İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

ulasim
  • Adı : Levent Mertoğlu
  • Görevi : İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı

  • Özgeçmiş

    1972 yılında Balıkesir’de doğan Levent MERTOĞLU, ilk orta ve lise öğrenimini Balıkesir’de tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bursa Eğitim Yüksekokulu’ndan 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılından itibaren Ankara’da öğretmenlik hayatına başladı ardından Kastamonu, Bursa ve Balıkesir illerimizde öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladı. 2014 - 2019 yılları arasında Karesi Belediyesi’nde Yazı İşleri ve İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

    Nisan 2019 tarihi itibariyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı görevi ve Ocak 2020 itibariyle Strateji Geliştirme Dairesi Başkan V. görevlerini yürütmektedir, evli ve 3 çocuk babasıdır.


  • Görevleri
  • Mevzuatlar
  • Faaliyet Raporları

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Başkanlığın teşkilatlanma, norm kadroları ile çalışma esaslarının düzenlenmesi faaliyetlerini yönetmek, bu kapsamda belediye birimlerinin kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, norm kadroları yapmak ve kadro cetvellerini hazırlamak, bu konularda Belediye Meclisi kararı istihsal ederek, uygulamaya koymak,

(2)    Memur personele dair iş ve işlemler kapsamında, ilk defa göreve başlama, açıktan atama, Daire Başkanı, Özel Kalem Müdürü, Şube Müdürü, Uzman, Şef, İtfaiye Şube Müdürü, İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu, Zabıta Şube Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve diğer personelin belediye norm kadrolarına atama, nakil veya yer değiştirmelerini yapmak, Müdür ve üstü ünvanlı kadrolara atama ve yer değiştirmeleri ilk toplantıda Belediye Meclisi bilgisine sunmak, görevde yükselme, unvan değişikliği, asalet tasdiki, emeklilik, ölüm, istifa, görevden el çektirme,  kayıt kapama, askerlik borçlanması ve sosyal güvenlikle ilgili diğer işlemlerini yürütmek, geçici görevlendirme, vekâlet, tedviren yürütme onaylarını almak, işlemlerini gerçekleştirmek, Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programına (HİTAP) veri girişlerini yapmak, iç denetçilerin sertifikalı adaylar arasından atanması ve İç Denetim Yüksek Kuruluna bilgi verme işlemlerini yürütmek,

(3)    Memur personelin maaşa esas kadro ve ek gösterge işlemlerini yapmak, yan ödeme ve özel hizmet tazminat cetvellerinin hazırlamak ve onay işlemlerini gerçekleştirmek, başarı durumlarına göre,  çalıştıkları sürelerle orantılı olarak yılda en fazla iki kez ikramiye ödenecek personeli belirlemek ve bu konuda belediye encümeni kararını istihsal etmek,

(4)    Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde işçi temini için sınav komisyonlarını kurmak, Belediye Başkanı oluru almak, iş sözleşmelerini yapmak, temin işlemlerini gerçekleştirmek, işçilerin unvan değişikliği, görevlendirme, geçici görevlendirme yer değişikliği işlemlerini ve mevsimlik işçilerin iş sözleşmelerinin yenilenmesi işlemlerini yürütmek, sürekli ve geçici işçi statüsündeki personelin özlük işlemlerini yapmak, geçici işçi vize onayları ve istihdam tablolarını hazırlamak, her ay düzenli olarak işe giren ve ayrılan işçi personeli Valiliğe, işe alınan ve çeşitli sebeplerle işten ayrılan işçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek, elektronik ortamda İşKur’a bildirme işlemlerini yapmak, ayrılan işçilerin emekliliğe esas sürelerini tespit etmek, sicil dosyalarını arşivlemek ve muhafaza etmek,

(5)    Sözleşmeli personele dair iş ve işlemler kapsamında, personelin çalıştırılacağı hizmetler ile yıllık programda yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işleri Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda ve mali yılla sınırlı olarak belirlemek, yıllık sözleşme ile çalıştırılan uzman ve teknik personelin, İçişleri Bakanlığı sınırlamaları ve norm kadroya uygun olarak yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri içerecek şekilde kayıtlarını tutmak, Başkan danışmanları dâhil, sözleşmeli personelin, sözleşmelerini hazırlamak ve onaya sunmak, mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili kurumlara bilgi vermek, sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetler ile bu hizmetlerin karşılığı olan norm kadroların listesini güncel olarak tutmak, bu kadrolara ayrıca atama yapılmamasını sağlamak,

(6)    Personel performans değerlendirme sistemini yönetmek, Başkanlık personelinin intibak, derece, kademe ve kıdem terfii onaylarını yapmak, ödül veya ikramiyelere, cezalandırmaya ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuat uyarınca yönetmek, haklarında adli ve idari soruşturma başlatılması durumunda, personelin görevden uzaklaştırılması ve ilgili diğer işlemlerini yapmak, yıllık, sıhhi, mazeret ve ücretsiz izin işlemlerini düzenlemek, belediye kimlik kartı ve giriş kartlarını hazırlamak ve dağıtmak, mesai devamlılık takip sistemini yönetmek, mal bildirim beyannamelerini hazırlatmak, Meclis ve encümen üyeleri dâhil Belediye personelinin pasaport işlemlerini yapmak, yurtdışı çıkış izin onaylarını almak, yurt dışı işlemlerini tek elden yönetmek, personelin kederine ve sevincine ortak olabilmek amacıyla, duyurular yapmak, taziye veya tebrikat göndermek suretiyle bu birlikteliği göstermek, özlük haklarına dair her türlü kayıtları tutmak, personel hakkında, kamu kurum ve kuruluşlarından resmi olarak talep bilgilere ilişkin yazışmaları yapmak,

(7)    Belediye Başkanına maaş ve ödeneklerini, Belediye Başkanının görevde olmadığı süre içerisinde vekâleten görevlendirdiği Belediye Meclis Üyesine vekâlet ücretini, Başkan Danışmanlarına danışman ücretlerini ilgili mevzuat hükümlerince ödemek,

(8)    Memur ve sözleşmeli personel için Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini hazırlamak, imzalanması sürecinde sekretarya hizmetlerini yürütmek, imzalanan sözleşmeye göre mali haklarındaki değişikliklerin takibini yapmak; memur ve sözleşmeli personelin maaş, ödenek, zam, tazminat, ikramiye ve hizmetle ilgili her çeşit ödemelerini ilgili mevzuat, toplu sözleşme ve sosyal denge tazminatı sözleşmesine göre hesaplayarak tahakkuk ettirmek, bir takvim yılı içerisinde, 7 gün ve üzerinde hastalık raporu alan memurların maaş kesintilerinin yapılmasını sağlamak, başka kurumlardan getirilerek Başkanlıkta çalıştırılan geçici görevli memur personelin sosyal denge tazminatlarını tahakkuk ettirmek, ödeme listelerini hazırlayarak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildirmek,

(9)    İşçi personel için Toplu İş Sözleşmesini hazırlamak, imzalanması sürecinde sekretarya hizmetlerini yürütmek, iki nüshasını Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne tevdi etmek, imzalanan sözleşmeye göre işçilerin mali haklarındaki değişikliklerin takibini yapmak, işçilerin ücretleri ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını ilgili mevzuat, toplu iş sözleşmesi ve iş sözleşmesine göre hesaplayarak tahakkuk ettirmek, yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerine göre hizmet cetveli düzenlemek ve toplam üzerinden kıdem tazminatını tahakkuk ettirmek, alınan geçici işgörmezlik raporlarını onaylamak, geçici işgörmezlik ücretlerinin ödendiğini takip etmek,

(10)    Personele tahakkuk ettirilen her türlü ücret, maaş, ödenek, prim, zam, tazminat ve ikramiye gibi hizmetle ilgili her çeşit ödeme evrakının harcama yetkilisi olarak Daire Başkanları, gerçekleştirme görevlisi olarak Daire Başkanının belirleyeceği bir personel tarafından imzalanmasını takip ve kontrol etmek,

(11)    Personelin maaş ve ücret ödemesine esas puantaj, derece, kademe, terfi, icra kesintisi, rapor, asgari geçim indirimi, kişi borcu, lojman, askerlik borçlanması, özel sigorta, doğum, ölüm, evlenme ve aile yardımı, kıdemli işçiliği teşvik primi vs. her türlü bilginin elektronik ortamda kayıtlarını tutmak ve işlemlerini yapmak,

(12)    Başkanlık eğitim faaliyet ve görevlerini yönetmek, bu kapsamda, Daire Başkanlıklarının ihtiyaç duydukları eğitim taleplerini toplamak, bireysel ve toplu eğitim ve tatbikat ihtiyaç analizlerini yapmak, eğitim ve tatbikat önceliklerini belirlemek, bireysel ve toplu eğitimlere ilişkin yıllık veya dönemsel eğitim programlarını hazırlamak, bu programları Eğitim Kurulunda onaylatmak, uygulanmasını takip ve kontrol etmek, gerektiğinde acil ihtiyaçlar için güncellemek, yılsonunda değerlendirmek ve alınan dersleri müteakip programlara aktarmak,

(13)    Uygulama sorumluluğu bizzat İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca üstlenilen bireysel veya toplu eğitimleri planlamak, uygulamayı takip ve kontrol etmek, faaliyetin bitiminde değerlendirmek ve alınan dersleri müteakip eğitimlere aktarmak, yönetim sorumluluğu başka birimlere verilen veya dışarıdan alınan eğitimlerin yönetim ve uygulanmasını Başkanlık adına denetlemek ve değerlendirme raporları hazırlamak,

(14)    Genel yönetime tabi birimler için işveren vekili olarak, Belediye genel yönetim birimlerinde sağlıklı ve güvenli iş yerlerinin oluşturulması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği kültürünün kazandırılmasını sağlamak, rehberlik etmek, birimlerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçları belirlemek ve karşılamak, sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, mevzuatta olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek, işyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kayıtları tutmak, onaylı defterin imzalanması ve düzenli tutulmasını sağlamak, iş sağlığını ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında personeli bilgilendirmek ve eğitmek, çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, işyeri ortam gözetimi, periyodik sağlık gözetimi ve sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak,

(15)    Meydana gelen iş kazası ve ortaya çıkan meslek hastalıklarına ilişkin hususları Sosyal Güvenlik Kurumuna zamanında ve usulünce bildirmek,

(16)    İş sağlığı ve güvenliği kurullarının işveren vekillerinin yürüttüğü iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde eşgüdüm sağlamak, işveren vekillerinin gönderdiği aylık kurul raporlarını, yıllık çalışma ve eğitim programlarını ve yıllık faaliyet raporlarını değerlendirmek, değerlendirmesi tamamlanan evrakları dosyalamak ,iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm bilgileri güncel tutmak, istatistiki veriler ve değerlendirme sonuçları hakkında Belediye Başkanını ve Genel Sekreteri bilgilendirmek, iş sağlığı güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerinin, işveren birimlerinde görevlendirme planını ve görevlendirmeleri İSG-KATİP (İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı) üzerinden yapılmasını sağlamak,

(17)    Meslek lisesi, yüksekokul ve üniversite öğrencilerinin staj başvurularını almak, bölümlerine göre staj yerlerini tespit etmek, staj belgelerini düzenlenmek, Başkanlık bünyesinde staj yapan lise öğrencilerinin aylık puantaj takibini yapmak, ödeme listelerini hazırlamak ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildirmek,

(18)    Etik Komisyonu, Eğitim Kurulu, Genel Yönetim Birimleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Memur Disiplin Kurulu ve İşçi Disiplin Kurulu’na sekretarya hizmetleri sunmak, alınan kararların yayımını yapmak ve uygulamak, diğer uygulamaları takip etmek, uygulamalar ve sonuçları hakkında kurulu bilgilendirmektir.


No Tarih Açıklama İndir
240 25.02.2021 Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
238 25.02.2021 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
155 26.01.2017 Personel Performans Değerlendirme Yönetmeliği
447 25.05.2015 Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
239 15.10.2014 Hasta Nakil Hizmetleri Yönetmeliği
1269 25.10.2016 Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Açıklama İndir
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 2015 Performans