icon-cloud.svg
33
°
logo-2.png
cloud.png
33
°
  • İtfaiye - Afet Yönetimi
baskan_img

         6360 Sayılı Kanunla kurulan ve 31.03.2019 yerel seçimleri sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin teşkilatlanması kapsamında, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinde yer alan İtfaiye ve Afet ile ilgili görev ve sorumluluklar, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinde belirtilen bu görev ve sorumluluklar şunlardır:

Madde 7/u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

Madde 7/z) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı; Müdahale ve Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü, Eğitim ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü, Yangın Önleme ve Denetim Şube Müdürlüğü, Balıkesir Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (BAKOM) Şube Müdürlüğü olmak üzere dört alt birimi bulunmaktadır.

İtfaiye Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.

2. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.

3. Su baskınlarına müdahale etmek.

4. Afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak.

5. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.

6. 30/09/2020 tarihli ve 3033 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği kapsamında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer olaylara yangın durumunda ilk müdahalede bulunmak, keşif-tespit, arama/kurtarma faaliyetlerinde 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili çalışma grubuna destek vermek, dekontaminasyon görevlerini valilik ile iş birliği içerisinde yerine getirmek.

7. Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.

8. Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle iş birliği yapmak.

9. Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek.

10. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında baca temizliği yapmak ya da belediye tarafından yetkilendirilmiş kişi ve kuruluşlara yaptırmak ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek.

11. Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak.

12. İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerinin tespiti için ilgili birimlere görüş bildirmek.

13. İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü raporları vermek ve görüş bildirmek.

 

 

baskan_img
baskan_imgbaskan_imgbaskan_imgbaskan_img

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Mevzuatlar

Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
İtfaiye Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Afet ve Acil Durum Müdahale Planı
icon-dowloand-button.svg