Zabıta Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Hüseyin Turhan
 • Görevi : Zabıta Dairesi Başkanı

 • Özgeçmiş

  Hüseyin Turhan 1962 Susurluk - Gökçedere doğumludur. İlkokulu Gökçedere İlkokulunda ortaokulu Demirkapı Ortaokulunda okumuş olup, Balıkesir Ticaret Lisesinden mezun olmuştur. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ön lisans mezunudur.

  1986 yılında Balıkesir Belediyesinde Zabıta Memuru olarak göreve başlamıştır. Zabıta Teşkilatında Komiserlik ve Amirlik görevlerinde bulunmuştur. 2009 - 2011 yılları arasında Balıkesir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2011 - 2014 yılları arasında Balıkesir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2015 - 2019 yılları arasında ise merkez ilçe Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

  2019 nisan ayı itibariyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Turhan; evli ve iki kız, iki torun sahibidir.

 • Görevleri
 • Mevzuatlar
 • Faaliyet Raporları

Zabıta Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1) Vali, Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı sıralı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek,  Belediye meclisi ve encümeni tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları, kanunlarda belirtilen cezaları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, aykırı hareket edenler ve mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında gerekli işlemleri yapmak,

(2) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önlemek, korunması belediyeye ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek,

(3) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek üzere gereken ön çalışmaları yapmak ve bu konudaki teklifleri Belediye Encümenine sunmak, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği zabıta hizmetleri görmek, Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak, Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak, emre aykırı davranış, dilencilik, gürültü, rahatsız etme, işgal, kimlik bildirmeme, çevreyi kirletme, afiş asma kullanımı şeklindeki kabahatlere müdahale etmek,

(4) Yangın, deprem ve su baskını, araç kazası gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak; elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon gibi kamu hizmeti veren tesislerde meydana gelen arızaların tespiti halinde derhal ilgililere bildirmek ve gerekli önleyici tedbirleri almak, Belediye sınırları dışında olabilecek yangın ve doğal afetlere, talep edilen yardım ve desteği, İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Birimi ile koordine etmek ve hazırlanmasını sağlamak,

(5) Etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, ayıplı taksitli ve kampanyalı satışlar ve diğer konularda denetim görevlerini yerine getirmek, kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak,

(6) İşyerleri, gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine girmek, gerekli kontrolleri yapmak, sahip veya işletenlerinden ilgili belgeleri istemek, ruhsatlı olup olmadığını denetlemek, gerekiyorsa haklarında tutanak düzenlemek ve yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak,

(7) Ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak,

(8) İzin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, izinsiz işgallerde ve belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda tahsilat görevlilerine yardımcı olmak,

(9) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek, korunan eser, icra ve yapımların kaydedildiği ve taşındığı materyallerin (CD, VCD, USB vb.) yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek,  umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önlemek, başkalarına ait ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını izinsiz işgal edenleri men etmek, pazar, panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunmak,

(10) Bandrollenmesi zorunlu olan nüshaların ve süreli olmayan yayınların bandrollü;  fikir ve sanat eserlerine ait materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerlerin sertifikalı olup olmadıklarını denetlemek üzere illerde oluşturulan Valilik Denetim Komisyonu’na katılım sağlamak,

(11) Gıda ile ilgili olanlar dâhil, birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri denetlemek, izin ve tescil işlemlerini yaptırmadan gıda üretimine geçen ve/veya bu ürünleri mübadele konusu yapan gerçek veya tüzel kişileri üretimden men etmek, üretilen ürünlere el koymak, üretim izni alınmamış gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri satan veya miadı dolmuş gıda maddelerini satan işyerlerindeki ürünlere el koymak, bu ürünleri satan işyerlerini idarî para cezası ile cezalandırmak, yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek,

(12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, tutanak tutmak,

(13) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak, İl Tütün Denetleme Kuruluna personel göndermek,  kamuya açık alanlarda halkın sıhhatine zarar veren maddelerin kullanılmasını tecrit etmek, kamuya açık kapalı alanlarda sigara içenleri tespit etmek,

(14) Bir yerde çevre ve insan sağlığına zarar verebilecek, hayvansal kaynaklı hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, yaygın hastalık ve salgın durumunda il merkezinde tesis ve teşkil edilen Yerel Hastalık Kriz Merkezi (YHKM)’ne katılmak,

(15) Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde münhasıran sebze ve meyve toptancı hali ve bu çerçevedeki denetim hizmetlerinin yerine getirilmesinde istihdam edilmek üzere, 6 aydan az süreli olmamak üzere, halin büyüklüğüne ve işlem hacmine göre yeterli sayı ve nitelikte hali zabıtası görevlendirmek,  mevzuat çerçevesinde toptancı halini, varsa özel halleri, varsa büyükşehir belediyesi gözetim ve kontrolündeki pazar yerlerini, hayvan pazarı, borsası, panayırları, kurbanlık hayvan satış yerleri ve kesimhaneleri denetlemek, mevzuata uymayan veya belgesi olmayanlara idari para cezası uygulamak, her türlü hayvan ve hayvansal ürünlerin naklinde kullanılan belgeleri aramak, kontrol etmek ve ilgili belgeler olmadan yapılan nakillerde hayvan ve hayvansal ürünleri alıkoyarak idari olarak bağlı bulunduğu en yakın mülki idare amirine bildirmek, hayvanların, mezbaha ve et kombinası dışında İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kesimlerini önlemek,

(16) İlgili Daire Başkanlıkları ile işbirliği içerisinde, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, izinsiz yapıları tespit etmek,  yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan izinsiz ve yıkılacak derecedeki yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girmek, binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak ve yasal yaptırım uygulamak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurmak, binalara ve sokaklara verilen numaralara ve isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına sebep olanları, umumi kullanıma açık çeşmeleri kıran ve bozanları tespit etmek, afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaların tahliyesi ve yıkımı konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde destek sağlamak,

(17) Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli ve yaşlılar ile sosyal hizmetlere muhtaç diğer kişileri tespiti halinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne ile Aile veSosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirmek, cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ile asker ailelerinden yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak, sonuçları talep sahibine iletmek,

(18) Çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bildirmek ve bu konuda verilen diğer görevleri yerine getirmek, ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı madde atılmasını önlemeye yönelik tedbirler almak, su kaynaklarının etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak, Belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde, orman memurlarına yardımcı olmak, sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların tespiti halinde durumu Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bildirmektir.

(19) Trafikle ilgili kanunların Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi ve Alt Yapı Koordinasyon Merkezi kararlarını takip etmek ve bu kararlar uyarınca, belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını, tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerini denetlemek, trafik ile ilgili alınan kararlardan yetki ve uhdesinde olan iş ve işlemleri yapmak ve gerektiğinde tutanak tanzim etmek, trafiğin akışını kolaylaştırma, gereksiz durma ve duraklamaları önleme bakımından,    trafik akımı programları ile toplu taşıma araçlarının kalkış varış ve ara durakları için zaman tarifeli uyup/uymadığını ve güzergâhlarını kontrol etmek,

(20) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlarda, istasyon ve limanlarda, karayolu, demiryolu ve denizyolunu kullanan toplu taşıma araçlarında fiyat ve zaman tarifeleri ile tüm ulaşım araçlarının mevzuata uygunluk denetimlerini yapmak, kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken, izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan taşımacılıkla ilgili işleri tespit etmek, sakınca varsa derhal men etmek ve tutanak tutmak,

(21) Yaya ve taşıt yollarında yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren, motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırtmak, taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önlemek,

(22) Büyükşehrin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yollarda, yürütülen alt yapı çalışmalarında ve karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak diğer çalışmalarda trafik güvenliğinin sağlanması yönünden emniyetle ilgili trafik önlemlerini almak, gerekli kontrol ve denetimleri yapmak, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı ve çalışma ilgilileri (Fen elemanları) ile koordineli olarak almak, aldırmak ve denetlemek,

(23) Karayolları ve kenarlarındaki yapı ve tesisler ile ilan ve reklam panoları için belge aramak, bu kapsamda yapılan işlerde ilgili Daire Başkanlıklarının yetkili elemanlarıyla birlikte hareket etmek,

(24) Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere geçici olarak trafik ışıklı işaretleri, işaret levhaları koymak ve yer işaretlemeleri yapmak, Belediyelerce konulan trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek, tespiti halinde müsebbipleri hakkında tutanak tanzim etmek, yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen ve görev alanında bulunan tedbirleri almak,

(25) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği trafik hizmetlerini görmek, beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak, korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek,

(26) Güvenlikle ilgili kanunların belediyelere görev olarak verdiği hususları takip, kontrol etmek, Başkanlık birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve bu birimlerle koordineli olarak, mesai saatleri içinde ve/veya dışında devamlı veya süreli olarak güvenlik zabıtası ve/veya özel güvenlik personeli tahsis etmek,

(27) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği görevleri yerine getirmek üzere Daire Başkanlığı genelinde koordine etmek, afet ve acil durum plânlarına göre, Daire Başkanlığından talep edilen ekip ve donanımı hazırlamak, bu donanımı kullanacak personelin plan görevlerine yönelik olarak eğitimlerini planlamak,

(28) Belediye bina, tesis ve hizmetlerinde koruyucu güvenliğin kesintisiz devamı için Koruyucu Güvenlik Yönergesi hazırlamak ve gerektiğinde güncellemek, Başkanlığın Nöbetçi Amirliği ve Nöbetçi Memurluğu hizmetlerini yürütmek,

(29) Özel Mevzuat hükümleri ile Belediye Zabıtasına verilen görevlere benzer görevler ile de yükümlü kılınmış diğer genel ve özel zabıta kuruluşları ile işbirliği yapmak, zabıta hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerleri varsa belirmek, bu maksatla gönüllü zabıta teşkiline dair iş ve işlemleri yürütmek,

(30) Kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde, tüm tespitlerine ilişkin tutanak tanzim etmek ve tanzim edilen tutanakları gereğini takip etmektir.


No Tarih Açıklama İndir
655 23.07.2019 Zabıta Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Açıklama İndir
Zabıta Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
Zabıta Daire Başkanlığı 2015 Performans