icon-cloud.svg
29
°
logo-2.png
cloud.png
29
°
  • Çevre Koruma ve Atık Yönetimi

6360 Sayılı Kanunla kurulan ve 30.03.2014 yerel seçimleri sonrasında faaliyete başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin teşkilatlanması kapsamında, Çevre Koruma ve Atık Yönetimi ile ilgili çalışmalar, Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları arasında bulunuyor.

Balıkesir’in 2 denize kıyısı olan 14272 km2’lik geniş bir coğrafyasının bulunması nedeniyle, büyükşehir belediyesi organizasyonunda yer alan BASKİ Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da çevre korumaya yönelik çalışmalara işbirliği ve koordinasyon içerisinde katılıyor.

2014 yılında yapılanma sürecini tamamlayan Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, farklı uzmanlık gerektiren çalışmalarını, organizasyonunda bulunan Ruhsat Ve Denetim Şube Müdürlüğü, Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü, Proje Ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü ve Çevre Koruma Ve Denetim Şube Müdürlüğü ile gerçekleştiriyor.

Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığında 31’i teknik olmak üzere toplam 46 personel çalışıyor. Çevre Koruma Ve Denetim Şube Müdürlüğü, 23 personelle en çok çalışanı olan ve yoğun faaliyeti bulunan birimi. Atık Yönetimi’nde 9, Ruhsat Denetiminde ise 7 kişi çalışıyor.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/i maddesine göre, Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Koruma ve Atık Yönetimi ile ilgili görev ve sorumlulukları şunlar:

‘’Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.’’

BASKİ Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının ve körfezin korunmasını başlıca öncelikleri arasında bulunduruyor ve bu yönde önlemler alıp, projeler geliştiriyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Stratejik Planında yer alan Entegre Kırsal Kalkınma Ana Amacı kapsamında, ‘’Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımına’’ yönelik bir hedef belirleyerek faaliyetler gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı da Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın projelerinde bina ve tesis yapım işlerinde rol alıyor.

Büyükşehir Stratejik Planında ‘’Çevre Koruma ve Atık Yönetimi’’ Yatırımları

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, 2015 - 2019 dönemini kapsayan Stratejik Planında, Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın stratejik amacı Kara Deniz Ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Ve Balıkesir İli Doğal Çevresinin Korunması olarak tanımlandı ve 3 ayrı performans hedefi belirlenerek, bu hedeflere yönelik faaliyetlere 5 yıllık süreçte toplam 60 milyon 875 bin Türk Lirası kaynak ayrılması öngörüldü.

Bu kaynakların yüzde 96,76’lık kısmının Atık Yönetimi Faaliyetlerinin Geliştirilmesi için kullanılması planlanıyor.

 

 

2015 Bütçesi ve Performans Programına Göre ‘’ ’Çevre Koruma ve Atık Yönetimi’’

Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılı toplam bütçesinin % 1,30’unu oluşturan 8 milyon 447 bin 600 " Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın çalışmaları için ayrıldı.

2015 Yılı Performans Programına göre ayrılan 5 milyon 700 bin " toplam kaynağın, Atık Geri Kazanım, Enerji Eldesi Ve Bertaraf Hizmetlerinin Sağlanması ( 3 milyon 449 bin "); Deniz Kirliliğinin Önlenmesi 1 milyon yüz bin "); Gürültü Ve Hava Kirliliğinin Önlenmesi (1 milyon bin ") şeklinde kullanılması planlandı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2015 yılı Performans Programına göre Tarımsal Atık Miktarlarının Tespiti, Depolama Ve Kullanım Alanlarının Belirlenmesi ve Biokütle Ve Organik Gübre Üretim Tesislerinin Kurulumunun Özendirilmesi yönündeki faaliyetler için 352.000" kaynak kullanılacak.

 

İlgili Faaliyet Raporları

 

Fen İşleri 2015 - 2019 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Fen İşleri 2015 Performans Programı
icon-dowloand-button.svg
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2015 Performans
icon-dowloand-button.svg
Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 2015 Performans
icon-dowloand-button.svg

 

İlgili Mevzuatlar

 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Fen İşleri Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Toptancı Hali Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik
icon-dowloand-button.svg
Kesimhane Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Hayvan Pazarı Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg