icon-cloud.svg
17
°
logo-2.png
cloud.png
17
°
  • Kurumsal Yönetim Hizmetleri
baskan_img

6360 Sayılı Kanunla kurulan ve 30.03.2014 yerel seçimleri sonrasında faaliyete başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, merkezde kurulan Karesi ve Altıeylül İlçeleri ile birlikte 20 ilçesi bulunan,  görev ve sorumluluk alanı 14272 km²’lik geniş bir coğrafyayı kapsayan büyük bir organizasyondur.

2014 yılı içerisindeki 9 aylık faaliyet süresi içerisinde, 5216 Sayılı Kanunun 21.maddesi kapsamında teşkilatlanma süreçlerini hızla tamamlayarak, kentle ilgili hizmet üretmeye ve yatırımlar gerçekleştirmeye başlamıştır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Teşkilatı

Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşmakta; birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile gerçekleşmektedir.

30 Mart 2014 seçimleri sonucu ilk kez oluşan ve toplam 94 üyesi bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Nisan 2014’ten itibaren düzenli olarak toplanarak, kent genelinde kararlar almaktadır.

Büyükşehir Belediyesinin kurumsal organizasyonunda doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanına bağlı olarak Genel Sekreter, 1.Hukuk Müşaviri, Özel kalem Müdürü ve Danışmanlar bulunmaktadır.

Balıkesir Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmamaktadır. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere yardımcı olmak üzere, norm kadroya uygun üç genel sekreter yardımcısı atanmıştır. Belediye birimleri mali-idari birimler, yatırımcı birimler, imar ve teknoloji birimleri şeklinde fonksiyonel farklılıklarına göre genel sekreter yardımcılarına bağlı çalışmaktadır.

Büyükşehir belediyesi personeli, büyükşehir belediye başkanı tarafından atanmaktadır. Norm Kadroya göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 16 daire başkanlığı ve bunlara bağlı 54 şube müdürlüğü oluşturularak, yasa gereği büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulmuş; göre ve çalışma yönetmelikleri onaylanmıştır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde norm kadro ve ihtiyaç fazlası personel de dahil olmak üzere; 612 memur, 702 işçi ve 57 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 1371 personel bulunmaktadır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı için, 5216 Sayılı Kanunun 20.maddesine göre, şehrin nüfusuna bağlı olarak beşi geçmemek üzere en az dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olması şartı ile  başkan danışmanı görevlendirilebilmektedir. Büyükşehir’de halen iki danışman görev yapmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi’nin Yönetimi

5216 sayılı Kanunun 18.maddesine göre belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, belediye teşkilâtını Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek,  bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak Büyükşehir belediye başkanının görevidir.

Büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak;  belediyenin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamakta başkanın görevleri arasındadır.

Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanmaktadır.

Büyükşehir Belediyesine Bağlı Kuruluşlar

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu içerisinde tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlar da bulunmaktadır.

31.03.2014 2014/6072 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan BASKİ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Balıkesir’in su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak ve işletmekten sorumludur.

5216 Sayılı Kanunun 26.maddesine göre Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilmektedir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan 7 şirket bulunmaktadır.

Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev almaktadır.

baskan_img

Büyükşehir Belediyesi’nin Yönetim Merkezi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kurumsal faaliyetlerini büyükşehir belediye başkanının çalışma ofisinin de bulunduğu, Öz Merkez’de yürütmektedir.  Daha önce Balıkesir İl Özel İdaresi tarafından kullanılan ve 6360 Sayılı Kanun gereğince 30 Mart 2014 yerel seçimleri ile birlikte il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırılması sonucu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufuna geçen bina, ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenerek kullanıma uygun hale getirildi.


Kurumsal Yönetimi Sağlayan Birimler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kentte ulaşımdan çevreye, imardan kültürel ve sosyal hizmetlere kadar görev ve sorumluluklar üstlenen icraat ve yatırımcı birimlerine çok yönlü destek veren; kurumsal yapının uyum içinde çalışmasını sağlayan birimleri şunlardır:

•  Özel Kalem Müdürü
Başkanlık makamının tüm faaliyetleri, Özel Kalem Müdürlüğü tarafından, görev ve çalışma yönetmeliği dahilinde izleniyor ve yönetiliyor. 2015 yılı bütçesi 3.224.503 Türk Lirası olan Özel Kalem Müdürlüğü, Temsil ve Protokol Şefliği ve Basın-Yayın ve Hakla İlişkiler Şefliği olmak üzere iki birimle hizmet veriyor.   
Özel Kalem Müdürlüğü’nün 2015-2019 Büyükşehir Stratejik Planındaki amacı, ‘’Büyükşehir Belediye Başkanlığı Makamının Her Düzeyde En Şekilde Temsilini Sağlamak Ve Faaliyetlerin Organizasyonunu Gerçekleştirmek’’ şeklinde tanımlanıyor ve 5 yıllık plan süresince toplam 14.974.454 ₺ harcama öngörülüyor. 

•  İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Norm kadro esasları ve Kurum ihtiyacı doğrultusunda her statüde personel ihtiyacını stratejik plana uygun olarak kısa ve uzun vadede tespit etmek ve ihtiyaca göre kadro iptal / ihdas işlemlerinin Meclis’te görüşülmesini sağlamak İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları arasında bulunuyor.  2015 bütçesi 5.120.200,-₺ olan Daire Başkanlığı, çalışmalarını 5 şube müdürlüğü ile sürdürüyor.

Daire Başkanlığı’nın 2015-2019 Büyükşehir Stratejik Planındaki amacı, ‘’Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynaklarının Kurum İlkelerine Uygun Olarak Yönetilmesi Ve Optimum Faydanın Sağlanması olarak’’ ifade ediliyor ve 5 yıllık plan süresince toplam 168.531.754₺ harcama öngörülüyor.

• Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilişim Teknolojisinde olan gelişmeleri takip ederek, belediye birimlerinin verimli ve etkili çalışmalarını sağlamak için ihtiyaç duyulan yönetim bilgi sistemi yazılımlarını en güncel teknolojilerden yararlanarak temin etmek ve  ortak bir veritabanında hizmete alınmasını sağlamak, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları arasında bulunuyor.  2015 bütçesi 5.460.800,-₺ olan Daire Başkanlığı, çalışmalarını 2 Şube Müdürlüğü sürdürüyor.

Daire Başkanlığı’nın 2015-2019 Büyükşehir Stratejik Planındaki amacı, ‘’Büyükşehir Belediyesinin İletişim Hizmetlerini Güvenli Ve Sağlıklı Bir Şekilde Gerçekleştirmek’’ şeklinde tanımlanıyor ve 5 yıllık plan süresince toplam 15.905.631₺ harcama öngörülüyor.

• Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Daire Başkanlıklarının hazırladığı ihale dosyalarının tüm süreçlerinin yönetimi; belediye hizmet binalarının ısıtma, elektrik, haberleşme, taşıma, temizlik, hizmetleri, hizmet araçlarının kiralanması, belediye birimlerine yönelik destek hizmetlerini yerine getirmek, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları arasında bulunuyor. 2015 bütçesi  54.773.295₺ olan Daire Başkanlığı, çalışmalarını 3 şube müdürlüğü ile sürdürüyor.

Daire Başkanlığı’nın 2015-2019 Büyükşehir Stratejik Planındaki amacı ‘’Hemşerilerimize, Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin Tüm Birimlerinin, Hizmetlerimizi Hızlı, Kaliteli Ve Sağlıklı Bir Şekilde Sunabilmesi İçin Gerekli Olan Desteği’’ ve ‘’Gerek Personel Gerekse İşsel Donanım Olarak Yeterli Hale Gelmesini Sağlamak.’’ Şeklinde tanımlanıyor. 5 yıllık plan süresince hedefler için toplam 208.153.405₺ harcama öngörülüyor.

• 1. Hukuk Müşavirliği

Belediye tarafından ve/veya belediye aleyhine açılan davalarla icra takiplerini, Belediye 
Başkanı adına; adli, idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde vekâleten 
takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak, dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak, 
ayrıca Belediye Başkanı tarafından tevdi edilen konular hakkında mütalaa vermek, 1.Hukuk Müşavirliğinin görev ve sorumlulukları arasında bulunuyor.  1.Hukuk Müşavirliği’nin 2015 bütçesi 1.982.500 Türk Lirası.

2015-2019 Büyükşehir Stratejik Planındaki amacı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aleyhine Açılan Dava Ve Yapılan İcra Takipleri İle İdaremiz Tarafından Çeşitli Kurum Ve Kişilere Karşı Açılan Davalar Şekilde Sonuçlandırmak Ve İdaremizi Temsil Etmek; olarak tanımlanıyor ve 5 yıllık plan süresince toplam 10.115.000 ₺ harcama öngörülüyor.

• Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

‘’Belediyenin stratejik plan ve performans programını, yatırım programını, bütçesini ve faaliyet raporunu hazırlamak, faaliyetlerin performans programına uygunluğunu izlemek, bütçe ve muhasebe kayıtlarını yürütmek, gelir tahakkuku, takip ve tahsil işlerini yürütmek, mali kanunlar ve mevzuatla ilgili üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,  Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek; İç kontrol sistemini kurmak ve Sayıştay denetim sorgularını cevaplamak’’ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları arasında bulunuyor. 2015 bütçesi  70.576.200,-₺ olan Daire Başkanlığı, çalışmalarını 4 şube müdürlüğü ile sürdürüyor.

2015-2019 Büyükşehir Stratejik Planındaki amacı, ‘’Mali Kaynaklarımızı Ve Varlıklarımızı Kesintisiz Hizmet Anlayışı İle Yöneterek Sürdürülebilir Bir Mali Yapı Oluşturmak’’ şeklinde tanımlanıyor ve
5 yıllık plan süresince toplam 397.845.450₺ harcama öngörülüyor. 

• Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

‘’Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne gelen evrakların dağıtımını yapmak, Kurum dışına gidecek evrakların ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak;  Kurumun arşiv hizmetlerini yürütmek;  Belediye Meclisi ve Encümeni gündemini oluşturmak;  ilgililerine dağıtmak, kararlarını yazmak ve ilgili Daire Başkanlıklarına dağıtımını yapmak;  Belediye Meclisi ve Encümeni'nin işleyişine yönelik her türlü iş ve işlemlerini yerine getirmek,’’ Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları arasında bulunuyor. 2015 bütçesi  2.484.500,-₺ olan Daire Başkanlığı, çalışmalarını 5 şube müdürlüğü ile sürdürüyor.

2015-2019 Büyükşehir Stratejik Plandaki Amacı, ‘’Etkin, Verimli Ve Kaliteli Hizmet Üretimi İçin Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’’ şeklinde tanımlanıyor ve 5 yıllık plan süresince toplam 15.262.750 ₺ harcama öngörülüyor.

 

İlgili Faaliyet Raporları

 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 2015 Performans
icon-dowloand-button.svg
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 2015 Performans
icon-dowloand-button.svg
Mali İşler 2015 - 2019 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Mali İşler 2015 Performans
icon-dowloand-button.svg
Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı 2015 Performans
icon-dowloand-button.svg

İlgili Mevzuatlar

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Personel Performans Değerlendirme Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Hasta Nakil Hizmetleri Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Elektronik Haberleşme Kullanım Hakları ve Ücretleri Hakkında Yönetmelik
icon-dowloand-button.svg
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg