icon-cloud.svg
33
°
logo-2.png
cloud.png
33
°
  • İmar Yönetimi

6360 Sayılı Kanunla kurulan ve 30.03.2014 yerel seçimleri sonrasında faaliyete başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin teşkilatlanması kapsamında, kentin imar yönetimi ile ilgili çalışmalar İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları arasında bulunuyor.

 

Balıkesir il genelini ve 20 ilçeyi ilgilendiren İmar ve şehircilik çalışmalarının, kapsam itibariyle farklı uzmanlık alanlarını da gerektirmesi nedeniyle, Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı da işbirliği ve koordinasyon içerisinde imar yönetimi süreçlerinde rol üstleniyor.  

 

2014 yılında yapılanma sürecini tamamlayan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, organizasyonunda bulunan İmar ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü, Şehir Planlama Şube Müdürlüğü, Harita Şube Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü ve Tarihi Kültür Miras Şube Müdürlüğü ile faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığında 54'ü teknik olmak üzere toplam 76 personel çalışıyor.

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin b, c, o bentlerine göre, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları şunlar:

 

 

 

(1) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak,

 

(2) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak,

 

(3) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek,

 

5216 Sayılı Kanununun ‘’Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi’’ başlıklı 11.maddesine göre de Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye, her türlü bilgi ve belgeyi istemeye, denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre vermeye ve bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkili bulunuyor.

 

5216 Sayılı Kanunun Büyükşehir belediyesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Arsa ve Konut Üretimi başlıklı 69. Maddesi,  Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı başlıklı 73. maddesindeki yetkileri de kullanma imkânına sahip.

 

Diğer Birimlerin İmarla İlgili Rolleri

Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı’na bağlı olan Kamulaştırma Şube Müdürlüğü, 3194 sayılı İmar Kanunu gereği 5 Yıllık İmar Programı kapsamında yer alan taşınmazların kamulaştırma programına alınmasına ilişkin gerekli işlemlerin yapılması ve onay için Belediye Meclisi’ne sunulmasını sağlamaktadır.  

 

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün ise, imar yönetimiyle ilgili aşağıdaki görev ve sorumlulukları bulunuyor:

1. Belediyenin hissedarı olduğu ve kullanıma uygun olmayan imar parsellerindeki 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesine göre diğer hissedarlara satış işlemlerini yapmak,

2. 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu uyarınca gerekli ipotek ve terkin işlemlerinin yapılmasını sağlamak;

3. Atıl durumdaki Belediye taşınmazlarının tespitini yapmak, taşınmazların aktif hale getirilmesi ve en iyi şekilde değerlendirilmesi amacı ile gerekli iş ve işlemleri yapmak, gerektiğinde imar planı değişikliği teklifinde bulunmak; Arsa ve konut üretimine ilişkin her türlü plan, proje, araştırma yapmak veya yaptırmak.

 

Büyükşehir Belediyesi’nin, imar işlerine yönelik çalışmalar yapan diğer bir birimi olan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı olan Kırsal Alan Planlaması ve Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları arasında şu faaliyetler yer alıyor.

1. Kırsal yerleşimlerin tarihi, dokusu ve kültürel özellikleri korunarak, çevre ve insan sağlığına uygun yerleşim planlaması yapmak veya yaptırmak.

2. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde kırsal yerleşimlerin kültürel ve coğrafi özelliklerini yansıtacak konut tip projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.

 

Büyükşehir Stratejik Planında ‘’İmar Yönetimi’’

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, 2015 - 2019 dönemini kapsayan Stratejik Planında, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın stratejik amacı ‘’Sürdürülebilir Çevre İçin Planlı, Tarihi Ve Kültürel Değerleri İle Birlikte Yaşanabilir, Kentsel Gelişimini Tamamlamış, Çağdaş Turizm Kenti Yapmak.’’  olarak tanımlandı ve 2 ayrı performans hedefi belirlenerek, 5 yıllık süreçte toplam 21 milyon 601 bin 650 Türk Lirası kaynak ayrılması öngörüldü.  Bu kaynakların yüzde 55,71’inin İl Bazında İmar Bütünlüğünün Sağlanması Ve Korunması için kullanılması planlanıyor.

 

2015 Bütçesi ve Performans Programına Göre ‘’İmar Yönetimi ‘’

Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılı toplam bütçesinin % 1,33’ünü oluşturan 8.617.700 İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı çalışmaları için ayrıldı.  Daire Başkanlığı’nın, 2015 Yılı Performans Programına göre  en çok kaynak ayıracağı faaliyetler, ‘’İl Bazında İmar Bütünlüğünün Sağlanması Ve Korunması’’  hedefini gerçekleştirmeye yönelik olacak.

 

İlgili Faaliyet Raporları

 

İmar ve Şehirlicilik Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2015 Performans
icon-dowloand-button.svg
Emlak İstimlak Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
İmar ve Şehircilik Başkanlığı 2015 Performans
icon-dowloand-button.svg
Emlak İstimlak Daire Başkanlığı 2015 Performans
icon-dowloand-button.svg

 

İlgili Mevzuatlar

 

Boş Arsalar, Bina Bahçeleri ve Terkedilmiş Yapılar Bakım Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Toptancı Hali Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik
icon-dowloand-button.svg
Kesimhane Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Hayvan Pazarı Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg