Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Ferda Akkoç
 • Görevi : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
 • Faks : (+90) 266 239 14 50

 • Özgeçmiş

  1971 doğumlu olan Ferda AKKOÇ 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Başhekimliği Planlama Ünitesinde memur olarak göreve başlayıp, Satın Alma Şefliği, Satın Alma Müdürlüğü ve Öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmiştir.

  2008 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin kurucu Hastane Müdür Yardımcısı olarak, 2012 yılında Torbalı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminde Uzman olarak, 2013 yılında 663 sayılı KHK ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kamu Hastaneleri Birliği İzmir Güney Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı İhale Biriminde Uzman olarak çalışmıştır.

  2014 yılından itibaren Karesi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde uzman ve 2015 yılından itibaren Karesi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmıştır.

  15.04.2019 tarihi itibariyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

  Evli ve bir çocuk annesidir.

 • Görevleri
 • Faaliyet Raporları

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1) Başkanlık birimlerinin tamamını ilgilendiren taşınır mal ve malzemelerin alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemleri gerçekleştirmek,

(2) Harcama birimlerinin sadece kendilerini ilgilendiren taşınır mal ve malzemelerin alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerini, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayı ile harcama yetkililiği görevi harcama birimi uhdesinde kalmak şartıyla gerçekleştirmek,

(3) Harcama birimlerinin sadece kendilerini ilgilendiren taşınır mal ve malzemelerin alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemleri kapsamında, harcama birimlerince hazırlanan ihale dokümanına konulmak üzere idari şartname, sözleşme tasarısı ve ilan metnini hazırlamak,

(4) Başkanlıkta, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ve işlemlerinin, uygulama aşamaları ve usullerinin mevzuat çerçevesinde standardizasyonunu sağlamak,

(5) Başkanlık bünyesinde gerçekleştirilecek tüm ihaleler için, Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) veri girişi ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

(6) Başkanlığın, İhale Komisyonu için sekretarya hizmetlerini yürütmek ve ihale için uygun mekânı hazır etmek ve mevzuatın gerektirdiği ortamı hazırlamak, ihale tamamlandığında, mal ve hizmet alımları ile yapım işini gerçekleştirmek üzere, yapılan ihalenin sonuçlarını da içeren ihale dokümanını ilgili Başkanlık birimlerine iade etmek,

(7) Belediye hizmet binalarını her an hizmete hazır bulundurmak üzere mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini gerçekleştirmek, telekomünikasyon hizmet sunucuları ile Belediye hizmet binaları, yapı ve tesislerine ait doğalgaz, elektrik, su dağıtım kurumlarıyla Serbest Tüketici/Satış Sözleşmeleri imzalamak, şartname gereklerini takip etmek ve fatura ödemelerini yapmak,

(8) Başkanlığın memur, sözleşmeli ve geçici görevli personeli için kurumun yükümlü olduğu yemek ihtiyaçlarını karşılamak, Belediye personelinin işbaşına getirip götürülmesi hizmetinin belediyeye ait toplu taşıma araçlarından yararlanarak yerine getirilmesini sağlamak,

(9) Başkanlık birimlerinin, Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsamda doğrudan temine uygun ihtiyaçlarını, davet edilen isteklilerle teknik şartları ve fiyatını görüşerek, doğrudan temin etmek, Başkanlık birimlerince yapılan doğrudan temin işleri ve işlemlerinin, uygulama aşamaları ve usullerinin mevzuat çerçevesinde standardizasyonunu sağlamak,

(10) Belediye ve alt birimlerinde kullanılmak üzere alınan taşınır mal ve malzemeler ile akaryakıt gibi her türlü mal ve tüketim malzemelerini teslim almak ve giriş kaydını yapmak, ambarlarda depolamak, ambarlarda depolanan taşınır mal ve malzemelerin, tasnifine, envanter kontrolüne, ambarda iken bakımına ve korunmasına yönelik her türlü iş ve işlemleri yapmak, mallar ve malzemelerin depoda iken ekonomik ömrünü tamamlamadan kullanıma sunulmasına yönelik tedbirleri almak, Başkanlık birimlerinden talep edilen taşınır mal ve malzemelerin kullanıma sunumu için ambardan çıkış işlemlerini, belediye birimlerinde kullanımdan kaldırılanların ise teslim alma işlemlerini yapmak,

(11) Depolanma veya kullanım sırasında evsafını kaybederek kullanılmaz hale gelen, belediye birimlerince sarf edilen veya kullanımdan kaldırılan ya da çalıntı nedeniyle yok olan taşınır mal ve malzemelerin kayıt silme işlemlerini yapmak,

(12) Evsafını kaybeden veya kullanımdan kaldırılan taşınır mal ve malzemeleri mümkünse başka kurumlarda kullanıma sunmak, bu olmuyorsa hurdaya ayrılması için gerekli raporları hazırlamak ve ilgili Daire Başkanlıklarına iletmek, hurdaya ayırmak ve mümkünse Belediyeye gelir kaydetmek üzere mevzuat esaslarına göre satışını yapmak,

(13) Başkanlık birimlerinin talebi üzerine, benzer nitelikteki işlerin bakım periyotlarını belirli dönemlerde bir araya getirerek, Belediyeye ait veya tahsisli taşınmazların periyodik servis bakım sözleşmelerini yapmak, sözleşmelerin yapıldığını talepte bulunan birimlere bildirmek ve bakımların sözleşmelere uygun olarak yapıldığına dair raporları istemek,

(14) Belediyeye ait tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin periyodik bakımı ve küçük onarımlarını yapmak, periyodik servis bakımı ve büyük onarımlarını yaptırmak, periyodik bakım ve küçük onarımlar için ihtiyaç duyulan mallar ile yedek parça, yağ, akaryakıt vb. malzemeyi tedarik etmek,

(15) Belediyeye ait kaza yapan araç ve iş makinelerinin, hasara uğrayan diğer araç, gereç ve makinelerin hasar tespitini yapmak, yasal işlemler için rapor hazırlamak, bu gibi araçların küçük ve büyük onarımlarının yapılmasını sağlamak, raporu ve sonucu (işçilik ve fatura vb.) kullanıcının bağlı bulunduğu Daire Başkanlığına göndermek,

(16) Belediyenin tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerinin bakım ve onarımlarına ilişkin esas ve usullerin standardizasyonu için Motorlu Araç, İş Makinesi, Diğer Araç, Gereç ve Makinelerin Bakım Onarım Yönergesini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.


Açıklama İndir
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 2015 Performans