icon-cloud.svg
29
°
logo-2.png
cloud.png
29
°
 • Sosyal Destek ve Etkinlikler
baskan_img

6360 Sayılı Kanunla kurulan ve 30.03.2014 yerel seçimleri sonrasında faaliyete başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin teşkilatlanması kapsamında, vatandaşa yönelik sosyal destek, yardım ve sporla ilgili hizmetler; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları arasında bulunuyor.

Daire Başkanlığının görevleri arasında aynı zamanda kültür ve sanat çalışmalarının da bulunması nedeniyle, çalışmaları farklı uzmanlıkları gerektiren oldukça geniş bir alana yayılıyor.

2014 yılında yapılanma sürecini tamamlayan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı 4 ayrı şube müdürlüğü bulunuyor. Bunlardan ikisi; Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Gençlik Ve Spor Şube Müdürlüğü, 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesine göre Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal destek, yardım ve spor hizmetlerine yönelik faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

 

 

baskan_img

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün görev ve sorumlulukları şunlar:

 • Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ilkelerini hayata geçirmek.
 • Balıkesir Kent Konseyinin sekretarya görevini yapmak, Kent Konseyi ile ülke genelindeki Kent Konseyleri ve Belediye arasında koordinasyonu sağlamak.
 • Kentin kültür ve sosyal hayatında var olan değerlerin geçmişten günümüze aktarılmasına yönelik araştırmalar yapmak, yayınlamak; Araştırma merkezlerinde kente yönelik sosyal bilim alanında çalışmalar yapmak, arşiv oluşturmak ve yapılan çalışmaları desteklemek.
 • Yasalar ile sosyal hizmet alanında Belediyeye verilmiş yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ve planlamasını yapmak ve bu alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile eşgüdüm ve koordinasyonu sağlamak.
 • Yardıma muhtaç, yoksulluk ve yoksunluk içindeki bireylerin, bakıma ve korunmaya muhtaç çocukların, ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hizmetler gerçekleştirmek, projeler geliştirmek, uygulamak, uygulanan projeleri yürütmek, denetlemek.
 • Şiddete maruz kalmış kadınların korunması ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kadın sığınma evleri açmak.
 • Engellilerin toplum içerisinde engelsiz bir yaşam sürdürmelerine yönelik her türlü çalışmayı ilgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile koordineli olarak sürdürmek.
 • İlçelere ve şehirlerarası cenaze ve hasta nakil hizmetlerini planlamak organize etmek ve denetlemek.
 • Şehit aileleri, gazilerimiz ve aileleri ile bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin Belediye ile ilişkilerini yürütmek, her türlü eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını tespit etmek ve giderilmesini sağlamak, şehitlerimizi anma günlerindeki organizasyonları düzenlemek
   

Gençlik Ve Spor Şube Müdürlüğü’nün görev ve sorumlulukları arasında şu faaliyetler yer alıyor:

 • Kent halkının spor bilincinin oluşturulması ve spora en üst düzeyde katılımının sağlanması için gerekli projeleri üretmek, projelere ait etkinlikleri düzenleyip yürütmek.
 • Süreye bağlı olmaksızın, kurslar, spor ve gençlik konulu seminerler, panel ve konferanslar, kamplar düzenlemek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile ortak projeler üretmek.
 • Kent halkına spor yapma imkânları sağlamak, bölgesel araştırmalar ile yapılması gerekli tesisleri tespit etmek, Spor tesisleri ve tesis donanımlarının faal durumda olmasını sağlamak, sürdürmek ve verimliliğini artırmak.
 • Kentin sportif faaliyetlerine katkıda bulunacak organizasyonlar düzenlemek ve spor kulüplerince yapılan faaliyetleri teşvik etmek; Halka açık spor turnuvaları ve sportif faaliyetler düzenlemek, gerçekleştirmek.
 • Yurt ve dünya çapında başarı elde etmiş sporcuları desteklemek, İl genelinde eğitimde başarılı öğrencilere ödüller vermek.
 • Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacak ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumlu etkileyecek organizasyonlar yapmak.
   

Büyükşehir Stratejik Planında ‘’Sosyal Destek, Yardım Ve Spor Hizmetleri’’

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, 2015 - 2019 dönemini kapsayan Stratejik Planında, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın tüm görev ve sorumluluklarını kapsayan 2 stratejik amaç belirlendi.

Bu stratejik amaçlar altında bulunan toplam 13 performans hedefi arasında, Sosyal Destek ve Yardım Hizmetleri ile ilgili 5 ayrı performans hedefi yer alıyor. Bu performans hedefleri için 5 yıllık süreçte toplam 5 milyon 636 bin 144 Türk Lirası; Spor etkinlikleri ile ilgili ‘’Sportif faaliyetlerin kent geneline yayılarak halkımıza benimsetilmesi’’ hedefi içinse 3 milyon 619 bin 289 ₺’sı kaynak ayrılması öngörülüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın 2 stratejik amacı altında yer alan toplam 13 hedef için 5 yıllık plan süresince ayrılacak olan kaynakların yüzde 76,3’ kültür-sanat ekinliklerine; yüzde 26,7’si ise Sosyal Destek, Yardım ve Spor Etkinliklerine harcanacak.

baskan_img

2015 Bütçesi ve Performans Programında ‘’Sosyal Destek, Yardım Ve Spor Hizmetleri’’

Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılı toplam bütçesinin % 1,35’ini oluşturan 8.781.000 ₺, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının tüm çalışmaları için ayrıldı.

Stratejik plandaki öncelikler ve 2015 Yılı Performans Programına uygun olarak, 2015 Yılı bütçesinin 1.02 milyon ₺’lık kısmının Sosyal Destek ve Yardımlar için; 655 bin ₺’lık kısmının ise Spor Hizmetleri ve Etkinlikleri için kullanılması öngörülüyor.

 

İlgili Faaliyet Raporları

 

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 2015 Performans
icon-dowloand-button.svg

İlgili Mevzuatlar

 

Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Sosyal Destek Biriminin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Engelsiz Yaşam Merkezi Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg