Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Serkan Akça
 • Görevi : Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı

 • Özgeçmiş

  1983 Balıkesir doğumludur.

  2006 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Mühendisliği (zootekni) bölümünden Mezun olmuştur. 2007 yılında Özel Sektörde Besi İşletmelerinde çalıştı. 2009 yılında Kocaeli İli Başiskele İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak göreve başladı. 2010-2013 yılında Kocaeli İli Dilovası İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yaptı. 2013-2015 yıllarında Kocaeli İli Gölcük İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yaptı. 2015-2020 yılları arasında Balıkesir İli Karesi İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yaptı. 2020 yılı haziran ayından itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

  Evli ve 2 Çocuk babasıdır.
İlgili Haberler • Görevleri
 • Mevzuatlar
 • Faaliyet Raporları

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak tarım alanlarının korunmasını sağlamak, bu amaçla İl Toprak Koruma Kuruluna ve İl Mera Komisyonuna ve ilçelerde kurulan teknik mera ekiplere üye vermek, toplantı ve çalışmalarına iştirak etmek, istek üzerine, özel arazi toplulaştırması ve/veya tarla içi geliştirme hizmeti yapmak, bu maksatla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına toplulaştırma isteğini bildirmek, Bakanlar Kurulu kararı alındıktan sonra arazi toplulaştırma projesini hazırlamak ve onay için Bakanlığa göndermek,

(2) İmar mevzuatına göre hazırlanacak plan ve projeler kapsamında, yerleşim yerinin elverişsizliği sebebiyle yerinde kalkındırılmasına imkân olmayan kırsal mahalleler ile altyapı hizmetlerinin pahalıya mal olacağı tespit edilen yerleşim birimlerinin daha elverişli yerleşim yerlerine nakline ilişkin projeler geliştirmek, bunları Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordine etmek ve uygulanmasına destek olmak, bu amaçla Mahalli İskân Komisyonuna üye vermek, kırsal alan çalışma ve toplantılarına iştirak etmek,

(3) Bulunulan kırsal çevrenin iklimine, sosyal ve ekonomik şartlarına, yapı malzemesi imkânlarına uygun nitelikteki konut, tarımsal işletme binası ve sosyal tesislerin tiplerini ve uygun yerleşim modellerini araştırmak, teknik yardım niteliğinde tip projeler hazırlamak ve istekli kırsal mahallelere vermek, kırsal alanda ekonomi ve ticaretin geliştirilmesini destekleme hizmetleri kapsamında, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kooperatif, birlik ve diğer üretici örgütlerinin kurulmasını teşvik etmek ve desteklemek,

(4) Tarımı desteklemek amacıyla, bölgelere göre yağlı, lifli, tıbbi ve aromatik bitkilerin envanterinin çıkarmak, ekonomik değeri olan yağlı, lifli, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğini özendirmek, pazarlamasına destek olmak, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,

(5) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerinin yönetiminde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak, kırsal alan veri bankasını hazırlamak ve güncellemek, İl genelinde coğrafi işaretlerin tespitini yapmak ve Türk Patent Enstitüsüne tescilini yaptırmak, bundan doğan hakları kullanmak,

(6) Doğal turizm kaynaklarının korunması ve kullanılması amacıyla, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kırsal alanlardaki turizm potansiyelinin belirlenmesi,  bunların kamu yararına korunmasına veya kullanılmasına katkıda bulunacak yapı ve tesisleri,  Orman ve Su işleri Bakanlığı ile koordine ederek, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırımı ve/veya turizm işletmesi belgesi almak suretiyle imar planlarına göre yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmektir.

(7) İl genelinde tarımsal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak, iyi tarım uygulamalarını desteklemek, tarımsal desteklemelere ilişkin her yıl alınmakta olan Bakanlar Kurulu Kararlarını takip etmek,

(8) İl genelinde tarımı destekleme alanlarını ve destekleme aşamalarını ilgili mevzuat çerçevesinde, belediyenin mali durumunu ve hizmetin ivediliğini dikkate alarak belirlemek, bu alanlarda paydaşlarca yapılacak desteklemeleri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordine etmek ve buna göre Belediyenin Yıllık Tarımı Destekleme Programını hazırlamak,

(9) İl genelinde tarımı destekleme proje ve programlarının sürdürülebilirlik ilkesine göre yürütülebilmesi amacıyla, Belediye Meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmektir.

(10) Daire Başkanlığının kullanımına tahsisli bulunan taşınmazlar üzerinde bulunan ve ekonomik değeri olan bitkisel ürünlerin satışını yapmak,

(11) Sebze ve meyveler ile su ürünleri dâhil arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini, işlettirilmesini sağlamak, bu kapsamda;

a) Gerektiğinde Büyükşehir belediye sınırları içinde, imar planlarında belirlenmiş alanlarda, ilave sebze ve meyve toptancı ve perakendeci hallerini inşa etmek, ettirmek, üzere halin sınıfına, büyüklüğüne ve işlem hacmine göre yönetmelikle belirlenen asgarî koşulları taşıyan projeler çerçevesinde hal kurmak, işletmek veya işlettirmek, gerektiğinde bu hizmetleri Belediye Meclisi kararı, öngörülen şartları taşımadığı tespit edilen toptancı hallerini kapatmak, halin kurulduğunu veya kapatıldığını en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirmek,

b) Gerekli görülmesi halinde toptancı hallerinin işletilmesini Belediye Meclisince belirlenecek süre, bedel ve koşullarda Belediye şirketine devretmek; şehir içinde kalan, çevreye, altyapıya ve trafiğe yük getiren, ulaşım imkânları ve alan büyüklüğü yetersiz olan ve uygun çalışma ortamı bulunmayan toptancı hallerini, Belediye Meclisinin kararı ile başka bir alana taşımak,

c) Özel toptancı halleri için yapılan kamulaştırma işlemlerinde kamulaştırma bedelini işletmeciden tahsil etmek, imar planlarında ayrılmış hal yerlerini toptancı hali kurmak üzere yap-işlet, yap-işlet-devret ve üst hakkı tesisi modelleri ile gerçek veya tüzel kişilere devretmek,

ç) Belediye toptancı halini yönetmek, bu çerçevedeki denetim hizmetlerinin yerine getirilmesinde istihdam edilmek üzere, halin büyüklüğüne ve işlem hacmine göre yeterli sayı ve nitelikte, Hal Şefliklerine ve Hal Denetim Şefliklerine bağlı hal zabıtası görevlendirmesini sağlamak,

d) Modern pazar yerlerinin kurulmasını ve işletilmesini, pazarlarda malların hijyenik şartlarda satışa sunulmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak, tüketicinin korunmasına yönelik diğer tedbirleri almak ve gerekli denetimleri yapmak,

e) Hallerin fiziki şartlarında, çalışma ortamlarında, faaliyet ve görevlerinde, personelin performanslarında mevzuatın öngördüğü yüksek standartlara ulaşmak ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek için gereken koordinasyon ve eşgüdümü sağlamak,

f) Belediye toptancı halinin mevzuata uygun şekilde işletilebilmesi için gereken idari ve teknik tedbirleri almak, İşletim Yetkisi Devredilmiş Hallere görevlendirilecek veya atanacak Hal Yöneticisi hakkında görüş bildirmek,

g) Belediye toptancı halinde ve İşletim Yetkisi Devredilmiş Hallerde, Bitkisel Üretim ve Haller Şube Müdürlüğü Haller Koordinatörlüğü ve Hal Zabıtası marifetiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri ve mevzuat çerçevesinde gerekli denetim ve uygulamaları yaptırmak,

ğ) Valilikçe oluşturulan Hal Hakem Heyetine bir personel görevlendirmek,

h) Cezalı tahsil edilen hal rüsumlarını ayrı bir hesapta tutarak, toplanan tutarın yarısının ay sonunda, tespit ve/veya yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine, belirli olan yasal miktarı geçmemek üzere ikramiye olarak ödenmesini teklif etmek,

ı) Hal Şefliklerinden belediye hesabında biriken tutarları takip etmek, her Şeflikten bu şekilde gelir olarak kaydedilen tutarların en az yüzde onu kadar payın,o halin temizlik, güvenlik, aydınlatma, bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması ve kapasitesinin arttırılması, ihtiyaç duyulan bilgi işlem sisteminin kurulması ve lüzumlu diğer teknik donanımın sağlanması, soğuk hava deposu, laboratuvar, tasnif ve ambalajlama ile diğer ortak tesislerin kurulması ve işletilmesinde harcanması için izleyen yılın belediye bütçesine ödenek konulmasını sağlamak, bu şekilde ayrılan ödenekleri ilgili Hal Şefliklerine belirlenen oranlarda tahsis etmek ve bu amaca uygun olarak kullandırmak,

j) Belediye Toptancı Hali Şeflikleri ile İşletim Yetkisi Devredilmiş Haller arasında ortak bilgi paylaşımını ve iletişimi temin etmek,

k) İşletim Yetkisi Devredilmiş Hallerde istihdam edilen personelin, suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve toptancı haline ait para ve mallar ile her türlü evrak, tutanak, rapor, defter ve diğer belgeler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

(12) Modern kesimhaneler inşa etmek, ettirmek, işletmek veya işlettirmek, kesimhane işletmecisi olarak uygun durumlarda, kesimhaneye gönderilen veya gönderilmesi planlanan av hayvanları dışındaki tüm hayvanlar için, gıda zinciri bilgisini istemek, almak, kontrol etmek ve değerlendirme sonucuna göre hareket etmek, kesimhane gerekliliklerini yerine getirmek, kesimhane dışı kesimlerin kabulü, nakli ve depolanması, atık ve artıkların bertaraf edilmesi faaliyetlerini yerine getirmek, gerektiğinde kesimhane işletme görevlerini Belediye Meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devretmek veya onlarla birlikte yapmak,

(13) Hayvan satış yeri işletmecisi olarak, kasaplık, besilik, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların alınıp satıldıkları, gerektiğinde birkaç gün bekletildikleri yerlerin gerekli teknik, sağlık ve hijyenik şartlara kavuşturularak, salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, mücadele, kontrol ve eradikasyon çalışmalarını desteklemek, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını temin etmek ve bu yerlerin atıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemek,

(14) İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna üye göndermek, komisyonda alınacak kararlar çerçevesinde, Kurban Bayramı’nda ibadet maksadı ile kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dinî hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek şekilde kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, kurban satış ve kesim yerlerini belirlemek, kesim yapacak kişileri eğitmek ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirleri almak,

(15) Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile zararlı organizmalara karşı yapılacak mücadele ve kontrollerde, talep edildiğinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birimlerine yardımcı olmak, Belediye Başkanı katılamadığında İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonuna üye göndermek, alınan kararları uygulamak,

(16) İl genelinde tarımı destekleme kapsamında meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, bu kursları işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, çiftçiler için düzenlenecek meslek ve beceri kazandırma kurslarını, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile koordine etmek, kursların yönetimi ve uygulamasında işbirliği yapmak,

(17) Çevreye kirletici etkisi olan faaliyet veya tesisler için bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmaktır.


No Tarih Açıklama İndir
239 25.02.2021 Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
606 14.07.2015 Toptancı Hali Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik
915 13.10.2015 Kesimhane Çalışma Yönetmeliği
915 13.10.2015 Hayvan Pazarı Çalışma Yönetmeliği
Açıklama İndir
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2015 Performans