icon-cloud.svg
29
°
logo-2.png
cloud.png
29
°
logo-2.png
  • İtfaiye - Afet Yönetimi
baskan_img

6360 Sayılı Kanunla kurulan ve 30.03.2014 yerel seçimleri sonrasında faaliyete başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin teşkilatlanması kapsamında, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinde yer alan İtfaiye ve Afet ile ilgili görev ve sorumluluklar, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesine bu görev ve sorumluluklar şunlar:

Madde 7/u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

Madde 7/z) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında tamamlanan teşkilatlanma süreci kapsamında çalışma yönetmeliği tamamlanan İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı, Müdahale ve AFKOM Şube Müdürlüğü ve Yangın Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü olmak üzere iki alt birim bulunuyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığında 197 Memur,  117 işçi,  200 Hizmet Alımı ile olmak üzere toplam 514 personel ile görev yapıyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı’nın ayrıntılı görev, yetki ve sorumlulukları şunlar:

1. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
2. Su baskınlarına müdahale etmek, doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak, talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
3. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
4. Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
5. Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
6. Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
7. Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
8. İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,

Büyükşehir Stratejik Planında ‘’İtfaiye ve Afet Yönetimi’’ Yatırımları
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, 2015 - 2019 dönemini kapsayan Stratejik Planında, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın stratejik amacı ‘’Balıkesir İl Genelinde İtfaiyenin Etkinliğini Artırmak’’ olarak tanımlandı ve 3 ayrı performans hedefi belirlenerek, 5 yıllık süreçte toplam 131 milyar 37 milyon Türk Lira kaynak ayrılması öngörüldü. 

baskan_img

Plan döneminde kaynakların yüzde 90’lık kısmını oluşturan 118 milyon 25 bin ₺’nın, Donanımlı Ve Teknolojik Bir İtfaiye Oluşturmak için kullanılması planlanıyor.  Kaynakların %9’unu oluşturan 12,2 milyon ₺’nın ayrıldığı Hizmet Binalarının İtfaiye Standartlarına Uygun Hale Getirilmesine yönelik çalışmalar,  2018 yılında tamamlanacak.

Yangından Korunma Ve Hazırlanma Konusunda Bilinç Düzeyini Yükseltmek hedefiyle ilgili faaliyetler için 5 yılda toplam 812 bin ₺ kaynak kullanılacak.

baskan_img

2015 Bütçesi ve Performans Programına Göre ‘’İtfaiye ve Afet Yönetimi’’ 
Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılı toplam bütçesinin  % 7,22 ‘sini oluşturan  46.961.300,-₺    İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın çalışmaları için ayrıldı.
 
İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, 2015 Yılı Performans Programına göre  en çok kaynak ''Donanımlı ve Teknolojik bir itfaiye Oluşturmak'' için  ayrılacak. 2015 yılında bu hedefle ilgili yatırımlar için 16 milyon 755 bin ₺ harcanması öngörüldü. 

''Yangından Korunma Ve Hazırlanma Konusunda Bilinç Düzeyini Yükseltmekle'' ilgili faaliyetlere ise 170 milyon ₺ harcanacak. 

 

 

 

İlgili Faaliyet Raporları

İlgili Mevzuatlar

Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
İtfaiye Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg