi Sistemleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri proje ekibine dahil oldu. 2009 - 2014 yılları arasında Kent Bilgi Sistemleri proje yöneticisi görevini sürdürdü. 2014 yılında Karesi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü yönetiminde görev aldı. 2014 - 2019 yılları arasında birçok projede görev alan Şahin, özellikle büyük verilerin analizleri ve iş zekâsı üzerine çalışmalar yaptı. 2019 yılı itibariyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

  • Görevleri
  • Mevzuatlar

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1) Bilişim teknolojisinde yaşanan gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere uygun olarak sistem yazılımlarını ve donanımlarını incelemek, Başkanlık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlamalar yapmak,

(2) Başkanlığın iletişim ve bilgi teknolojileri alanında ihtiyacı olan her türlü depolama, veri işleme, veri aktarım, telli ve telsiz haberleşme donanım ve cihazlarını temin etmek, bu kapsamda gerektiğinde ihale dosyaları hazırlayarak Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına göndermek,

(3) Başkanlığın iç ve dış ağ yapısı ile haberleşme ve bilgi işlem sistemlerini kurmak, kurdurmak, işlerliğini sağlamak,

(4) Bilgi ve haberleşme sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmek, kontrolleri yazılı hale getirmek ve uygulamayı takip etmek, bu kapsamda;

a) Bilgi sistemi unsurlarının fiziksel güvenliğini, bakım ve onarımlarını sağlamak,

b) Veri akışı ve işleyişinin sağlıklı ve etkin olması için gerekli önlemleri almak,

c) Sanal sunucular, kullanılan yazılımlar ve veri tabanlarının sağlıklı işlemesini sağlamak,

ç) Yedekleme işlemlerini yapmak,

d) Siber güvenliğin sağlanması yönünde gerekli tedbirleri almak, bu kapsamda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği gerçekleştirmek, yazılım ve donanım alt yapılarında milli kaynaklara öncelik vermek,

(5) Kurumsal ağ yapısı içerisindeki bilgi sistemini yönetmek, bu kapsamda, bilgi sisteminin unsurlarına (sunucu, bilgisayar, anahtar, yazıcı vb.) veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapmak, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturmak,

(6) Başkanlık personeline ve gerektiğinde vatandaşa yönelik internet toplu kullanımı sağlamak, bu kapsamda;

a) Erişim sağlayıcılardan internet erişim hizmeti satın almak,

b) İnternet toplu kullanım sağlayıcı olarak, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak,

c) Kullanıma ilişkin erişim kayıtlarını (İç IP Dağıtım Loglarını) elektronik ortamda tutmak,

(7) Başkanlık internet sitesini, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzunda belirtilen usul, esas ve standartlara göre oluşturmak, site içeriğini işleten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bu kapsamda teknik destek vermek ve site güvenliğini sağlamak,

(8) Elektronik ilan ve reklam panolarının kurulumu, altyapı işletimi, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmaktır.

(9) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bilgi işlem sistemi donanım, yazılım ve ağ kaynaklarının kullanımı, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının yönetimi, toplu internet sunumu, e-posta hesaplarının kullanımı, bilgi işlem güvenliği ile bilgi işlem sistemlerinin bakım ve onarımı için tabi olunacak esas ve usulleri, görev ve sorumlulukları açıklayan Bilgi Sistemleri Yönergesini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.

(10) Başkanlık birimlerinin ihtiyacı olan iletişim teknolojileri kapsamında,

a) Analog, dijital veya IP telefon santralleri ve benzer iletişim ağ sistemlerinin,

b) Telsiz haberleşme sistemlerinin,

c) Güvenlik kamera sistemlerinin, kurulumu, altyapı işletimi, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak,

(11) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında, elektronik haberleşme sistemleri ile ilgili geçiş hakkı, ortak yerleşim ve tesis paylaşımına, yer seçim belgesi verilmesine, yer kullanım hakkı işlemlerine ve bunlara ilişkin ücretlerin tespiti ve tahsiline ilişkin iş ve işlemlerinin standardizasyonu için Elektronik Haberleşme Kullanım Hakları ve Ücretleri Hakkında Yönetmelik hazırlamak ve gerektiğinde güncellemek, yürürlük onayını almadan önce bu Yönetmelik ve değişiklikleri hakkında Sayıştay’ın istişari görüşünü istihsal etmek,

(12) Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Elektronik Haberleşme Kullanım Hakları ve Ücretleri Hakkında Yönetmelik çerçevesindeki görevleri yürütmek, sözleşmeler yapmak ve bu konulara ilişkin yazışmaları yapmak,

(13) Başkanlık birimlerinin ihtiyaç duydukları gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkânı sunacak şekilde yönetim bilgi sistemini tasarlamak,  gerekli yazılımlarını üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en güncel ve uygun yazılımların temin edilmesini sağlamak, yeni yazılım ihtiyaçları çerçevesinde ilgili birimler ile birlikte çalışarak, yerinde analizler yapmak veya yaptırmak, yazılım algoritma ve kodları oluşturmak,

(14) Başkanlık bilgi sistemlerinde lisanslı yazılım kullanılmasını teminen;

a) Lisans hakları Başkanlığa ait olmayan tüm programların, bilgisayar ve medyalardan silinmesi ve lisanslı olanların temin edilmesini sağlamak,

b) Lisans sicili oluşturarak Başkanlığın sahip olduğu yazılım ve lisansları takip etmek,

c) Tedarik sırasında yüklenici firma tarafından bilgisayar ve yazılımların tesliminde, yazılımların orijinal ve lisanslı olduğunu ve belgelerinin şartnameye uygunluğunu kontrol etmek,

ç) Kullanılan yazılımların yasal olarak Başkanlık tarafından sağlanmış orijinaller olup olmadığını ve yazılım siciline uygunluğunu belirli aralıklarla denetlemek,

(15) Elektronik Belge Sistem Yöneticisi olarak,elektronik belge kullanımı için gerekli olan bilgisayar sistemleri ve bağlantılarını kurmak, kurdurmak, programlarını yapmak, yaptırmak, işletmek, Başkanlık birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin tüm kayıtlı bilginin, bilgisayar sistemleri üzerinden üretilmesi, dolaşımı, dosyalanması, geçici olarak depolanması, belirli sürelerle ayıklanması suretiyle bertaraf edilmesi veya arşivlenmesine ilişkin idari konuların çözümü için Elektronik Belge Yöneticisi olan Yazı İşleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak, elektronik belgenin kurumlar arası paylaşımını www.devletarsivleri.gov.tr internet adresinde belirlenen kurumlar arası elektronik belge paylaşım hizmeti kriterlerine göre gerçekleştirmek,

(16) Güvenli elektronik imza oluşturma ve doğrulama araçlarını tesis etmek ve elektronik imzanın güvenilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

(17) Yazılım kullanıcı yetkilerini Başkanlık birimlerinin yazılı onayları ile tanzim etmek, kullanıcı işlemlerini yazılı olarak talep edildiğinde raporlamak,

(18) Depolanan verileri, yazılı talepleri halinde istenilen formatta kullanıcı birimlerin hizmetine sunmak,

(19) Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberinde yer alan esas ve standartlara uygun olarak Başkanlık bilgi sistemlerini vatandaş, kurum ve kuruluşlarla hukuka uygun bilgi paylaşımını sağlayacak şekilde yapılandırmak, Başkanlığın dışarıdan ihtiyaç duyduğu veriyi sağlamak için gereken altyapıyı hazırlamak,  başvuruların elektronik ortamda da yapılabilmesine, sürecin başvuru sahibince izlenebilmesine ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik teknik tedbirleri almak ve hizmetlerin e-Devlet Kapısına entegrasyonunu sağlamak üzere çalışma yapmak,

(20) Belediye görev ve hizmetlerine ilişkin olarak TÜİK’in Daire Başkanlıklarından istediği istatistiki veri ve bilgilerin, TÜİK’in belirleyeceği şekil ve standartlarda elektronik ortama aktarılması için altyapıyı sağlamak,

(21) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerinin alt yapısını kurmak veya kurdurmak, bu sistemleri işleten birimlere teknik destek sağlamaktır.

(22) Üretilen ya da temin edilen yazılımlar, bilgi sistemlerinin kullanımı ve yetkileri konusunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak, kullanıcı seviyesinde eğitimler vermek ya da verdirmek, personeli bilgilendirmek, bilinçlendirmektir.


No Tarih Açıklama İndir
689 29.09.2020 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
362 16.03.2017 Elektronik Haberleşme Kullanım Hakları ve Ücretleri Hakkında Yönetmelik