icon-cloud.svg
27
°
logo-2.png
cloud.png
27
°
  • Belediye Meclisi

Büyükşehir Belediyelerinin kurumsal yapısı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3. maddesine göre, Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni ve Belediye Başkanlığından oluşmaktadır.

Meclisin Oluşumu (5216 Sy. Kanun Madde 12)

Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur.  Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, Büyükşehir Belediye Meclisinin doğal üyesidir. Büyükşehir ilçe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

Meclis Toplantıları (5216 Sy. Kanun Madde 13)

Büyükşehir Belediye Meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir. Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur.

Büyükşehir Belediye Başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.

Büyükşehir Belediye Başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir.

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de Büyükşehir Belediye Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.

Büyükşehir Belediye Başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir.

Büyükşehir Belediye Meclisi ve ilçe belediye meclisi kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.

Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanına gönderilir. Üç ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.

 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanlık Divanı: 

Meclis Başkanı : Yücel YILMAZ
Meclis I. Başkan Vekili : Ramazan BAHÇAVAN
Meclis II. Başkan Vekili : Ali YILDIZ
Divan Katibi Asil Üye : Seval ÖZBAY OKUR
Divan Katibi Asil Üye : Ahmet ÖNDER
Divan Katibi Yedek Üye : Muhammed Zahid BAYRAM
Divan Katibi Yedek Üye : Muhammed Mustafa SALİ

 

Büyükşehir Belediyesi Meclisinde AK Parti, CHP, İYİ Parti'nin siyasi parti grubu bulunmaktadır.

Meclis Grup Başkanlıkları;

Adalet ve Kalkınma Partisi – Meclis Grup Başkan V. : İsmail CANKUL

Grup Sözcüsü : Mehmet Birol ŞAHİN         

Cumhuriyet Halk Partisi– Meclis Grup Başkan V.  : Ali Kemal DEVECİLER

Grup Sözcüsü : Canan KIRDAR

İYİ Parti – Meclis Grup Başkan V. : Metin ÖZPINAR

Grup Sözcüsü : Özgür ÇELEBİOĞLU

 

Grubu Bulunmayan Siyasi Parti Temsilcileri 

Milliyetçi Hareket Partisi: Mustafa Levent GURUP