Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ulasim
  • Adı : Gülten Kaçmaz
  • Görevi : Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

  • Özgeçmiş

    1973 yılında Sivas’ta doğan Gülten KAÇMAZ Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında vekil öğretmen olarak görev yaptı. 1995-2000 yılları arasında Sivas/İmranlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında sözleşmeli personel statüsünde Vakıf Muhasibi olarak çalıştı. ÖSYM tarafından açılan Devlet Memurluk sınavını kazandı. Kaymakamlıktaki görevinden istifa ederek ayrıldı ve Aralık 2000 yılında Düzce Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde göreve başladı. Düzce Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde İdari ve Mali İşler Şube Müdür Vekili ve Sosyal Tesis Muhasebe sorumlusu olarak 2005 yılına kadar çalıştı. 2005 yılında kurumun kapanması sonucu Balıkesir İl Özel İdaresine atandı ve Mali Hizmetler Müdürlüğünde göreve başladı. 2010 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olarak Uzman kadrosuna atandı. 6360 sayılı Kanun ile İl Özel İdarelerinin kapanması sonucu 30 Mart 2014 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığında çalışmaya başladı. Kurumda 2014-2017 yıllarında Muhasebe Müdürü, 2017-2019 yıllarında Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptı. 18 Nisan 2019 tarihinde Mali Hizmetler Daire Başkanı olarak atandı ve halen görevine devam etmektedir.
  • Görevleri
  • Mevzuatlar
  • Faaliyet Raporları

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçe tasarısını, stratejik plan, yıllık performans programı ve yatırım programına uygun olarak hazırlamak, bu hususları Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile koordine etmek, hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için program/proje bazında kaynak tahsislerini, yıllık amaç ve hedeflere, performans göstergelerine dayandırmak,

(2) Hazırlanan bütçe tasarısını, incelemek ve Belediye Meclisine görüş bildirmek üzere,Eylül ayının birinci gününden önce Belediye Encümenine sunmak, İçişleri ve Maliye Bakanlığına göndermek, Belediye Encümeni tarafından incelemesi tamamlanmış olan bütçe tasarısını Kasım ayının birinci gününden önce Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclisince yılbaşından önce kabul edilmesini takip etmek,

(3) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Belediye faaliyetlerinin bütçe ve harcama programına uygunluğunu izlemek, bütçe ödeneklerini verimli, tutumlu ve yerinde harcandığını kontrol etmek,

(4) Bütçe yılı içerisinde ödeneği kalmayan veya yılsonuna kadar yetişmeyeceği kesinleşen harcama kalemlerine aktarmalar ile gerektiği hallerde ek bütçe tekliflerini hazırlamak, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmaya ilişkin çalışmaları Belediye Meclisine, bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmaya ilişkin çalışmaları Belediye Encümenine, öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek üzere hazırlıkları Belediye Encümenine sunmak,

(5) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek, bütçe kesin hesap cetvellerini ve mali istatistikleri hazırlamak, bütçeyle ilgili istenen raporları düzenlemek, mali istatistiklerin doğru hazırlanması için uygun kurumsal çevreyi oluşturmak ve gerekli önlemleri almak, mali istatistikleri belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlamak ve belirlenen süreler içinde Maliye Bakanlığına göndermek,

(6) Kesin hesabı, hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde, incelemek ve Belediye Meclisine görüş bildirmek üzere Belediye Encümenine, Belediye Encümeni tarafından incelemesi tamamlanmış olan kesin hesabı, mayıs ayı toplantısında Belediye Meclisine sunmak, görüşülerek karara bağlanmasını takip etmek, kabul edilen kesin hesabı Sayıştay Başkanlığına göndermek,

(7) Belediye Meclisine sunulacak İlçe Belediye bütçelerini, varsa yapılabilecek değişikliklere ilişkin görüşler ile birlikte Belediye Başkanına ve Belediye bütçesi ile aynı dönemde Belediye Meclisine sunmak, aynı toplantı döneminde karara bağlamak ve Belediye bütçesi ile birlikte tek bütçe hâlinde bastırmak,

(8) Her bütçe döneminde harcama yetkililerini ismen belirlemek ve ilan etmek, harcama yetkisi verilen diğer görevliler ile birlikte, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlamak,

(9) Niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan iş ve hizmetler için her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ertesi yıla geçen yüklenmelere dair Belediye Başkanı onayını istihsal işlemlerini yürütmek, gelecek yıllara ait üçüncü şahıslara gördürülen hizmet yüklenmelerini takip ve kontrol etmek, bu türden hizmet yüklenmelerinin süresinin, yapılacak ilk mahalli seçimleri izleyen altı ayın son gününü geçmemesini sağlamak,

(10) Tüzel kişiliği devam eden orman köylerinin nüfusu oranında genel bütçeden alacakları İller Bankası paylarının Büyükşehir Belediyesi hesabına aktarılmasını takip etmek,

(11) Kanunda belirtilen Belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, alacak ve gelirlerinin takip ve tahsil işlerini yürütmek, alacak ve gelirlerinin tahsilinin, mevzuatta belirtilen şartlarda sağlandığını kontrol etmek, tarh ve tahakkuk eden alacakların tahsili için vezneler oluşturmak,

(12) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak Belediyenin sunacağı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek için yapılan çalışmaları karara bağlamak üzere Belediye Meclisine sunmak,  özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak,

(13) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını, sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek üzere Belediye Meclisine,  beş bin TL ve daha az olanlarını Belediye Encümenine sunmak,

(14) Limitlerini aşmamak suretiyle yapılacak borçlanmaya ilişkin çalışmaları karar vermek üzere Belediye Meclisine, gerekiyorsa İçişleri Bakanlığı veya gerekiyorsa Kalkınma Bakanlığı görüşü ile Bakanlar Kuruluna sunulmasını takip etmek,

(15) Belediye kuruluş ve işletmelerinden veya fonlarından tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilecek hasılat paylarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek yer ve zamanda ödenmesini takip ve kontrol etmek,

(16) Şartsız bağışlarla ilgili evrakları, kabulü için Belediye Başkanına, şartlı bağışlarla ilgili evrakları, kabulü için Belediye Meclisine sunmak,

(17) Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek, bu kapsamda muhasebe yetkilisini, sertifikalı adaylar arasından, bulunamaması halinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre belirlemek ve atanmasını sağlamak, Belediye hesaplarını standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturmak, Belediyenin muhasebe kayıtlarını tutmak,

(18) Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak, birimler tarafından gönderilen belgelere göre düzenlemek,

(19) Belediyenin, diğer kamu idareleri nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin %10’unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili ilçe belediyesinin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için Belediye Başkanının teklifi ve Belediye Meclisinin kararıyla ilçe belediyelerine yapılabilecek mali ve aynî yardımları belirlemek ve yapmak, Mahalli İdare Birliklerine karşı mali yükümlülükleri yerine getirmek, Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı mali tabloları aylık dönemler hâlinde Maliye Bakanlığına göndermek,

(20) Daire Başkalıklarınca gönderilen ödeme emri belgelerini almak, gerekli kontrolleri yaparak, ödemeleri yapmak,

(21) Yasal kesintileri ilgili hak sahiplerine zamanında ödemek, verilen ön ödemelerin takibini yapmak, geri ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak,

(22) Vergi, resim ve harç borçlarının tahsilinde uzlaşma yoluna gitmek için mükelleflerin uzlaşma taleplerini değerlendirmek, uzlaşma komisyonu yetkisinde olanları komisyona havale etmek, komisyon kararlarını uygulamak,

(23) Belediyenin banka hesabındaki mevcut parasının kullanımını sağlamak, nakit akışını yönetmek,

(24) Belediye tarafından sağlanan teşvik ve desteklemeleri bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklamak,

(25) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, kayıp ve kötüye kullanımı önlemek, mali karar ve işlemlere ilişkin her türlü kayıt, bilgi ve belgeleri düzenli olarak muhafaza etmek,bu kapsamda,

a) Gelirlerin, alacakların ve her türlü hakların mevzuata ve bütçedeki tertiplerine uygun olarak tahakkuk, takip ve tahsil edilmesini,

b) Giderlerin, kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere ve bütçedeki tertibine, ödeneğine ve kadroya uygun olarak harcanmasını, ödemenin istihkak sahiplerinin veya vekillerinin kimliği araştırılmak suretiyle yapılmasını, Belediye hesabına giren bütün işlemlerin para ve sair kıymet hareketlerinin mevzuat hükümlere uygun olmasını,

c) Taşınır ve taşınmaz malların giriş, saklanış, kullanış ve çıkışları ile bunların bulunması gerekli olan yerlerde tamamen mevcut olup olmadığı hususlarının mevzuat esaslarına göre yapılmasını sağlamak,

ç) Bütün işlem ve hesapların belgelere ve kayıtlarına uygun olmasını sağlamak,

(26) İç kontrol sisteminin oluşturulmasını ve iç kontrol sisteminin çalıştırılmasını Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile koordine etmek,

(27) Belediyenin mali işlemleri açısından, Sayıştay tarafından yapılan /yapılacak dış denetimlere dair hazırlıkları koordine etmek, gelir, gider ve mal saymanları ile Sayıştay denetimi vermek, denetim sonuç raporlarını inceleyerek, sorgu yazılarını cevaplamak ve takibini yapmak, uygulamadaki sorunları belirlemek ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

(28) Belediyenin resmi mühür iş ve işlemlerini yürütmek,

(29) Ayrıca,

a) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetki alanları içerisinde ilan ve reklam araçlarının ve tanıtım faaliyetlerinin yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmak, ilan ve reklam araçlarının kent bütünlüğünde, kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenlemek, ilan ve reklam işlerini, bu işleri yapan gerçek kişilerle, özel ve kamu tüzel kişilerinin uymaları zorunlu esasları belirlemek amacıyla İlan ve Reklam Yönetmeliği ile

b) Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılmasında izlenecek yol ve yöntemlerin belirtilmesi, Başkanlık birimlerince yerine getirilecek görev ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla Belediye Gelirlerini Tahakkuk, Tahsil ve Takip Yönergesini,

c) Belediye’nin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin mali mevzuat hükümlerine uygunluğunun kontrolü ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden incelenmesi sürecinde Başkanlık birimlerince yerine getirilecek görev ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla Ön Mali Kontrol Yönergesini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.


No Tarih Açıklama İndir
303 20.03.2018 İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği
Açıklama İndir
Mali İşler 2015 - 2019 Stratejik Plan
Mali İşler 2015 Performans