icon-cloud.svg
33
°
logo-2.png
cloud.png
33
°
  • Belediye Meclisi

Büyükşehir Belediyelerinin kurumsal yapısı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3. maddesine göre, Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni ve Belediye Başkanlığından oluşmaktadır.

Meclisin Oluşumu (5216 Sy. Kanun Madde 12)

Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur.  Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, Büyükşehir Belediye Meclisinin doğal üyesidir. Büyükşehir ilçe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

Meclis Toplantıları (5216 Sy. Kanun Madde 13)

Büyükşehir Belediye Meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir. Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur.

Büyükşehir Belediye Başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.

Büyükşehir Belediye Başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir.

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de Büyükşehir Belediye Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.

Büyükşehir Belediye Başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir.

Büyükşehir Belediye Meclisi ve ilçe belediye meclisi kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.

Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanına gönderilir. Üç ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.

 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanlık Divanı: 

Meclis Başkanı : Ahmet AKIN
Meclis I. Başkan Vekili : Dursun MİRZA
Meclis II. Başkan Vekili : İbrahim PALAZ
Divan Katibi Asil Üye : Aşkıbirce UZKURT
Divan Katibi Asil Üye : Canset SEVİM
Divan Katibi Yedek Üye : Akın ERTÜRK
Divan Katibi Yedek Üye : Faruk AKKOCA

 

Büyükşehir Belediyesi Meclisinde AK Parti ve CHP'nin siyasi parti grubu bulunmaktadır.

Meclis Grup Başkanlıkları;

Cumhuriyet Halk Partisi– Meclis Grup Başkan V.  : Ali Kemal DEVECİLER

Grup Sözcüsü : Melih BAĞCI

 

Adalet ve Kalkınma Partisi – Meclis Grup Başkan V. : Yasin SAĞAY

Grup Sözcüsü :