icon-cloud.svg
17
°
logo-2.png
cloud.png
17
°
  • Denetim, Kontrol ve İzinler
baskan_img

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ‘’Denetim, Kontrol ve İzinler’’ İle İlgili Maddeleri

5216 / Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri,

fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

5393 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ‘’Denetim, Kontrol ve İzinler’’ İle İlgili Maddeleri

5393 / Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

 

İlgili Faaliyet Raporları

 

Fen İşleri 2015 - 2019 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Fen İşleri 2015 Performans Programı
icon-dowloand-button.svg
Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 2015 Performans
icon-dowloand-button.svg
İtfaiye Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
İtfaiye Daire Başkanlığı 2015 Performans
icon-dowloand-button.svg
Zabıta Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Zabıta Daire Başkanlığı 2015 Performans
icon-dowloand-button.svg

 

İlgili Mevzuatlar

 

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
İtfaiye Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Fen İşleri Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Zabıta Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Kent Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik
icon-dowloand-button.svg