Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

 • Adı : Nüket Sencer
 • Görevi : Kaynak Geliştirme ve İşt. Dairesi Başkanı

 • Özgeçmiş

  1971 Balıkesir doğumludur.

  1991 yılında Uludağ Üniversitesi MYO İnşaat Bölümünden mezun oldu. 1991 – 1994 yılları arasında Balıkesir’de Ankara merkezli “Kibaroğlu İnşaat” firmasında “Metraj – Hakediş” bölümlerinde çalıştı. 1994 yılında Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde başladığı eğitimini tamamlayarak 1997 yılında mezun oldu. 1997 – 2003 yılları arasında yine “Kibaroğlu İnşaat” firmasında İnşaat mühendisi olarak çalışmaya devam etti. 2003 – 2014 yılları arasında Balıkesir Belediyesi İmar ve Şehirciliği Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi, Yapı Kontrol Müdürlüğünde “Kaçak İnşaat Servisi, Birim Şefi” olarak görev yaptı. 2014 – 2016 tarihleri arasında Karesi Belediyesinde Yapı Kontrol Müdürü olarak görev yaptı. 27.09.2016 tarihinden itibaren Karesi Belediyesi 
  Teknik Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü ve Yapı ve Kontrol Müdürü olarak görev yaptı.

  Nüket Sencer, 23.07.2019 tarihi itibariyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında Daire Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.
 • Görevleri

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1) Stratejik Plan, Performans ve Yatırım Programları kapsamda Daire Başkanlıklarının yasal faaliyet ve görevlerini, uygulamaya konulacak ilave projeleri, ortak hizmet projelerine dair imzalanmış işbirliği protokolleri kapsamında Belediye yükümlülüklerini, geçmiş yıllardan yapılan borçlanmaları inceleyerek, 6 aylık, 1 yıllık ve 5 yıllık öngörüler ile Belediyenin mali kaynak ihtiyaçlarını belirlemek,

(2) Kaynak ihtiyaçlarının tespitinde, borçlanmadaki yıllık yasal sınırları gözetmek, yıllık kaynak ihtiyaçlarının bu sınırı aşmamasını, bu amaçla gereken tedbirlerin alınmasını sağlamak,

(3) Kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hangi kaynaklardan ne zaman, ne kadar kaynak sağlanabileceğine dair güvenilir ve somut veriye dayalı kaynak araştırmaları yapmak,

(4) Yapılan kaynak araştırmalarında;

a) Değer yaratmaya, bu kapsamda şehir gelişimi ve kentsel dönüşüm, arsa ve yapı üretimi, il genelinde ticaret ve turizmi geliştirme, yenilenebilir/sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı çalışmalarına öncelik vermek,

b) Belediye hizmetlerinin maliyetlerini azaltmaya yönelik olarak, merkezi yönetim kurumları, kalkınma ajansları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek odaları, kamu yararına çalışan dernekler ile ortak hizmet projeleri geliştirmek, bu amaçla hemşehrilerin belediyecilik hizmetlerine gönüllü katılımlarını sağlayacak projeler geliştirmek,

c) Yurtiçinde ulusal ve yurtdışında uluslararası projeye dayalı hibe ve fon programlarını takip etmek, kullanılabilecek ulusal ve uluslararası hibe ve fonlar hakkında Belediye üst yönetimini, ilgili Daire Başkanlıklarını, belediyenin şirket ve iştiraklerini bilgilendirmek, hibe ve fon temin etmek, kullanılabilecek hibe veya fonlar için, stratejik plan ve yıllık performans programını esas alarak, ilgili birimler, şirket veya iştiraklerle birlikte projeler hazırlamak,

ç) Her türlü belediye hizmet, vergi, resim ve harçları ile taşınır/taşınmaz gelirlerinin, şartlı/şartsız bağışların, kamu idare ve müesseselerinin yardımlarını artırmak, borçları azami oranda tahsil etmek, Belediye bağlı kuruluş ve iktisadî teşebbüslerinin gelirlerini ve buna bağlı olarak Belediyeye aktarılacak payları artırmak için tedbirler geliştirmek,

d) Her türlü belediye giderlerinin azaltılması ve bununla birlikte tasarrufun artırılmasına yönelik tedbirler geliştirmek,

(5) Kaynak araştırmaları sonucunda gerçekçi veriye dayalı potansiyel kaynakları belirlemek ve “Potansiyel Kaynaklar Listesini” hazırlamak, Potansiyel Kaynaklar Listesinde, kaynağın hangi gerekçelere dayalı olarak temin edileceğine dair senaryo özetini, ulaşılabilecek kaynağın tahmini büyüklüğünü (değerine) ve elde edilebileceği tarihleri belirtmek,

(6) Kimin hangi kaynakları elde etmek üzere ne zaman ve nasıl çalışacağına, kiminle koordinasyon ve işbirliği içinde olacağına dair bir yol haritası olmak üzere, “Kaynak Geliştirme Eylem Planı” geliştirmek, planda belediye birim ve personelinin sorumluluklarını açık bir şekilde belirtmek, Genel Sekreter ve Belediye Başkanına bilgi sunmak, Genel Sekreter Yardımcısına imzalatmak, ilgili birim ve/veya personele tebliğ etmek, gereken eğitimleri vermek,

(7) Kaynak Geliştirme Eylem Planını uygulamaya koymak, Plan uygulamaya girmiş olsa da bir taraftan kaynak araştırmalarına devam etmek, yeni fırsatlar çıktığında Potansiyel Kaynaklar Listesine ve Kaynak Temini Eylem Planına dâhil etmek ve planı sürekli geliştirmek,

(8) Kayakların elde edilme sürecine dair iş ve işlemleri (Meclis kararı, anlaşma, protokol vb.)  uygun şekilde belgelendirmek, görevli birim ve personeli izlemek, elde edilen kaynakların amaca uygun, etkili ve verimli kullanıldığını takip ve kontrol etmek,(9) Kaynak Geliştirme Eylem Planının yıllık uygulama sonuçlarını açıklayan Kaynak Geliştirme Yıllık Faaliyet Raporunu hazırlamak, Genel Sekreter ve Belediye Başkanına sunmak,

(10) Belediye şirketleri ile ilgili işler kapsamında,

a) Belediye tarafından yürütülen faaliyetlerle, yerine getirilen görevler ve verilen hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketi kurma ihtiyaçlarını belirlemek,

b) İhtiyaç bulunması halinde, Belediye Meclisi kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanalıyla Bakanlar Kurulu kararı almak üzere şirket kurma çalışmalarını yürütmek,

c) Bakanlar Kurulu kararına tabi olmaksızın, kurulmuş veya kurulacak şirketlere bedelsiz olarak pay verilmesini sağlamak suretiyle hissedar olmak veya mevcut bir şirketi hibe yoluyla tüm mal varlığı ile bedelsiz olarak devralma işlemlerini yürütmek,

(11) Belediye ile iştirakleri arasında koordinasyonu sağlamak kapsamında,

a) İştiraklerin genel kurul toplantılarını koordine etmek ve Belediyenin genel kurullarda temsilini sağlamak,

b) İştiraklerin sermaye artışı ile ilgili taleplerini değerlendirerek, karar vermek üzere Belediye Encümeni ve Belediye Meclisine sunmak,

c) İştiraklerdeki ortaklık payından doğan mali ve yasal hakları takip etmek,

ç) Belediye Başkanı tarafından iştiraklerle ilgili verilen resmi iş ve işlemleri yürütmek,

(12) Bütçe içi işletmeler ile ilgili işler kapsamında,

a) Belediye mülkiyeti veya tasarrufundaki (hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetleri, fuar alanları, sosyal tesisler, kütüphaneler, spor tesisleri, müzeler, hayvanat bahçeleri, büfe, otopark ve çay bahçeleri, haller, mezbahalar, terminaller, limanlar, yat limanı, iskeleler vb.) yerlerde bütçe içi işletme ihtiyaçlarını belirlemek,

b) Belediye Meclisi kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle bütçe içi işletme kurma çalışmalarını yürütmek,

c) Belediye işletmelerinin uygun şekilde işletilmesini denetlemek, kontrol etmek,

ç) Belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle devretme çalışmalarını yürütmek,

d) Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına ilişkin çalışmaları karar vermek üzere Belediye Meclisine sunmak,

(13) Belediye ile bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak kapsamında,

a) Belediye ve bağlı kuruluşların nakit ihtiyaçlarını Belediye Başkanının onayı ile karşılıklı olarak birbirinden karşılamak üzere Mali Hizmetler Dairesine bildirmek,

b) Bağlı kuruluşların yönetim ve denetim kurullarında görev alacak personelle ilgili hususları yerine getirmek,

c) Belediye ve bağlı kuruluşlarının aynı anda ihtiyaç duyduğu yatırımların neler olabileceğini takip etmek, tek elden yönetiminin maliyeti düşüreceği durumlarda, yatırımı Belediye Meclis kararı ile belirlenen kuruluşa yaptırmaktır.

(14) Belediye bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak amacıyla şirket, iştirak ve işletmelerin stratejik planları ve performans programlarının, bütçe tasarılarının, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerinin ve bütçe kesin hesap cetvellerinin hazırlanmasını ve Belediye Başkanına zamanında sunulmasını sağlamak,

(15) Belediye envanterinde bulunan fakat geçici olarak şirket, iştirak ve işletmelerde kullanılan demirbaş ve taşınır mal ve malzemelerin kayıt ve takibini yapmak,

(16) Şirket, İştirak ve İşletmeler Dış Denetim ve Koordinasyon Kuruluna sekretarya hizmeti sunmaktır.