icon-cloud.svg
33
°
logo-2.png
cloud.png
33
°
  • Koordinasyon Hizmetleri
baskan_img

6360 Sayılı Kanunla kurulan ve 30.03.2014 yerel seçimleri sonrasında faaliyete başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 5216 Sayılı Kanundan kaynaklanan Koordinasyon Hizmetleri ile ilgili görev ve sorumluluklarının farklı uzmanlıkları gerektirmesi nedeniyle, birden fazla birim bu süreçlerde rol üstlenmektedir.

5216 Sayılı Kanunun ‘’Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyon’’ başlıklı 27.maddesi
Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyonun, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanacağını belirtmektedir.  Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilâf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisine yönlendirici ve düzenleyici kararlar alma yetkisi verilmektedir.

Ayrıca, kentin altyapısına ve ulaşımına yönelik olarak 5216 Sayılı Kanunla büyükşehir belediyelerine koordinasyonu sağlama yetkisi tanınmaktadır.

Alt Yapı Hizmetleri Koordinasyonu
5216 Sayılı Kanunun 8.Maddesine göre Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulması gerekmektedir. Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmiştir.

Bu mevzuata göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi teşkilat yapısı içerisinde, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın altında Altyapı Koordinasyon Merkezi (Aykome) Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

baskan_img

Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcı olmaktadır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi AYKOME Şube Müdürlüğü’nün, kısaca şu görev ve sorumlulukları şunlardır:

1. Kurul gündemini hazırlamak, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenlemek, alınan kararları ilgili makamlara göndermek, AYKOME’ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu ve iletişimi sağlamak,
2. Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlamak, kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşlar tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa almak ve AYKOME’nin onayına sunmak,
3. Alt yapı çalışma izni istenen güzergâhların keşiflerini yapıp çalışmanın uygun olup olmadığına karar vermek, Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek,
Ruhsatsız kazı yapılmasını önlemek, ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti halinde kazı yapanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
4.Kazı izni verilen altyapı çalışmalarını Aykome Çalışma Yönetmeliğine göre denetlemek, gerekli görülen hallerde Yönetmelikte belirtilen müeyyideleri uygulamak,
5. Verilen çalışma izinleri ile ilgili olarak, diğer altyapı kurumlarını ve ilgili birimleri bilgilendirmek, Üstyapısı yapılacak yollar ile ilgili Alt Kurul Toplantıları düzenlemek, eksik altyapıların tamamlanması için gerekli olan koordinasyonu sağlamak,

2015-2019 Büyükşehir Stratejik Planında Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın AYKOME ile ilgili hedefi,
"Kazı Ruhsatı İşlemlerinin Etkinleştirilmesi" şeklinde yer alıyor ve bu faaliyetler için 5 yıllık plan süresince toplam 3.430.000" harcama öngörülüyor.

Ulaşım hizmetleri Koordinasyonu
5216 Sayılı Kanunun 9.Maddesine göre Büyükşehir kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulması gerekmektedir. Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmiştir.

Bu mevzuata göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi teşkilat yapısı içerisinde, Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın altında Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

baskan_img

İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girmekte, toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcı olmaktadır.

2015-2019 Büyükşehir Stratejik Planında Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın  AYKOME ile ilgili hedefi, ‘Ulaşım Hizmetlerinin Yönetimi Ve Koordinasyonu Konusunda İşbirliğini Güçlendirmek’’ şeklinde yer alıyor ve bu faaliyetler için 5 yıllık plan süresince toplam 3.5000.000₺ harcama öngörülüyor.

Ege ve Marmara’ya Yönelik Koordinasyon
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanının, 2 denize kıyısı olan çok geniş bir coğrafyaya yayılması nedeniyle, özellikle yaz turizmiyle nüfusu çok artan ilçeleri de kapsayacak şekilde ilin kuzeyinde Güney Marmara’da; batıda ise Edremit Körfezi ve çevresinde görev ve sorumlulukların etkin şekilde yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlanması amacıyla Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak iki ayrı şube müdürlüğü oluşturuldu. Her 2 bölgede yer alan 10 ilçenin toplam alanı Balıkesir ilinin % 48,7’sini; toplam nüfusu ise il nüfusunun %35’ini oluşturuyor.

baskan_img

Güney Marmara Koordinasyon Şube Müdürlüğü 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluk alanında yer alan hizmetlerin Marmara Adası, Erdek, Bandırma, Manyas, Gönen ilçelerinde daha etkin ve verimli yerine getirilebilmesi için Daire Başkanlıklarından gelen yazılı talepler doğrultusunda ilçelerdeki iş ve işlemlerinin takibini yapmak, gerekli bilgi ve belgeyi temin etmek üzere Güney Marmara Koordinasyon Şube Müdürlüğü kuruldu.

Güney Marmara Koordinasyon Şube Müdürlüğü; toplam alanı 2992 km² ve toplam nüfusu 2014 yılı sonunda 280237 kişi olan bu beş ilçede, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyeleri, ilçedeki kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile  koordinasyonunu da sağlamakla yükümlü olacak.

 

 

 

 

baskan_img

Körfez Koordinasyon Şube MüdürlüğüBalıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluk alanında yer alan Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık ilçelerinde daha etkin ve verimli yerine getirilebilmesi için Daire Başkanlıklarından gelen yazılı talepler doğrultusunda ilçelerdeki iş ve işlemlerinin takibini yapmak, gerekli bilgi ve belgeyi temin etmek üzere Körfez Koordinasyon Şube Müdürlüğü kuruldu. 

Körfez Koordinasyon Şube Müdürlüğü, toplam alanı 2143 km² ve toplam nüfusu 2014 yılı sonunda 286157 kişi olan bu beş ilçede, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyeleri, ilçedeki kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonunu da sağlamakla yükümlü olacak.

 

 

 

 

İlgili Faaliyet Raporları

 

Fen İşleri 2015 - 2019 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Fen İşleri 2015 Performans Programı
icon-dowloand-button.svg
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı 2015 Performans
icon-dowloand-button.svg

İlgili Mevzuatlar

 

Toplu Taşıma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Servis Araçları Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Fen İşleri Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Ticari Taksi Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Otobüs Terminal ve Liman İşletmesi Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg