icon-cloud.svg
33
°
logo-2.png
cloud.png
33
°
  • İnsan Kaynakları

5216 Sayılı Kanunun 21.maddesine göre, Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarınauygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur.

Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere yardımcı olmak üzere, norm kadroya uygun olarak genel sekreter yardımcısı atanabilir.Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanır.

Personel istihdamı 5216 Sayılı Kanunun 22.maddesine göre, Büyükşehir belediyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur.

Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık müstakil daire başkanları, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar.

Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının % 10'unu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (30.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere hastalık ve yıllık izinleridahil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda enfazla iki kez ikramiye ödenebilir.

 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapısı

30 Mart 2014 tarihi itibariyle kuruluşu fiilen gerçekleşen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ‘’Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe’’ göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal yapısı ve organizasyon şeması ilgili kanunlarla belirtildiği üzere şekillendirilerek, kuruluş ve örgütlenme çalışmaları 2014 yılı içerisinde tamamlanmıştır.  

 

Büyükşehir teşkilatındaki üst yönetim pozisyonları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Özel Kalem Müdürü1
Teftiş Kurulu Başkanlığı1
1. Hukuk Müşaviri1
İç Denetim Birimi Başkanlığı1
Genel Sekreter1
Genel Sekreter Yrd.2
Daire Başkanlıkları21
Şube Müdürlükleri73