Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

ulasim
  • Adı : Ahmet İnan
  • Görevi : Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

  • Özgeçmiş

    Ahmet İnan, 1969 yılında Konak, İzmir’de doğdu. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi İç Mekan Tasarım Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını, Ahmet Yesevi Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi programında tamamladı. 1991 yılında Konya‘da öğretmenlik hayatına başladı.1994-2000 yılları arasında İngiltere’nin Coventry şehrinde, özel bir şirkette görev yaptı. 2000-2007 yılları arasında öğretmenlik görevine devam etti. 2007-2014 yılları arasında Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Stratejik Planlama ve Projeler Biriminde görev aldı. 2014-2019 yılları arasında Karesi Belediyesinde Strateji Geliştirme Müdürü olarak görev yaptı.

    Haziran 2020 tarihi itibariyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevini yürütmektedir.
  • Görevleri
  • Mevzuatlar

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1) Proje araştırma ve geliştirme görevlerini yerine getirmek, bu kapsamda tüm dünyada Belediyelerin iyi uygulamalarını takip etmek, gerekli görülen hususlarda mukayeseler yapmak, hizmet sunum kalitesini artıracak önlemleri gündeme getirmek,

(2) Üniversiteler, akademisyenler, konusunda uzman kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte ve Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak, Belediyenin faaliyet gösterdiği ana faaliyet ve hizmet geliştirme alanlarında senaryo analizleri yapmak veya yaptırmak, ilgili Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak ARGE faaliyetleri yerine getirmek, sonuçları sırasıyla Genel Sekretere ve Belediye Başkanına sunmak,

(3) Turizm, sağlık, sanayi, ticaret yatırımları ile eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yaptırmak üzere ve istenirse bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olmak üzere ön çalışmaları yürütmek, projeler hazırlamak,

(4) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak, projeler hazırlamak,

(5) Alt yapı hizmetleri dışında, Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak, ilçe belediyeleri ile ortak projeler geliştirmek ve ortak yatırım alanlarını belirlemek; ulusal ve uluslararası teşekkül, organizasyon ve mahallî idarelerle birlikte gerçekleştirilebilecek ortak faaliyet ve hizmet projeleri ile ilgili bir teşekkül, organizasyon veya birlik kurmak, teşekkül ve organizasyonlara ve mahallî idare birliklerine kurucu üye veya üye olma işlemlerini yürütmek,

(6) Geliştirilen, Genel Sekretere ve Belediye Başkanına sunulan ve onay alınan projeler hakkında ilgili Daire Başkanlıklarınca Belediye Meclisi kararı istihsal edilmesini takip etmektir.

(7) Belediye teşkilat yapısının geliştirilmesi çalışmalarını koordine etmek, bu kapsamda Balıkesir ilinin nüfusunu, fiziki ve coğrafi yapısını, ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerini, gelişme potansiyelini dikkate alarak, Belediyenin yasal faaliyet ve görevlerine, stratejik planın temel hedef ve görev ihtiyaçlarına, norm kadro ilke ve standartlarına uygun şekilde Belediye teşkilatını değiştirme ve geliştirme analizleri yapmak, yapılan teşkilat değişiklik tekliflerini aynı esaslarla incelemek, analiz sonuçlarını ilgili Daire Başkanlıkları ile koordine etmek ve üst yönetimce uygun görülen değişiklikleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirmek,

(8) Teşkilat yapısındaki değişikliklere, üst norm mahiyetindeki mevzuat değişikliklerine ve yönetişim ihtiyaçlarına göre Belediyenin iç mevzuatını geliştirmek ve bu alanda standardizasyonu sağlama çalışmalarını bir elden yönetmek, bu amaçla teşkilat yapısındaki değişiklikleri ivedi olarak iç mevzuata yansıtmak, Belediyenin iç mevzuat külliyatını elinde bulundurmak, envanterini tutmak, iç mevzuat içeriğine hâkim olmak,

(9) Yayımlanan tüm Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeleri, mahalli idarelerin uygulamaları hakkında Yargıtay ve Sayıştay kararlarını günlük takip etmek, üst norm mahiyetindeki mevzuat değişikliklerinin ve mahkeme kararlarının, iç mevzuata etkilerini analiz etmek ve analiz sonuçlarını ilgili Daire Başkanlığı ile koordine etmek,

(10) Belediyenin hazırlanan tüm Yönetmelik ve Yönerge taslakları hakkında ilgili birimlerin uygunluk ve 1.Hukuk Müşavirliğinin hukuka uygunluk görüşünü istihsal etmek, hazırlanan ve güncellenen Belediye Yönetmelik ve Yönerge taslakları hakkında mevzuat gereği, Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili diğer merkezi idare kurum ve kuruluşlarından görüş isteme yazılarını, genel gerekçesi ile birlikte, bir elden hazırlamak, Belediye Başkanı imzası ve elektronik kopyası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne göndermek,

(11) Belediye Yönetmelikleri hakkında Belediye Meclisi kararını, Belediye Yönergeleri hakkında Belediye Başkanı Onayını istihsal edilerek, Yönetmelik ve Yönergelerin ilan ve uygulamaya konulması sürecini yönetmek, Belediye Yönetmelik ve Yönergelerin tamamının adını, yürürlüğe giriş zamanlarını ve istenen diğer bilgilerin Kamu Mevzuat Sistemine (KMS) girmek üzere 1.Hukuk Müşavirliğinde Belediye KMS sorumlularına zamanında bildirmek,

(12) Görev ve Çalışma Yönetmelikleri ile onaylanan Belediye teşkilatına uygun kadro cetvellerinin hazırlanmasını İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordine etmek,

(13) Yönetim sistemlerine ilişkin ulusal (TURKAK) ve uluslararası (ISO) sertifikasyon ve akreditasyon çalışmalarını yönetmek, kalite standartları belgelerinin alınmasını sağlamak,

(14) Kurum dışı toplantı takip sistemini kurmak, çalıştırmak, Valilik ve diğer kurumlarda yapılacak toplantıların konu, yer, saat ve süre bilgilerini yeteri kadar süre önceden toplamak, katılacak personeli planlamak, mazereti nedeniyle katılamayacak personeli veya varsa çakışmaları koordine etmek, önlemek, Kurum Dışı Aylık Toplantı Programlarını hazırlamak ve her aybaşından en az 15 gün önce yayımlamak, birimlere duyurmak, toplantı sonuç raporunu almak, analiz etmek, gerekiyorsa katılımcı ile birlikte Genel Sekretere ve Belediye Başkanına bilgi sunmak,

(15) Devredilen veya paylaşılan hizmetlerin yerine getirilmesinde, ilçe belediyeleri ile uyum ve koordinasyonu sağlamak, ilçe belediyeleri ile veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, Belediye Meclisince yönlendirici ve düzenleyici kararlar alınmasını sağlamak,

(16) Belediye Başkanı veya temsilcisinin katılacağı Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı gibi birlik ve teşkillerin meclis ve/veya yönetim kurulu toplantılarına katılıma ilişkin hazırlıkları yapmak, zamanında arz etmek, üyelik yükümlülüklerini takip ve kontrol etmek, yerine getirmek,

(17) Kurum Kuruluş Vakıf ve Dernekler ile karşılıklı Protokol hazırlama ve imzalama iş ve işlemlerini koordine etmek, muhataplar ile imzalanmak üzere hazırlanan tüm protokollerin taslaklarını almak ve ilgili Daire Başkanlıklarının ve Hukuk Müşavirliğinin görüşüne göndermek, görüş ve önerileri ilgili Daire Başkanlığı ile birlikte değerlendirmek ve gereken düzeltmeleri yapmak, Protokol imzalamak üzere Belediye Meclisinden onay alma iş ve işlemlerini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ile koordine etmek, Protokolü imzaya sunmak, imzalanan Protokolün suretlerini ilgili Daire Başkanlıklarına göndermek, ıslak imzalı suretini Dairesi Başkanlığına göndermek,

(18) Belediye birimlerince hazırlanacak Protokoller ile çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları, Vakıf ve Dernekler tarafından hazırlanarak imzalanmak üzere Belediyeye gönderilen Protokollerin hazırlanma, imzalama / onaylama esas ve usullerini belirlemek ve standardize etmek amacıyla Protokol Hazırlama ve Uygulama Esas ve Usulleri Yönergesini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemek,

(19) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, belediyenin idarî işlemlerinin hukuka uygunluğu ve idarenin bütünlüğü açısından yapılacak dış denetimlere dair hazırlıkları koordine etmektir.

(20) Kurum içi iletişim ve koordinasyon sistemini kurmak, çalıştırmak, Genel Sekreterlik, Genel Sekreter Yardımcılıkları ve diğer Belediye birimlerinin yapacakları planlı ve planlı olmayan, koordinasyon, planlama, karar, işbirliği ve faaliyet sonu incelemesi veya değerlendirme kategorilerindeki tüm toplantılarının konu, yer, saat ve süre bilgilerini yeteri kadar süre önceden almak, varsa çakışmaları koordine etmek, önlemek, Belediyenin Aylık Toplantı Programlarını hazırlamak ve her aybaşından en az 15 gün önce yayımlamak, plansız toplantıları programa dahil etmek ve duyurmak,

(21) Belediyenin iç kontrol sisteminin kurulması, çalıştırılması, geliştirilmesi ve takibi konularında çalışmalar yapmak, buna göre Belediyenin iç kontrol sistemini tesis etmek ve ilgili birimlerce iç kontrol programlarının yapılması ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmaları izlemek, iç kontrol sonuç raporlarını temin etmek, alınacak tedbirlerin sonuçlarını takip ve kontrol etmek, bu kapsamda İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun çalışmalarına sekretarya hizmeti sunmak,

(22) Belediyenin İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını hazırlamak, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna ve Belediye Başkanına sunmak ve uygulamaya koymak ve Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermek, gerektiğinde güncellemek, uygulamaları takip etmek,

(23) Belediyenin kurumsal risk yönetimi çalışmalarını yürütmek, faaliyet ve görevlerinin başarısını tehlikeye düşürecek, belirlenen stratejik amaçlara, yıllık performans ve yatırım hedeflerine ulaşılmasını etkileyecek riskleri tespite, değerlendirmeye ve bu riskleri karşılayıcı kontrolleri tesis etmeye yönelik çalışmalar yapmak,

(24) Yılda en az bir defa Risk Koordinasyon Toplantısı düzenlemek, yıllık toplantıda riskleri gözden geçirerek, alınması gereken tedbirleri ve Daire Başkanlıklarının risk yönetimi alanında ihtiyaçlarını belirlemek, her bir Daire Başkanlığı Risk koordinatörü tarafından raporlanan risklerden yola çıkarak konsolide Risk Raporunu hazırlamak, riskleri ve ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak geliştirmek, hazırlanan Risk Raporunu ve her yıl geliştirilen İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planını, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna ve Belediye Başkanına sunmak ve uygulamaya koymak,

(25) Belediyenin tüm birimlerinde risk yönetimi ve iç kontrol sistemi süreçlerinin etkin işlemesini sağlamak üzere teknik destek ve rehberlik hizmeti vermek, risk yönetimine ve iç kontrole ilişkin iyi uygulamaları belirlemek ve bu uygulamaların Belediye genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, Belediye personelinin risk yönetimi ve iç kontrole ilişkin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim faaliyetlerini İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi ile koordine etmek, Daire Başkanlıklarının İç Kontrol Güvence Beyanlarını almak, dosyalamak ve muhafaza etmek,

(26) Belediyenin stratejik plana göre yönetilebilmesi için, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planını hazırlamak, yazımı tamamlanan stratejik planı kontrol etmek Belediye Encümeni ve encümen görüşü ile Belediye Meclisine sunmak, onay almak, bu kapsamda;

(27) Belediye Meclisince onaylanan stratejik planı çoğaltmak, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, tüm birimlere ve bağlı kuruluşlara göndermek, kamuoyuna duyurmak üzere belediyenin internet sitesinde yayımlatmak, böylece uygulamaya koymak, planlı bir yönetim ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamak,

(28) Stratejik planı, en az iki yıl uygulandıktan sonra, misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişiklikler ile güncellemek, güncellenen planı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tekrar göndermek, tüm birimlere ve bağlı kuruluşlara yayımlamak ve bir kez daha uygulamaya koymak,

(29) Stratejik planın uygulamalarını izlemek, izleme sürecinde Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri (standartları) geliştirmek, geliştirilmesini sağlamak ve sisteme kaydetmek, İç denetim ve iç kontrol faaliyetleri sonuç raporlarını temin etmek, alınacak tedbirlerin sonuçlarını takip ve kontrol etmek, yürütülen faaliyetlerin, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumunu, meydana gelen sapmaları araştırmak,

30) Stratejik planın izleme sonuçlarını değerlendirmek, faaliyetlerin, belirlenmiş performans hedeflerine göre hedef ve gerçekleşme durumunu (sapmaları), geçerli ve ikna edici bir şekilde meydana gelen sapmaların nedenlerini ve alınacak tedbirleri, belediye borçlarının durumunu açıklayan Başkanlık Beş Yıllık Plan Dönemi Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Plan dönemi sonunda Nisan ayında Belediye Meclisine sunmak, kamuoyuna açıklamak, hazırlanan faaliyet raporunun birer örneğini Sayıştay ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göndermek,

(31) Stratejik plan çerçevesinde, ilçe belediyelerinin görüşlerini de alarak, bütçe ile koordineli olarak yıllık performans programlarını sonuç odaklı, doğru ve güvenilir bilgiye dayanarak, mali saydamlık ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde hazırlamak, yıllık performans hedeflerini ve gerçekleştirecek proje veya proje aşamalarını stratejik planın yıllık uygulama dilimlerine uygun olarak belirlemek,

(32) Yıl içinde yerine getirilecek faaliyet ve görevler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini belirtmek, hedefleri, amaçlara katkı sağlayacak şekilde ve amaçlarla ilgili olarak belirlemek, performans göstergelerini açık, anlaşılabilir, miktar, zaman, kalite ve/veya Hazine ve Maliyet bakımından ölçülebilir şekilde ifade etmek, taslak performans programını Eylül ayının birinci gününden önce Belediye Encümenine ve encümen görüşleri ile birlikte Kasım ayının birinci gününden önce Belediye Meclisine sunmak, onaylanan programı birimlere göndermek, Ocak ayında belediyenin internet sitesinden kamuoyuna duyurmak, en geç Mart ayına kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göndermek,

(33) Yıllık performans programının izleme sürecinde uygulamayı takip etmek, uygulamaya konulan faaliyet ve görevlerin süreç ve sonuçlarına, hizmetlerin geliştirilmesine, birimlerin ve personelin performanslarına ilişkin olarak, İç Denetim Birim Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca elde edilen bilgi ve veriyi almak ve değerlendirmek üzere muhafaza etmek, yıllık performans programına göre yürütülen faaliyetlerin, belirlenmiş performans ölçütlerine göre gerçekleşme durumunu, meydana gelen sapmaların nedenlerini araştırmak,

(34) Yıllık performans programını değerlendirmek, bu kapsamda yürütülen faaliyetlerin, görev ve hizmetlerin daha etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için alınacak önlemleri de içeren yıllık faaliyet raporlarını Daire Başkanlıklarından temin etmek, yıl boyunca elde edilen bilgi ve veri ile mukayese etmek,

(35) Yıllık performans programına göre yürütülen faaliyetlerin, belirlenmiş performans hedeflerine göre hedef ve gerçekleşme durumunu (sapmaları), geçerli ve ikna edici bir şekilde meydana gelen sapmaların nedenlerini ve alınacak tedbirleri, belediye borçlarının durumunu açıklayan Başkanlık Faaliyet Raporunu hazırlamak, her yıl Nisan ayında Belediye Meclisine sunmak, kamuoyuna açıklamak, hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunu yayımlamak ve birer örneğini Sayıştay ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göndermek,

(36) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının Yıllık Yatırım Programı Hazırlama Rehberi çerçevesinde Belediyenin stratejik plan ve yıllık performans programı ile uyumlu olacak şekilde Belediyenin yatırım programını hazırlamak, onaylanan projelerin yatırım programına girmesini sağlamak, yatırım programında yer alacak projeleri Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka-Ya) aracılığı ile elektronik ortamda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletmek,

(37) Belediye yatırımlarının il genelinde koordinasyonu için gerektiğinde Belediyeyi Vilayet nezdinde temsil etmek, İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında Genel Sekretere sekretarya hizmeti sunmak, katılımını takip etmek, toplantı sonuçlarını muhafaza etmek ve değerlendirmek, Belediyenin yatırım programında bulunan ve bulunmayan projeleri ile bu projelerin gerçekleşme durumlarını İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) girmek, Yatırım Değerlendirme Raporunu yılda dört dönem halinde hazırlamak ve Valiliğe göndermektir.

(38) Stratejik planlama ve performans programlarını için alt yapı teşkil edecek verilerin toplanması, sınıflandırılması, depolanması, güncellenmesi, analiz ve sentezi, istatistiki sonuçların elde edilmesi, geleceğe yönelik tahminlerde bulunulması ve uygun görülenlerin kamuoyu ile paylaşılması ile ilgili çalışmaları yönetmek, bu konularda standartlar belirlemek ve uygulamaya koymak,

(39) Belediye hizmetlerini değerlendirmeye yönelik olarak çeşitli anket çalışmalarını hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesinde Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile yakın bir koordinasyon ve işbirliği geliştirmek ve yürütmek,

(40) Cari İşlem Takip ve Veri Toplama Merkezini tesis etmek ve çalıştırmak, Belediyenin tüm görev alanları ve bu görev alanlarında yapılan işleri ile ilgili verilerin sağlıklı ve eksiksiz toplanması ve işlenmesi için Cari İşlem Takip ve Veri Toplama Merkezi Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönergesini hazırlamak, gerektiğinde güncelleştirmektir.

(41) Daire Başkanlıklarının ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının faaliyetlerinin gerektiğinde tanıtımı amacıyla, Belediye birimleri ve kuruluşlarının tamamlanan, devam eden ve planlanan faaliyet ve görevlerine ilişkin 5 ve 15 dakikalık kısa ve 60 dakikalık uzun brifinglerinin nasıl hazırlanacağını koordine etmek, en az geç haftada bir kez bu brifingleri ilgili birim ve kuruluşlardan almak ve düzenlemek, Özel Kalem Müdürlüğü, Genel Sekreterlik veya Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığından istenilen güncel bilgi, resim ve görüntüleri istenilen formatta 30 dakika içerisinde gönderebilecek durumda bulunmaktır.

(42) Belediye görev ve sorumluluk alanında kalmak suretiyle;

a) Yurtdışındaki mevcut kardeş kentlerle ilişkilerin devam ettirilmesi ve yurt dışından yeni kardeş kent ilişkilerinin kurulması, kardeş kentlerden gelen misafirlerin ağırlanması, kardeş kentlere gidecek görevlilere rehberlik edilmesi,

b) Yurtdışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı ekonomik ve sosyal ilişkiler geliştirilmesi amacıyla kültür, sanat ve spor alanlarında etkinliklerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

c) Dünyanın her tarafına dağılmış yurtdışı vatandaşlar ile tarihsel süreç içerisinde birbirinden uzak coğrafyalarda ayrı kaldığımız kardeş ve akraba topluluklarımızla iyi ilişkiler tesis edilmesi, bu amaçla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarla işbirliği yapılması,

ç) Balıkesir’in millî, manevî, tarihî, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin yurt dışında tanıtımının yapılması, yaptırılması, tanıtım için yabancı dilde yazılı ve görsel materyal geliştirilmesi, bu amaçla yurtdışında yapılan fuar, etkinlik ve toplantılara katılım sağlanması,

d) Dünya ve Türkiye seyahat ticaretinin Balıkesir’e yöneltilmesi için yurt dışındaki yabancı seyahat ticaret kuruluşları ile ortak projeler geliştirilmesi konularında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,

(43) Bütçesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığından olmak üzere sayılan bu alanlarda dış ilişkileri yönetmek, iyi niyet ve işbirliği protokollerinin imzalanmasını koordine etmek ve uygulanmalarını takip etmek, bu amaçla yurt dışında ve yurt içinde tertip edilen toplantılara katılmak,

(44) Yabancı yatırımcıyı Balıkesir’e çekmek üzere tarım, emlak, sanayii, ticaret gibi alanlarda tertip edilen uluslararası fuar ve organizasyonlara katılmak için ilgili Daire Başkanlıkları ile işbirliği yapmak, bütçesi ilgili Daire Başkanlığından olmak üzere bu amaçla yabancı dilde tanıtım materyalini hazırlamak, müracaatı zamanında yapmak, gerekli iş ve işlemleri başlatmak, yürütmek ve tamamlamak,

(45) Belediye Başkanının resmi yurtdışı programlarının koordinasyonu ile ilgili olarak Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği yapmak ve seyahat planlamasını yapmak, Belediye Meclis kararı istihsali ve ilgili idarelerle gerekli yazışmaları zamanında tamamlamak, gerektiğinde yurt dışında Belediye Başkanına refakat etmek,

(46) Belediye, bağlı kuruluş ve belediye şirket personellerinin yurtdışı eğitim ve görevlendirmelerini organize etmek Belediye Meclis kararı istihsali ve vize işleri başta olmak üzere eğitim ve görevlendirmelerle ilgili gerekli işlemleri tamamlamak, yurt dışı eğitim ve görevlendirmelerin kayıtlarını tutmak, kayıtları belediye Arşiv Yönergesi esaslarına göre 15 yıl muhafaza etmek,

(47) Yurtiçinde mukim diplomatik misyon temsilcileri ile yurtdışından gelen yabancı konuk veya yabancı yatırımcıların çeşitli nedenlerle Belediyeyi ziyaretleri öncesinde gerekli koordinasyonu sağlamak, kenti ziyaretleri sırasında refakat etmek, sıralı yönetim kademeleri ile yapılan resmi görüşmelere katılım sağlamak, tercümanlık hizmetlerini vermek, görüşme notlarını tutmak, tutulan notları belediye Arşiv Yönergesi esaslarına göre 5 yıl muhafaza etmek,

(48) Yurtdışındaki tanıtım faaliyetlerini Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı aracılığı ile kamuoyuna duyurmak, Yurtdışında gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordine etmek,

(49) Belediyeye intikal eden yabancı dilde yazı, belge ve dokümanın incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili Belediye birimlerine ve kuruluşuna ve/veya ilgili kurumlara ulaştırılmasını sağlamak, Belediye birimlerince yabancı muhataplara gönderilecek yazı, belge ve dokümanın yabancı dilde hazırlanması,  hazırlatılmasını sağlamaktır.


No Tarih Açıklama İndir
033 12.01.2021 Kent Estetiği Kurulu Yönetmeliği
656 23.07.2019 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği